Wczesne wspomaganie rozwoju

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 1000 zł mniej! Trwa tylko do 9 lipca!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Wśród wielu aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych obserwuje się zwiększającą się liczbę dzieci z różnymi problemami rozwoju, które stanowią poważne czynniki ograniczające i utrudniające naukę i wychowanie. Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych w sferze psychoruchowej, emocjonalnej czy też umysłowej pozwala na dobór odpowiednich metod usprawniania samego dziecka, oraz wsparcia psychospołecznego jego rodziny.

Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się dla dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do okresu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wspomaganiem objęta jest również rodzina dziecka.

Studia podyplomowe Studia na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w elementami integracji sensorycznej mają charakter kwalifikacyjny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.poz. 1635).

 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalającej na kompleksowe, profesjonalne działanie w zakresie diagnozy i metod wspierania rozwoju małego dziecka (niezbędnych działań edukacyjno-rehabilitacyjnych), przy znacznym włączaniu w te działania rodziców.

Słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pobudzania i stymulowania ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej, od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i komunikowania się ze światem. W programie studiów znajdują się m.in. takie zagadnienia, jak:

 • podstawy prawne oraz dokumentowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym procedura tworzenia i zadania zespołu WWRD),
 • etapy prawidłowego rozwoju dziecka, oraz czynniki mogące wpłynąć na dysfunkcje rozwoju w okresie prenatalnym,
 • uwarunkowania dysharmonii zaburzeń i niesprawności rozwoju małego dziecka,
 • rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna w relacjach do dziecka z zaburzeniami rozwoju, w ujęciu pedagogicznym,
 • metody wspomagania wczesnego rozwoju dziecka (w tym dziecka ze spektrum autyzmu)

Walorem studiów jest praktyczny wymiar omawianych aspektów, z przewagą zajęć o charakterze warsztatowym.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi z niepełnosprawnością i/lub zaburzeniami rozwoju, które ukończyły jeden z poniższych kierunków studiów:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna
 • psychologa,
 • fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, logopedia (i podobne) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Absolwenci studiów uzyskują kompetencje i kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradniach specjalistycznych, w szczególności w:

 • przedszkolu
 • szkole podstawowej (oddział przedszkolny)
 • publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych
 • specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka
 • instytucjach non-profit, fundacjach stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powołane są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Organizacja studiów: Trzysemestralne studia podyplomowe trwają 12 miesięcy  i prowadzone są w trybie zaocznym (weekendy). Zajęcia odbywają się w blokach 15 godzinnych, 2- 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30 -20 oraz soboty lub w niedziele: od 8.30 do 17.20, w siedzibie Uczelni w Gryficach.