Akademia Lidera 4.0

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przekonaj się, że proces uczenia się na każdym etapie życia jest ciekawym wyzwaniem, a uczelnia jest nie tylko miejscem kształcenia formalnego, ale także miejscem gdzie można zdobywać nowe kompetencje przez całe życie.

Wzmocnij swoje kompetencje o umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a szczególnie:

 • biegłe wykorzystanie social mediów w marketingu,
 • kreatywność dla opracowania nowych usług i rozwiązań biznesowych,
 • zwiększanie skuteczności i sprawności przebiegu procesów w firmie,
 • zestaw kompetencji lidera 4.0,
 • znajomość nowych metod zarządzania i rozwiązywania problemów.

Zapisz się na szkolenie – formularz szkoleniowy on-line

1. Marketing i Nowe Media  – prowadzący Konrad Dembczyński

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na planowanie, realizowanie oraz kontrolowanie działań marketingowych w małej firmie/organizacji. Uczestnik szkolenia zdobędzie również kompetencje predestynujące go do pełnienia roli osoby odpowiedzialnej w organizacji za działania marketingowe.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Strategia marketingowa
 • Content marketing
 • Social Media – trendy, narzędzia
 • Reklama na FB
 • Chatboty

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Będziesz znać i rozpoznawać najnowsze trendy marketingowe.
 • Zrozumiesz znaczenie grupy docelowej dla planowania działań marketingowych, będziesz świadomie analizować i planować grupę docelową swojej komunikacji.
 • Poznasz zasady funkcjonowania kanałów Social Media i ich wykorzystania do własnych celów biznesowych
 • Będziesz w stanie samodzielnie zaprojektować strategię komunikacji marketingowej.
 • Posiądziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia treści marketingowych, samodzielnie przygotujesz treści marketingowe dostosowane do formy i sposobu komunikacji.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

Zapisz się na szkolenie – formularz szkoleniowy on-line

2. Design Thinking – prowadzący Jakub Cichocki

Istotą Szkolenia Design Thinking jest zrozumienie idei projektowania usług w oparciu o człowieka i jego potrzeby dla biznesu. Nabycie umiejętności zastosowania metody Design Thinking, w tym kolejnych etapów projektowania, tj.: empatyzacji, definiowanie potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania oraz testowania. Celem praktycznym jest uzyskanie kompetencji posługiwania się narzędziami realizującymi ideę projektowania usług w oparciu o realne potrzeby. Umożliwienie korzystania z metody Design Thinking w realizacji projektów firm, organizacji oraz własnych celów.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Design Thinking, a Service Design
 • Etapy i narzędzia w Design Thinking
 • Customer Journey Map
 • Zastosowanie Design Thinking

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe założenia, terminologię, a także podstawowe etapy i metody praktykowania Design Thinking.
 • Poznasz zasady stosowania kolejnych etapów projektowania: empatii, diagnozowania problemu, generowania pomysłów, prototypownia oraz testowania, czyli podejścia Design Thinking do projektowania usług,
 • Zrozumiesz, dlaczego określona w metodzie Design Thinking kolejność jest uzasadniona i posiądziesz umiejętność jej zastosowania na kolejnych etapach.
 • Nauczysz się, jak zaplanować i zastosować proces projektowania usługi w metodyce Design Thinking.
 • Samodzielnie przeprowadzisz proces opracowywania nowego rozwiązania biznesowego w oparciu o metodę Design Thinking. Szybko zaprototypujesz rozwiązanie i je przetestujesz.
 • Posiądziesz umiejętność pracy w zespole, realizacji planu i rozdzielania zadań, nauczysz się efektywnie współdziałać oraz wykorzystywać zespół do tworzenia nowych rozwiązań problemów.

Zapisz się na szkolenie – formularz szkoleniowy on-line

3. Szczupłe i Zwinne Zarządzanie  – prowadząca Joanna Julczuk

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie szczupłego oraz zwinnego zarządzania, w szczególności podejścia procesowego, stosowania metod i narzędzi szczupłego i zwinnego zarządzania oraz zarządzania projektami biznesowymi.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Szczupły proces, zwinny projekt
 • Narzędzia i techniki Lean Managment
 • Narzędzia i techniki Agile Management

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zwinnego oraz szczupłego myślenia w biznesie. Posiądziesz wiedzę z zakresu źródeł marnotrawstwa w procesach biznesowych oraz nabędziesz umiejętności ich pomiaru i analizy.
 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami stosowanymi w celu ciągłego doskonalenia procesów według koncepcji lean i agile, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zapewnienia jakości oraz zarządzania produkcją.
 • Posiądziesz umiejętności z zakresu zwinnego zarządzania projektami: organizacji pracy zespołów, zarządzania zakresem i czasem trwania projektów oraz priorytetyzacji celów.

Zapisz się na szkolenie – formularz szkoleniowy on-line

4. Przywództwo – prowadzący Jakub Cichocki

Przywództwo to obszar kompetencyjny, na który składają się umiejętności z zakresu ustalania celu, wizji i misji, świadomości zasobów, działania na rzecz innych, zmiany nawyków, uważności, aktywnego słuchania, asertywności i kalkulowania ryzyka. Moduł przewiduje, że użytkownik będzie samodzielnie podejmował decyzje, potrafił krytycznie ocenić swoje działania i działania zespołu, którym kieruje, będzie przyjmował odpowiedzialność za skutki tych działań, podniesie kompetencje związane z komunikacją interpersonalną, zarządzaniem zespołem i kształtowaniem ścieżki rozwoju.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA: 

 • Zdolności przywódcze – czy można się tego nauczyć?
 • Lider dojrzały – lider kompletny; cechy, zachowania, umiejętności.
 • Motywowanie zespołów, skuteczne delegowanie zadań.
 • Praca feedbackiem – jak to robi świadomy lider?

TEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • Zrozumiesz, czym rożni się zarządzanie od przewodzenia.
 • Poznasz zestaw kompetencji lidera (z obszaru samoprzywództwa oraz drabiny przywództwa).
 • Nauczysz się, w jaki sposób budować autorytet nieformalny szefa w zespole i organizacji, a także, jak balansować pomiędzy potrzebami – indywidualnymi, grupy i organizacji.
 • Posiądziesz umiejętność podejmowania decyzji w zespole przy akceptacji innych opinii, a także wykorzystania ciekawych narzędzi do rozwiązywania problemów.

ZGŁOSZENIA

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie, najpóźniej 1 dzień roboczy przed jego rozpoczęciem:

 • wypełnij formularz szkoleniowy on-line
 • ureguluj opłatę za szkolenie – formy płatności:
  • przelew na konto naszej Uczelni – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277
  • kartą w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ZPSB

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikiem szkolenia.