Strategiczne zarządzanie finansami – dyplom Post-MBA

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

       
Rezerwuję miejsce

Efektywne zarządzanie finansami determinuje powodzenie w realizacji strategii. Odpowiedzialne zarządzanie musi uwzględniać istniejące możliwości, ograniczenia, parametry i cele finansowe. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami pomaga doświadczonym menedżerom skutecznie wdrażać strategię firmy z uwzględnianiem szeroko rozumianych aspektów finansowych.
Partnerem merytorycznym kierunku jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM).

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych skierowany jest do kandydatów, którzy mogą pochwalić się co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych.
Adresatami kierunku są absolwenci studiów Executive MBA. W szczególnych przypadkach zapisać mogą się osoby nie mające takiego dyplomu, ale pracujące na stanowiskach menedżerów wyższego szczebla oraz wyższej kadry kierowniczej.

Cele studiów

Studia podyplomowe Post-MBA na kierunku Strategiczne Zarządzanie Finansami w ZPSB w Szczecinie pozwolą Ci na:

 • doskonalenie umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami,
 • zdobycie zaawansowanych umiejętności interpretacji wyników finansowych i podejmowania decyzji zarządczych,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu wykorzystywania analiz i wskaźników finansowych w procesie podejmowania decyzji.
 • rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • rozwinięcie umiejętności podnoszenia wartości firmy poprzez wdrażanie zmian oraz restrukturyzację przedsiębiorstw.
 • aplikację metod i narzędzi zarządzania ryzykiem,
 • uzyskanie wiedzy na temat zaawansowanych instrumentów finansowania działalności,
 • poznanie praktycznych metod prewindykacyjnych i tworzenia procedur zarządzania wierzytelnościami,
 • nabycie umiejętności modelowania finansowego w odniesieniu do projektów inwestycyjnych.

Korzyści dla uczestników studiów

Po zakończeniu programu studiów Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • kompleksowej analizy finansowej parametrów wpływających na wyniki przedsiębiorstwa,
 • zarządzania działaniami wpływającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa,
 • oceny rentowności poszczególnych składników kapitału przedsiębiorstwa,
 • stosowania narzędzi zarządzania płynnością średnio- i długoterminową,
 • planowania i zarządzania procesami restrukturyzacyjnymi,
 • stosowania praktycznych narzędzi i rozwiązań polityki windykacyjnej,
 • kompleksowej analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wykładowcy kierunku i metody kształcenia

W ZPSB cenimy przede wszystkim praktyczne rozwiązania. Słuchacze kierunku Strategiczne Zarządzanie Finansami mogą więc liczyć na wykładowców-praktyków (czołowych trenerów i pracowników Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów), którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy w branży.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów już 28 lat zapewnia wysokiej jakości usługi szkoleniowo-doradcze dla polskich i międzynarodowych firm. To jedna z największych, najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w nasyzm kraju. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów prowadzi szeroki wachlarz programów takich jak Executive MBA, szkolenia otwarte, szkolenia firmowe, studia podyplomowe, programy coachingowe czy projekty doradcze. Zapewniają Klientom swoją działalnością biznesową wyjątkową synergię jakości i praktycznej wartości. Niniejszy Program Executive MBA GFKM należy do Klasy Mistrzowskiej ratingu SEM FORUM. Dyplom studiów MBA uzyskało prawie 3000 absolwentów Programu Executive MBA GFKM.

Program realizowany jest w formie aktywnych warsztatów. Zasady, metody i narzędzia zarządzania finansowego są prezentowane w oparciu o przykłady rozwiązań w firmach polskich i zagranicznych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zastosowanie poznanych technik i wypracowanie konkretnych rozwiązań. Każda sesja podsumowana jest analizą użyteczności i możliwości wdrożenia poznanych metod w zarządzaniu rezultatem przedsiębiorstwa.

Dyplom ukończenia studiów

Absolwenci programu otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Program studiów Strategiczne zarządzanie – studia Post-MBA
Tematyka
Sesja I – ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY

 1. Zasady i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 2. Strategie zarządzania wartością.
 3. Zarządzanie kosztem kapitału.
 4. Zarządzanie kosztami procesów.
 5. Rachunek kosztów działań.
 6. Pomiar efektywności funkcjonowania – System Informacji Zarządczej (SIZ).
 7. SIZ w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
Sesja II  – ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Przepływ kapitału w przedsiębiorstwie.
 2. Różnorodność przepływów wynikająca z logiki branży i przyjętej strategii finansowania działalności.
 3. Odzwierciedlenie przepływu kapitału w sprawozdaniach finansowych.
 4. Cele finansowe firmy i ich kwantyfikacja.
 5. Ocena firmy w oparciu o wybrane wskaźniki: ROCE, ROOC, ROE, FLE, NCFF, NCFE.
 6. Definiowanie systemów wspierających osiąganie celów finansowych inwestorów.
 7. Podejmowanie decyzji.
Sesja III – RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 1. Skala i zakres stosowania pochodnych instrumentów finansowych.
 2. Rynek transakcji perspektywistycznych i transakcji terminowych.
 3. Stopy procentowe.
 4. Wyznaczanie cen kontraktów perspektywistycznych i terminowych.
 5. Transakcje wymiany.
 6. Rynek transakcji opcyjnych.
 7. Modele i studia przypadku.
Sesja IV – ŁĄCZENIE I RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.
ZARZĄDZANIE WINDYKACYJNE

 1. Łączenie i restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 2. Łączenie spółek kapitałowych jako element restrukturyzacji.
 3. Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy.
 4. Determinanty sukcesu działań windykacyjnych w Polsce.
 5. Istota spirali (sprężyny) windykacyjnej jako baza tworzenia i zastosowania w firmie procedury windykacyjnej.
 6. Sankcje windykacyjne.
 7. Typologia dłużnika i praktyczne sposoby postępowania z dłużnikiem.
Sesja V – ZAAWANSOWANA ANALIZA INWESTYCYJNA

 1. Bezwzględny rachunek opłacalności. Ograniczenia w zastosowaniu i problemy z interpretacją wyników.
 2. Analiza typowych i mieszanych przepływów pieniężnych.
 3. Modyfikowane wskaźniki finansowej efektywności inwestycji.
 4. Względny rachunek opłacalności problemu z interpretacją wyników.
 5. Metody łańcuchów wymiany i ekwiwalentnego przepływu rocznego.
 6. Ocena ryzyka w rachunkach opłacalności projektu.
 7. Metody probabilistyczne, w tym Monte Carlo.

Uczestnictwo, koszty i terminy

Słuchacze mogą zapisać się na studia podyplomowe post-MBA na kierunku Strategiczne Przywództwo w dwóch formach:

 1. całościowej – udział w pięciu dwudniowych spotkaniach w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
 2. częściowej – zapisując się na pojedyncze sesje, które ich zainteresują.

Koszt pięciu zjazdów to 7 600 zł + 23% VAT. Z kolei cena pojedynczej sesji to 1 900 zł + VAT. Uczestnicy mogą liczyć na materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas zajęć oraz lunch.

Informacje i zapisy

W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Halina Frątczak

tel.: +48 58 558 58 58,
kom.: +48 600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl