VI Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze Edukacja osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie

Kolejna edycja Gryfickiego Forum Społeczno- Gospodarczego już za nami. We wtorek 14. maja na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach odbyło się VI Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze, które w całości poświęcono problematyce edukacji osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie.
W VI Gryfickim Forum Społeczno- Gospodarczym, które zostało zainicjowane w 2014 roku, przez Władze Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, uczestniczyli samorządowcy, eksperci z dziedziny związanej z edukacją osób dorosłych, doradcy zawodowi, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji, którym bliskie są sprawy regionu gryfickiego.
W pierwszej części wydarzenia miały miejsce wystąpienia ekspertów, poświęcone wyzwaniom współczesnego rynku pracy, podnoszeniu atrakcyjności zawodowej pracowników oraz narzędziom, służącym lepszemu dopasowaniu popytu i podaży pracy. W tym kontekście szczególną uwagę poświęcono Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji.
Kolejną część Gryfickiego Forum poświęcono dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem założeń modelu kształcenia zawodowego typu LLL dla Regionu Gryfickiego.
Tegoroczne Forum stanowiło również podsumowanie projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”, realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach. (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Umowa nr: RPZP.08.06.00-32-K039/17-00).
Więcej informacji już wkrótce na stronie: https://www.zpsb.pl/gryfice/uczelnia/gryfickie-forum-spoleczno-gospodarcze/vi-forum-spoleczno-gospodarcze/