Mediacje sądowe i pozasądowe

Zapraszamy do zapoznania się z podstroną dedykowaną szkoleniom – Mediacje sądowe i pozasądowe

Szkolenia realizują eksperci ze Stowarzyszenia Mediatorów Consensus, w partnerstwie organizacyjnym z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkoleń.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o kwalifikacjach mediatorów. Odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu końcowego umożliwia wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy sądach powszechnych. Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa jest ukończenie 26. roku życia. Dobry mediator jest osobą otwartą na ludzi i ich problemy. Po szkoleniu zyskuje umiejętności niezbędne do skutecznej analizy i syntezy, dzięki czemu umiejętnie towarzyszy klientom w dojściu do porozumienia.

Spełniając najwyższe standardy przygotowaliśmy 60-godzinne szkolenie, podzielone na trzy części w formacie 3xP (psychologia, praktyka, prawo). Prowadzone przez niezależnych ekspertów w swoich dziedzinach, mających szeroką wiedzę i doświadczenie nie tylko praktyczne ale również umiejętność przekazania merytorycznej wiedzy. Elementy te są gwarantem zapewniającym wiedzę i umiejętności pozwalające z sukcesem rozwijać Państwa warsztat.

Szczegółowy program szkolenia

 

Psychologia – psychologiczne aspekty mediacji

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).
 • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
  – umiejętności aktywnego słuchania,
  – zadawania pytań,
  – umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
  – umiejętność oceny czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
  – umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
  – umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
  – umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
  – umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.

 

Praktyka

 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Przygotowanie do skutecznej mediacji: etapy, cele, zadania i czynności w trakcie przygotowań do mediacji.
 • Etapy procesu mediacji: cele, zadania i czynności w trakcie sesji mediacyjnej.
 • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.
 • Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne.
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji.

 

Prawo

 1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
  • umocowanie mediacji w przepisach prawa cywilnego, administracyjnego i karnego
  • wymagana dokumentacja do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
  • umocowanie prawne mediatora w mediacji
  • umocowanie prawne stron w mediacji
  • rola Sądu w przebiegu mediacji i zatwierdzaniu ugody
  • realizacja zapisów ugody i ich obowiązywanie – aspekty teoretyczne i praktyczne
  • prowadzenie mediacji w organizacjach (spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, uniwersytety, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pożytku publicznego)
  • prawne podstawy rozliczenia wynagrodzenia za pracę mediatora
  • prawne aspekty współpracy mediatora z instytucjami wymiaru sprawiedliwości
 2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
  • omówienie szczegółowe zasad rządzących mediacją i ich wpływ na przeprowadzenie procesu mediacyjnego
 3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
  • prawne ramy przeprowadzenia mediacji przez mediatora
  • co mediator może a czego nie w czasie mediacji?
  • obowiązki mediatora z których musi się wywiązać przyjmując mediację do prowadzenia
  • prawne aspekty odmowy i zgody przyjęcia mediacji
 4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
  • narzędzia do analizy stanu faktycznego dot. mediacji w kontekście możliwości zastosowania mediacji do rozwiązania sporu
  • przeszkody prawne w przeprowadzeniu mediacji
 5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
  • kwestie nie wskazane wprost w przepisach, odnoszące się do etyki zawodowej mediatora
 6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.
  • kwestie związane z prowadzeniem mediacji od pierwszego kontaktu aż do zakończenia mediacji
 7. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Prowadzący

 • Psychologia – dr Edyta Skwirczyńska
  Wykładowca akademicki w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM, Psychoonkolog – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie, prywatna praktyka – seksuolog, psycholog, psychoterapeuta Mediklinika Szczecin.
  Moja praca opiera się na komunikacji, relacji i towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu jego problemów„.
 • Praktyka – Anna Franecka
  Propagatorka dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediator stały przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Z wykształcenia socjolog, psychopedagog, coach ACC The International Coach Federation, trener biznesu, facylitator. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące mediacji. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz studiowanie literatury fachowej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS oraz lider Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku.
 • Prawo – Konrad Gutowski
  Prawnik i mediator, rocznik ’84, specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, spadkowych i rodzinnych. Zawodowo związany z branżą IT. W czasie szkoleń przekaże Państwu Know-How pracy mediatora w aspekcie prawnym.

Organizacja szkoleń

Godzinowo szkolenie jest przewidziane na 60 godzin lekcyjnych. Przewidujemy, że szkolenia będą odbywać się w blokach zjazdowych, w weekendy.

Miejscem prowadzenia szkoleń będzie siedziba Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53.

Szkolenia będą odbywały się w grupach maksymalnie 15-osobowych.

Szkolenia będą realizowane formule wykładowo-warsztatowej, ostatnie 3 godziny zostaną przeznaczone na egzaminy

Bloki tematyczne szkoleń:

 • Psychologia – psychologiczne aspekty mediacji
 • Praktyka – rozwijanie warsztatu mediatora oraz praktyczne narzędzia rozwiązywania konfliktów
 • Prawo – prawne aspekty mediacji, pisanie ugód, umiejętność poruszania się po instytucjach wymiaru sprawiedliwości

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli uczestniczyć w odpłatnych 4 godzinnych kursach doszkalających mających za zadanie utrwalić wiedzę i dzielenie się doświadczeniami.

Kryteria naboru

Uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończone 26 lat.

Zgłoszeniado 08 września 2020 r na adres szkolenia@zpsb.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy

Rozpoczęcie zajęć – 11 września 2020 r.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zjazdowym (piątek-sobota), co tydzień w godzinach piątki 16.30-20.30 soboty 09.00-17.00.

Terminy zajęć:

 • 11-12. 09
 • 18-19.09
 • 25-26.09
 • 02-03.10

Opłaty i certyfikat

Cena szkolenia dla 1 uczestnika to 1990 zł brutto.

Na szkolenie można uzyskać dofinansowanie do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Nie wiesz czy możesz ubiegać się o dofinansowanie i jak je zdobyć? Pomożemy. Poznaj zasady działania Bazy Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Opłatę należy uregulować do 08.09.2020 r. w następujący sposób:

 • przelewem na konto: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277 (Bank Pekao S.A., II/O Szczecin) – tytuł przelewu: szkolenie Mediacje sądowe i pozasądowe
 • kartą w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ZPSB w Szczecinie

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu, uczestnik szkolenia uzyska certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu: