Przygotowanie pedagogiczne

 

Kierunek
 • Przygotowanie pedagogiczne
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Wiążesz swoją karierę z pracą z dziećmi lub młodzieżą? Przygotowanie pedagogiczne to kierunek dla Ciebie. Zdobądź odpowiednie kompetencje psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do prowadzenia zajęć lub pracy jako nauczyciel-psycholog.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne jest: przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenia zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której kandydat posiada już przygotowanie merytoryczne. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu oraz do wykonywania zawodu nauczyciela-psychologa.

Studia realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2021, poz.890).

Program studiów

 1. Wprowadzenie do pedagogiki. 20 godz.
 2. Wprowadzenie do psychologii. 20 godz.
 3. Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodzieży. 20 godz.
 4. Elementy pedagogiki specjalnej. 15 godz.
 5. Pedagogika społeczna. 15 godz.
 6. Psychologia społeczna. 15 godz.
 7. Pedagogika dorosłych. 15 godz.
 8. Problemy pedagogiki szkolnej. 15 godz.
 9. Trening kompetencji wychowawczych. 15 godz.
 10. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. 15 godz.
 11. Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej. 15 godz.
 12. Dydaktyka ogólna. 30 godz.
 13. Organizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej. 15 godz.
 14. Kultura języka polskiego. 15 godz.
 15. Etyka zawodu pedagoga. 15 godz.
 16. Technologie informatyczne w pracy nauczyciela. 15 godz.
 17. Metodyka przedmiotów zawodowych. 25 godz.
 18. Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 25 godz.
 19. Metodyka przedmiotów humanistycznych. 25 godz.
 20. Emisja głosu. 15 godz.
 21. Elementy prawa oświatowego. 5 godz.
 22. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. 5 godz.
 23. Projekt praktyczny. 20 godz.

Łączna liczba godzin: 390 + 150 godz. praktyki zawodowej

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców. Najważniejsze atuty kierunku to:

 • dobrze przygotowany, ciekawy program;
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym;
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia;
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia;
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu;
 • brak pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego;
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w postaci testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne są adresowane do:

 • do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, które zamierzają pracować na stanowisku wymagającym przygotowania pedagogicznego.
 • absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w placówkach systemu oświaty (choć nie tylko) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela-psychologia, trenera, opiekuna.

Korzyści dla słuchaczy

Wybierając kierunek Przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych w ZPSB oprócz wiedzy i umiejętności zyskujesz szereg korzyści, wśród których można wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra (PWN) oraz Biblio Ebookpoint (Helion).
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku  Przygotowanie pedagogiczne w ZPSB prowadzone są online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty (w wyjątkowych przypadkach niedziele) w godzinach od 9:00 do 17:00

Częstotliwość zjazdów: w zależności od miesiąca, średnio 2 zjazdy w miesiącu po 10-15 godz. każdy.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne, Słuchacze powinni:

  • być obecni na minimum 80% zajęć,
  • przystąpić i zdań z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy z wszystkich  zrealizowanych modułów w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej,
  • przygotować projekt praktyczny związany z pracą dydaktyczno-wychowawczą (np. projekt cyklu 3 – 5 lekcji przedmiotowych lub wychowawczych poświęconych jednemu blokowi tematycznemu według własnej nowatorskiej propozycji z zakresu metodyki kształcenia lub wychowania),
  • odbyć obowiązkową praktykę zawodową.

  Lider kierunku

  dr Agnieszka Jankowska – pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.