Kadry i płace

Najważniejszym czynnikiem w każdej firmie są ludzie – ich praca, zaangażowanie, umiejętności przekładają się na sukces małego i dużego przedsiębiorstwa. Niezwykle ważne jest, aby odpowiednio zarządzać kadrami, do czego potrzebna jest aktualna wiedza m.in. z zakresu zatrudniania pracowników. Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace w Gryficach zapewnią słuchaczom najbardziej aktualną i praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace w Gryficach przygotowują słuchaczy do zawodu specjalisty ds. kadrowych. Osoby już aktywne zawodowo w tej branży uzupełnią wiedzę m.in. o aktualne przepisy prawa w Polsce czy tendencje panujące w krajach europejskich. Studia na tym kierunku wyposażą słuchaczy w wiedzę z zakresu: podstaw prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych. Uczestnicy nabędą również umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków z zakresu prawa pracy, specjalistów ds. kadr, przedsiębiorców prowadzących własne firmy. Dzięki temu wszyscy słuchacze zostaną zapoznani z kluczowymi sytuacjami w pracy specjalisty ds. kard i płac.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w Gryficach są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnictwo w studium pomoże zaktualizować wiedzę związaną z polskimi przepisami prawa pracy, czasu pracy oraz odpowiednich regulacji Unii Europejskiej.
Studia podyplomowe są prowadzone w oparciu o autorski model ZPSB Knowledge@Work. Dla słuchacza oznacza to konkretne korzyści:

 • pozyskanie dodatkowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość autodiagnozy, weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, lepsze poznanie swoich silnych i słabych stron w obszarze kompetencji kluczowych za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • indywidualna ścieżka kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uwzględniająca doświadczenie, wiedzę i umiejętności słuchacza wraz ze wsparciem Brokera Edukacyjnego,
 • możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności dotyczących kompetencji kluczowych dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym,
 • możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu z wykorzystaniem gry „Pigułki kompetencji” jako sposobu utrwalania wiedzy.

Rozwijaj kompetencje kluczowe

Studia podyplomowe w ZPSB w Gryficach prowadzone w oparciu o autorski model nauki Knowledge@Work, co wiąże się z następującymi plusami dla słuchaczy:

 • możliwość autodiagnozy swoich silnych i słabych stron, a także rozwój tych kluczowych,
 • weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • pozyskanie w ramach studiów dodatkowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • indywidualna ścieżka kształcenia i rozwój zdiagnozowanych kompetencji kluczowych, z jednoczesnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, zdobytej wiedzy, umiejętności i predyspozycji,
 • nauka z wykorzystaniem dedykowanych i specjalistycznych materiałów e-learningowych,
 • nauka i rozwój kompetencji kluczowych w dowolnym miejscu, o dowolnej porze – poprzez platformę e-learnignową oraz nowoczesny m-learning (wykorzystanie gry „Pigułki kompetencji”).

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do tematyki prawa pracy 10
BLOK PRAWNY 11O
Prawo pracy 30
Prawna ochrona pracy 10
Wypadki przy pracy 10
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego 5
Ustawa o ochronie danych osobowych. Rola orzecznictwa sądowego w stosunkach pracowniczych 5
Ubezpieczenia społeczne 5
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa 5
Emerytury i renty 5
Czas pracy 15
Zakaz konkurencji 5
Zatrudnienie cywilnoprawne 5
Nowe formy zatrudnienia 5
Badania lekarskie 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 55
Dokumentacja kadrowa 15
Dokumentacja płacowo-podatkowa 20
Praktyczne aspekty rekrutacji, selekcji i szkolenia pracowników 20
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Seminarium dyplomowe
Łącznie liczba godzin 218

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest doskonale przygotowany w 3 obszarach:

Wiedza

 • uporządkowana wiedza z zakresu prawa pracy,
 • gruntowna wiedza w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • zna zasady rozliczania umów cywilnoprawnych,
 • posiada wiedzę w zakresie zasad rekrutacji, selekcji oraz controllingu pracowników,
 • zna zasady sporządzania listy płac,
 • zaznajomiony jest z terminologią oraz teorią z zakresu tematu prac,

Umiejętności

 • samodzielnie prowadzi akta osobowe i dokumentację pracowników,
 • nalicza wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń,
 • sprawnie wykorzysta wiedzę z zakresu prawa pracy – z czasu pracy, urlopów, rozwiązania stosunku pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON,
 • obsługuje systemy komputerowe wspomagające pracę kadr,
 • ma umiejętności organizacyjne, dzięki którym planuje i realizuje zadania przypisane specjaliście ds. kadr i płac,

Kompetencje społeczne:

 • ma potrzebę samodoskonalenia się,
 • wdraża poznane narzędzie do indywidualnych potrzeb firmy,
 • rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej,
 • identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z wykonywanym zawodem.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce