Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 1000 zł mniej! Trwa tylko do 9 lipca!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Masz wykształcenie pedagogiczne? Pracujesz w szkole jako wychowawca, psycholog lub pedagog i chcesz rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Zjazdy na studiach podyplomowych na kierunku, który studiuję odbywają się według ustalonego harmonogramu, przeważnie 2 razy w miesiącu w piątki i soboty. Niedziele zazwyczaj są wolne, co jest świetną sprawą bo pozwala na spędzenie czasu z rodziną.

Joanna Wróbel, studentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna to 3-semestralne studia kwalifikacyjne, które dają przygotowanie w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Program studiów został opracowany w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 532, 2013).

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne (ukończone studia I lub II stopnia), zainteresowane diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć terapeutycznych, tj. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, pedagodzy i psychologowie pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji i umiejętności umożliwiających nauczycielom diagnozowanie, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, organizację zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz dokonywanie oceny osiągnięć rozwojowych uczniów.

Podczas studiów zapoznasz się z takimi zagadnieniami jak założenia i organizacja terapii pedagogicznej, elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej, wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, czy wybranymi zagadnieniami z zakresu logopedii. W programie studiów przewidziano 60 godzin praktyk w gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych.

Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, odbycie obowiązkowej praktyki, zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych, a także napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Program studiów
Moduł Liczba godzin
Poradnictwo i pomoc psychologiczno pedagogiczna – aspekty prawne i organizacyjne 5
Trening umiejętności interpersonalnych 10
Elementy psychologii klinicznej, rozwojowej i wychowawczej (Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej) 30
Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej 30
Elementy pedagogiki specjalnej 15
Współpraca i terapia rodziny 15
Wybrane zagadnienia z logopedii i terapii zaburzeń mowy 15
Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznych 15
Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym – diagnoza, metodyka zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-wychowawczych i wyrównawczych 15
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, itp.) 3o
Zaburzenia w rozwoju wzroku i słuchu – diagnoza, metodyka zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-wychowawczych i wyrównawczych 15
Wprowadzenie do resocjalizacji 15
Alternatywne metody pracy terapeutycznej 15
Praca z dzieckiem zdolnym 15
Techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem 15
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium  15
Praktyka 60
Liczba godzin łącznie 330

 

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować: