Resocjalizacja i socjoterapia

Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia przygotowują słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych.

W trakcie studiów uczestnicy wyposażeni zostaną w kompetencje z zakresu podejmowania interakcji społecznych, budowania więzi interpersonalnych oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.

Słuchacze kierunku Resocjalizacja i socjoterapia (w Gryficach) zdobędą wiedzę w zakresie budowania diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznania problemów dzieci i młodzieży, oraz umiejętności w zakresie socjo- i psychoterapii.

Do 10 sierpnia zapłać 850 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach i zapłać 850 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 sierpnia zapłacisz:
 • 400 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Studia o charakterze kwalifikacyjnym

Studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131.).

Resocjalizacja i socjoterapia – dla kogo?

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności do:

 • pedagogów i psychologów,
 • nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • kuratorów zawodowych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku Resocjalizacja i socjoterapia absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Może także może podjąć pracę w szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne). Miejscem zatrudnienia absolwentów tego kierunku może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak:

 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki interwencji kryzysowej,
 • ośrodki wspierające bezdomnych,
 • uzależnionych,
 • ośrodki pomocy postpenitencjarnej.

Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

Studia podyplomowe Resocjalizacja i socjoterapia – korzyści:

 • zdobycie lub uzupełnienie posiadanych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych; poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
 • praktyczny charakter studiów ( wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym; ponadto w programie studiów przewidziano 120 godzin praktyk w gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych),
 • dobra organizacja i warunki realizacji zajęć,
 • uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego – awansu zawodowego nauczyciela.

Dobra organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 10 miesięcy i realizowane są w okresie październik-lipiec (zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu). Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16-20 oraz soboty: od 8.30-17.00. Łącznie słuchacz uczestnicy w około 15 godzinach zajęć dydaktycznych na każdym zjazd. Zjazdy odbywają się w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Ukończenie studiów – warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia jest obecność na zajęciach (min 80% wymaganych godzin), odbycie obowiązkowej praktyki, zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych, oraz przedstawienie projektu w postaci indywidualnego programu/treningu socjoterapeutycznego.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Prawne podstawy resocjalizacji 5
Trening rozwoju osobistego w pracy pedagoga i terapeuty 10
Podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej dzieci i młodzieży (Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej) 15
Podstawy psychopatologii 15
Pedagogika resocjalizacyjna 15
Elementy pedagogiki specjalnej 15
Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego 15
Diagnostyka w resocjalizacji i socjoterapii 15
Dydaktyka specjalna 15
Metodyka pracy socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej 15
Resocjalizacja i socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym 15
Terapia i profilaktyka uzależnień 15
Psychoterapia 15
Trening w zakresie neutralizacji agresji 15
Warsztaty socjoterapeutyczne 30
Autoprezentacja lub Komunikacja interpersonalna (e-learning/do wyboru) 10
Seminarium 15
Praktyka o charakterze terapeutycznym 120
Liczba godzin łącznie 370

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

 

Rezerwuję miejsce