Karta Polityki Erasmus

ERASMUS POLICY STATEMENT

KARTA POLITYKI ERASMUS

EPS

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu aktywnie realizuje projekt mobilności edukacyjnej Erasmus+. Zasady funkcjonowania programu są prezentowane na stronach internetowych uczelni, dwa razy w roku akademickim organizowane są spotkania informacyjne dotyczące możliwości uczestniczenia w mobilnościach.

Uczelnia prowadzi studia w języku angielskim na Wydziale Ekonomii i Informatyki w ramach International Business Studies. Dzięki temu Uczelnia gwarantuje studentom nauczanie w języku angielskim w międzynarodowym środowisku na najwyższym poziomie. Uczelnia wspiera studentów w wyjazdach zagranicznych zgodnie z Kartą Erasmusa i z wszystkimi jej aspektami, a przede wszystkim poprzez zaliczenie odbytego okresu studiów za granicą na Uczelni macierzystej. Uczelnia wspiera studentów do udziału w praktykach zagranicznych i umożliwia im zaliczenie semestru studiów na dogodnych warunkach.

Studenci jednoznacznie podkreślają, że wzrosta ich wartość na międzynarodowym rynku pracy dzięki podniesieniu kluczowych kompetencji i umiejętności. Wykładowcy z kolei podkreślają, że udaje im się nawiązać długoterminową współpracę z uczelniami partnerskimi w zakresie kontynuacji wykładów gościnnych i realizacji badań naukowych. Podkreśla się także, że wzrosła jakość i innowacyjność zajęć, dzięki współpracy zagranicznej usprawniła się także komunikacja w obcym języku.

Uczelnia realizuje cele jakościowe zapisane w Karcie Erasmusa i umowie finansowej z NA. Zgodnie z Kartą Erasmusa uczelnia przestrzegał wszystkich zasad jakościowych w ramach wymian studenckich i pracowniczych m. in.:

  • respektowanie zasad niedyskryminacji,
  • pełne zaliczenie wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów,
  • niepobierania opłat od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności.

Studenci są informowani na bieżąco za pośrednictwem internetu o przedmiotach i uczelniach partnerskich jeszcze przed rozpoczęciem okresu mobilności. Uczestnicy mobilności są dobrze przygotowani do wyjazdu w zakresie języka, ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy w znalezieniu zakwaterowania, a także pomocy w uzyskaniu wizy.

Uczelnia wyjątkowo dba o integrację przyjeżdżających studentów i włączenie ich do społeczności akademickiej (coaching week, zabawy integracyjne, eventy). Po zakończeniu mobilności studenci, nauczyciele akademiccy powracający do uczelni są objęci wsparciem reintegracyjnym, ich działania dydaktyczne i szkoleniowe są w pełni uznane.

Realizacja powyżej opisanych celów ilościowych odbywa się w zgodzie z realizacją celów jakościowych.

Zarządzaniem jakością i zarządzaniem projektu zajmuje się największym stopniu koordynator ds. Erasmus+ w trakcie wszystkich faz trwania projektu:

Faza 1.

Kontakt z uczelnią zagraniczną, komunikacja pomiędzy partnerami na każdym szczeblu realizacji projektu: koordynator ds. Erasmus+,

zawieranie umów międzynarodowych: Biuro Rektora.

Faza 2.

uzgodnienie w sprawie Learning Agreement: koordynator ds. Erasmus+

Faza 3.

Organizacja przyjazdu i integracji: koordynator ds. Erasmus+

Faza 4.

Asysta przy pobycie: koordynator ds.Erasmus+

Faza 5.

Raportowanie pobytu i rozliczenie LA: koordynator ds. Erasmus+

Faza 6.

Zakończenie mobilności wraz z poinformowaniem stron LA: koordynator ds. Erasmus+

Po zakończeniu działań mobilnościowych również koordynator ds. Erasmus+ odpowiedzialny jest za jakość i zarządzanie mobilnościami: każdy partner otrzymał email z podziękowaniem za przyjęcie pracownika/studenta Uczelni i umożliwienie mu mobilności.

 Na poziomie organizacji projektu w kwestii przygotowania uczestników do mobilności współpraca ma miejsce na dwóch płaszczyznach: tj. koordynator ds. Erasmus+ wraz z Dziekanatem Wydziału. Koordynator Erasmus+ wraz z Dziekanatem Wydziału dokonują selekcji przedmiotów do Katalogu przedmiotów w obowiązującym roku akademickim. Koordynator Erasmus + jest odpowiedzialny za upublicznienie oferty i uaktualnienie informacji na stronie www. Przyznanie stypendium odbywa się na zasadzie konkursu, który bazuje na kryteriach z jednej strony oceny pracowniczej, z drugiej, jego potrzeb rozwojowych (studenci musieli mieć średnią powyżej 3,8 za ostatnie dwa semestry nauki, musieli być studentami studiów licencjackich bądź magisterskich, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok nauki; o wyborze pracowników decyduje konkurs. Nad obydwoma konkursami pieczę sprawuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: Dziekan Wydziału, przedstawiciel Biura Rektora, koordynator ds. Erasmus+. Porozumienie o programie studiów/praktyki oraz umowy dotyczące wyjazdu i przyznania stypendium przygotowywane jest przez koordynatora ds. Erasmus+. Proces uznania mobilności odbywa się przy bezpośredniej współpracy Dziekanatu Wydziału i koordynatora ds. Erasmus+.

Za przygotowanie działań przygotowawczych dla pracowników i studentów uczelni odpowiada Koordynator ds. Erasmus+. Uczestnicy mobilności Zostają poinformowani ustnie i pisemnie (email, umowa) o konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli podróż odbywa się do kraju nie będącego członkiem UE lub o potraktowanie tego jako opcji dodatkowej, jeśli kraj przyjmujący jest członkiem UE). Dodatkowe informacje dotyczące np. ryzyka zmian kursowych przy transferze stypendium w złotówkach znajdują się na umowie pomiędzy uczelnią a uczestnikiem mobilności.

Na wszystkie pytania i wątpliwości uczestników odpowiada koordynator Erasmus+ w swoim biurze bądź poprzez email.

W trakcie realizacji projektu wsparcia uczestnikom udziela koordynator ds. Erasmus+.

Do jego zadań należy:

– sprawdzenie czy uczestnik mobilności dotarł na miejsce (kontakt z uczestnikiem poprzez e-mail),

– sprawdzenie czy uczestnik mobilności ma zakwaterowanie (kontakt z uczestnikiem poprzez e-mail),

– sprawdzenie czy uczestnik mobilności jest fizycznie na uczelni, w miejscu odbywania praktyki (poprzez e-mail, telefon z International Office lub osobą odpowiedzialną za organizację praktyk).

Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy mogą kontaktować się z koordynatorem ds. Erasmus+ i otrzymać od niego wsparcie.

Po zakończeniu mobilności uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do koordynatora ds. Erasmus+ podpisane przez uczelnię partnerską lub organizatora potwierdzenie odbycia praktyki/szkolenia/nauki.