Projekty zrealizowane

Nowa era menadżera

Wiedza i umiejętności są wartościami intelektualnymi, które wymagają ich nieustannego aktualizowania, a także poszerzania. Celem projektu „Nowa era menadżera” był rozwój potencjału dydaktycznego ZPSB poprzez uruchomienie studiów oraz form kształcenia ustawicznego na kierunku Zarządzanie, a przez to zintegrowanie dostępnej oferty kształcenia, wzrost jej jakości i adekwatności w stosunku do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Inżynieria finansowa dla start-up’ów

W Polsce brak było kompleksowych badań empirycznych raportujących rozwój sektora finansowania firm komercjalizujących wiedzę i innowacje. W związku z tym zespół ekspertów ZPSB podjął się wyzwania realizacji projektu, który w swoich założeniach miał stworzenie modelu screeningu (monitoringu) rozwiązań systemowych w zakresie inżynierii finansowania polskich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu, tak zwanych start-up’ów.

Gospodarka w kryzysie

Ważkość i aktualność problematyki dekoniunktury gospodarczej w połączeniu z niedostateczną liczbą badań i analiz podejmujących zagadnienie dekoniunktury z uwzględnieniem polskiej specyfiki – to skłoniło zespół badawczy ZPSB do zrealizowania projektu, którego celem była analiza reaktywności podmiotów mikroekonomicznych na zjawiska recesji i kryzysu w skali makroekonomicznej.

Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedsiębiorczość jest atrybutem każdego aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Opracowanie metody jej  kształtowania było głównym celem projektu. W rezultacie powstał System Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy, który składał się z programu nauczania podstaw przedsiębiorczości, systemu informatycznego wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości z grą decyzyjną i modelu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.