Menedżer BHP

 

Kierunek
 • Menedżer BHP
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Zgodnie z obowiązującymi normami każda firma czy instytucja zatrudniająca powyżej 100 pracowników zobligowana jest do zatrudnienia inspektora BHP. Z kolei właściciele mniejszych działalności gospodarczych zatrudniają zewnętrznych specjalistów BHP. Każdy absolwent tego kierunku na studiach podyplomowych uzyska możliwość założenia własnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Menedżer BHP.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kompetencji i uprawnień w dziedzinie właściwego realizowania zadań służby BHP w przedsiębiorstwie, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, dzięki którym będą mogli zarządzać bezpieczeństwem, organizować pracę przedstawicieli służb BHP oraz dokonywać fachowej oceny ryzyka. Dowiedzą się także, jak skutecznie zapobiegać wypadkom i awariom w trakcie pracy, jak eliminować zagrożenia mogące mieć negatywne konsekwencje i prowadzić do utraty życia lub zdrowia przez pracowników firmy. Studia kierowane do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących zdobyć podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również do osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

Do kogo są adresowane?

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Menedżer BHP są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w studium pomoże w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uruchomienia z nią związanej działalności.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY. 5 godz.

 1. Prawna ochrona pracy (zatrudnienie a regulacje prawne, podstawowe zapisy Kodeksu Pracy, czas pracy).

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. 175 godz.

 1.  Zagrożenia w środowisku pracy- 20 godz. (klasyfikacja czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy, czynniki szkodliwe w środowisku pracy, substancje niebezpieczne).
 2. Ocena ryzyka zawodowego -20godz.  (wstępna analiza zagrożeń PHA), metoda pięciu kroków, metoda Score Risk, metoda graf ryzyka, metoda matrycy ryzyka według PN-N-18002:2000, metoda oceny ryzyka dla czynników mierzalnych według PN-N-18002:2000).
 3. Techniczne bezpieczeństwo pracy- 20 godz. (pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń spowodowanych energią elektryczną, wymagania dla sprzętu elektrycznego, wymagania dotyczące użytkowania maszyn, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, system oceny zgodności, środki ochrony, barwy i znaki bezpieczeństwa).
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe- 15 godz. (choroby zawodowe, środki ochrony indywidualnej, badania wypadków przy pracy, pierwsza pomoc medyczna).
 5. Metodyka szkoleń BHP- 20 godz. (instruktaż stanowiskowy BHP, szkolenia BHP).
 6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy- 20 godz. (źródła ergonomii, sfery oddziaływania ergonomii, projektowanie ergonomiczne).
 7. Psychologia pracy- 10 godz. (psychospołeczne uwarunkowania człowieka w środowisku pracy, organizacja przestrzenna pracy, organizacja i planowanie pracy, wypalenie zawodowe).
 8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- 20 godz. (systemy zarządzania BHP).
 9. BHP w budownictwie- 10 godz.
 10. Ochrona PPOŻ- 10 godz.
 11. Profilaktyka ochrony zdrowia + PPP- 10 godz.

 

Łączna liczba godzin: 180 godz.

*liczba godzin i zakres może zmienić się do 20%

Korzyści dla Słuchaczy

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer BHP, które potwierdza uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora BHP, a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego – specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z póżn.zm.).

Absolwenci posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP w zakładzie pracy; uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Absolwenci studiów na kierunku menadżer BHP mogą podjąć w przyszłości pracę na stanowiskach etatowych i menadżerskich z zakresu służb bezpieczeństwa. Czekają na nich posady, takie jak inspektorzy i specjaliści BHP. Mogą zostać kierownikami wyższego i średniego szczebla z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz reagowania kryzysowego lub ochrony informacji niejawnych. Studia te zapewniają możliwość ubiegania się o zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w urzędach państwowych. Absolwenci kierunku menadżer BHP mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, centrach powiadamiania ratunkowego, a także Agencjach ochrony, firmach zajmujących się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania i zakładach produkcyjnych

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Menedżer BHP  w ZPSB są prowadzone  on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00,
 • niedziele w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

 • minimum 80 % obecności na zajęciach online;
 • egzamin końcowy (on-line)

Lider specjalności:

Anna Szwarnóg – główny specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, nauczyciel akademicki przedmiotów BHP i PPOŻ, państwowy egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie Technik BHP. Doświadczony wykładowca i trener, który z powodzeniem łączy praktykę z teorią i w sposób najbardziej przystępny i interesujący stara się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie studentom, właścicielom firm, ich pracownikom oraz każdemu, kto wie jak ważna i potrzebna jest wiedza z zakresu BHP w codziennym życiu.

 

Rezerwuję miejsce