Animator czasu wolnego

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 900 zł mniej! Trwa tylko do 11 sierpnia!

 
 
 

 

Rezerwuję miejsce

Według analityków rynku pracy, specjalista ds. eventów, animator czasu wolnego, specjalista ds. kultury, animator parków rozrywki to zawody perspektywiczne. Powodują to zachodzące obecnie zmiany w stylu życia i towarzyszący im rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego, a także – ważna dla Pomorza Zachodniego – turystyka. Oba trendy powodują rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do organizacji czasu wolnego, których zadania polegają na zagospodarowaniu ludziom czasu wolnego po szkole i pracy, zorganizowaniu odpoczynku w wolne dni, a także aktywnej rekreacji podczas wyjazdów turystycznych.

Celem studiów jest przygotowanie do planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności w wolnym czasie oraz zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej. Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa niezbędne do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć aktywizująco- animacyjnych dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów).

Multidyscyplinarny, warsztatowy i praktyczny charakter zajęć  rozwija animacyjny i fachowy  potencjał słuchaczy i buduje ich kompetencyjną atrakcyjność zarówno na dynamicznie rozwijającym się na  całym Pomorzu Zachodnim rynku usług hotelarskich, rekreacyjnych i wypoczynkowych, jak i domach kultury i różnego typu placówkach edukacyjnych i wychowawczych.

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu metod i technik pracy animatora,  rekreacji plenerowej i w środowisku wodnym, animacji społeczno-kulturalnej oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, a także uprawnienia formalne wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy organizacji obozów, kolonii, a także wycieczek szkolnych i młodzieżowych (wychowawcy/kierownika kolonii).

Adresaci: Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), a w szczególności dla osób, które swoje zainteresowania rekreacyjne, kulturalne i artystyczne łączą z możliwością pracy w szeroko rozumianym sektorze usług związanych z wypoczynkiem i organizacją czasu wolnego dla odbiorców w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).

 

Perspektywy zawodowe: Ukończenie studiów pozwoli na podjęcie własnej działalności gospodarczej jako organizatora eventów i animatora czasu wolnego, lub znalezienie zatrudnienia m.in. w:

 • firmach, szczególnie eventowych
 • instytucjach administracji rządowej i administracji samorządowej
 • sanatoriach, uzdrowiskach, ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych
 • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych
 • ośrodkach i/lub domach kultury
 • szkołach, świetlicach szkolnych lub środowiskowych
 • placówkach edukacyjnych iwychowawczych
 • ośrodkach
 • klubach fitness, klubach sportowych
 • ośrodkach sportu i rekreacji, centrach odnowy biologicznej itp.
 • zakładach opieki społecznej, domach spokojnej starości,
 • centrach aktywności lokalnej, organizacjach społecznych, fundacjach
 • podczas warsztatów, eventów, wyjazdów integracyjnych, kolonii, wycieczek i innych imprez jako animator czasu wolnego
 • inne placówki animacji edukacyjno-kulturalnej

Korzyści:

 • uzyskanie wiedzy z dziedziny psychologii biegu życia, zadań rozwojowych i potrzeb w zakresie czasu wolnego osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży, osób starszych)
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących organizacji wydarzeń (imprez) o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym
 • doskonalenie umiejętności animowania czasu wolnego zarówno dzieci, jak i osób w wieku starszym
 • warsztatowy i praktyczny charakter zajęć, które realizowane są w zdecydowanej większości w formie treningu umiejętności animacyjnych
 • poznanie podstawowych technik i metody pracy z grupą, w tym techniki: arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne, ruchowe
 • uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kierownika i wychowawcy wycieczek wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy organizacji obozów, kolonii, a także wycieczek szkolnych i młodzieżowych (wychowawcy/kierownika kolonii)

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym oraz e-learningowym. Zajęcia odbywają się 2- 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20.00 oraz soboty: od 8.30 do 13.00, lub tylko w soboty od godz. 8.30 do 17.00, w siedzibie Uczelni w Gryficach.

Forma zaliczenia: Obecność przynajmniej na 80% zajęć, oraz egzamin końcowy polegający na prezentacji projektu dyplomowego (opracowanie planu zajęć rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla różnych grup wiekowych, projekt imprezy masowej, scenariusze zajęć dla różnych grup wiekowych itp.).

W programie m.in.:

 • Pedagogika zabawy, kultury i czasu wolnego
 • Psychologia w pracy animatora czasu wolnego
 • Andragogika  z elementami gerontologii
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia
 • Prawne podstawy organizacji wypoczynku
 • Turystyka i rekreacja
 • Animacja czasu wolnego i wypoczynku różnych grup wiekowych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów)
 • Animacja i organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
 • Animacja kultury z arteterapią
 • Konstruowanie programów zajęć rekreacyjnych
 • Strategie pracy z grupą i budowanie zespołu
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty pracy animatora: plastyczny, muzyczny, sportowy, taneczny, gier, zabaw i zajęć kulturalnych (moduły: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy)

Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników wypoczynku (kurs pomocy przedmedycznej)

 

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: Średnia: ]