Lean Management

Odpowiednie praktyki zarządzania są ważnie zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych. O Lean Management często mówi się jako japońskich praktykach zarządzania. W rzeczywistości jest to strategia zarządzania firmą, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów/usług jakich oczekują i w jak najprostszy sposób.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku Lean Management w ZPSB jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań organizacyjnych w ramach ‘szczupłego” zarządzania.

„Lean”, ang.„szczupły”, czyli Lean Manufacturing to filozofia produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami, zakłada zachowanie szacunku dla załogi pracującej w przedsiębiorstwie.
Lean Manufacturing wywodzi się z praktyk przemysłowych japońskiej Toyoty, której międzynarodowa ekspansja i znakomite wyniki ekonomiczne doprowadziły do spopularyzowania tej idei. Zastosowanie koncepcji lean management w praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem.

Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych przynosi wymierne korzyści w postaci poprawy wyniku finansowego, zwiększenia elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także lepszego zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez klientów.

Dla kogo studia podyplomowe z zakresu Lean Management?

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku „Lean Management” są osoby z wyższym wykształceniem, pracujące w działach jakości firm i organizacji, firmach i organizacjach w działach jakości, pracowników działów Kaizen, działów ciągłego doskonalenia, specjalistów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją zarządzania produkcją / procesami w firmie.

Studia skierowane są także do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy w kształtowaniu doskonałości operacyjnej metodą lean management swoich firm widzą możliwość podnoszenia konkurencyjności na rynkach lokalnych, krajowym czy globalnym.

Metodyka

Studia podyplomowe prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Duży nacisk został położony na elementy praktyczne prowadzone w formie warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców-praktyków, specjalistów z zakresu objętego tematyką studiów.

 

Rezerwuję miejsce

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Lean Management

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie teorii przygotowania i realizacji działań związanych z wprowadzaniem usprawnień do procesów produkcyjnych i usługowych
 • nabycie umiejętności planowania działań i narzędzi związanych z wprowadzaniem koncepcji lean management w organizacji
 • kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • możliwość przygotowania własnego projektu pod okiem praktyków

Atuty studiów Lean Management w ZPSB:

 • studia podyplomowe w Szczecinie prowadzą wykładowcy-praktycy, tj. specjaliści w obszarze optymalizacji produkcji, menadżerowie zarządzający
 • znaczna ilość godzin w ramach studiów przeznaczona jest na warsztaty projektowe i pracę na narzędziach z obszaru lean management
 • praktyczna i użyteczna praca dyplomowa – przygotowanie własnego projektu zaliczeniowego
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 18
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do Lean Management 5
Zarządzanie procesowe 10
BLOK – OBSZARY LEAN MANAGEMENT 100
Organizacja pracy i zarządzanie wizualne 10
Praca standaryzowana 10
Kaizen. Doskonalenie procesów 10
Mapowanie strumienia wartości 10
Zarządzanie sprawnością procesu produkcyjnego 30
Zarządzanie sprawnością procesu usługowego 30
BLOK – UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W LEAN MANAGEMENT 40
Trening menadżerski 10
Przywództwo w kulturze lean 10
Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 10
Zarzadzanie zmianą 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 • Prawo własności intelektualnej
 
Projekt dyplomowy  2
Liczba godzin łącznie 200

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 20%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Rozwijaj kluczowe kompetencje

Studia podyplomowe są prowadzone w oparciu o autorski model Knowledge@Work. Dla słuchacza oznacza to konkretne korzyści:

 • pozyskanie dodatkowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość autodiagnozy i weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, a także lepsze poznanie swoich silnych i słabych stron w obszarze kompetencji kluczowych za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • indywidualna ścieżka kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uwzględniająca doświadczenie, wiedzę i umiejętności słuchacza wraz z wsparciem Brokera Edukacyjnego,
 • możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności dotyczących kompetencji kluczowych dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym,
 • nauka w dowolnym czasie i miejscu z wykorzystaniem gry „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • posiada kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą koncepcji Lean Management
 • posiada specjalistyczną wiedzę na temat aparatu pojęciowego, stosowanych procedur oraz metod, technik i narzędzi
 • wykorzystywanych w koncepcji Lean Management
 • zna przebieg oraz uwarunkowania implementacji koncepcji lean management

Umiejętności

 • umie określić przesłanki wdrożenia Lean Management
 • potrafi rozpoznać, diagnozować i rozwiązywać problemy organizacyjne z wykorzystaniem koncepcji Lean Management
 • posiada umiejętność doboru i wykorzystywania metod i technik związanych z Lean Management do rozwiazywania problemów organizacji
 • potrafi zarządzać zmianą organizacyjną jaką jest implementacja Lean Management

Kompetencje społeczne

 • Potrafi pracować w zespole
 • Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne niezbędne we wdrażaniu Lean Management
 • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
 • Ma umiejętność samokształcenia się
 • Potrafi wykorzystać kreatywne techniki rozwiązywania problemów

Wykładowcy

 

ZPSB lean management studia podyplomowe szczecinMagdalena Orłowska – praktyk, wcześniej przez 12 lat pracująca zawodowo w dużych firmach o kapitale polskim lub zagranicznym, przede wszystkim związanych z branżą automotive. Ma doświadczenie ze wszystkich szczebli struktur organizacyjnych w działach o różnorodnym spektrum działań. Przez 10 lat związana była z przemysłem i produkcją, patrząc na nie przez pryzmat jakości i technologii. Wdrażała systemy zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz ISO/TS 16949, brała udział w uruchomieniu nowej fabryki od tzw. green fieldu. Koordynowała uruchomienie nowych linii technologicznych, których koszt inwestycji wynosił ponad 100 mln euro. Przez 6 lat pracowała w korporacji japońskiej, w której poznawała filozofię Lean, Kaizen oraz sposoby standaryzacji pracy w praktyce. Zmierzyła się również z zagadnieniami sprzedażowymi, marketingowymi i rozliczeniowymi jako dyrektor działu sprzedaży. Aktualnie współwłaścicielka nowej marki odzieżowej.

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, posiadaczka dyplomu MBA, absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia Zarządzania”.

 

Rezerwuję miejsce