Biblioteka cyfrowa ZPSB

W Bibliotece Głównej realizujemy projekt digitalizacji zbiorów zmierzający do utworzenia Biblioteki Cyfrowej ZPSB. Tworzą ją zbiory własne naszej biblioteki – zarówno książki, jak i artykuły z czasopism znajdujących się w naszym posiadaniu, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Dostęp do zbiorów Biblioteki Cyfrowej możliwy jest jedynie na terenie Uczelni.
Na wydzielonym komputerze w czytelni studenci ZPSB mogą zalogować się na stronie bc.zpsb.szczecin.pl, podając dane jak przy logowaniu do e-dziekanatu.

Uwaga! Przed pierwszym logowaniem dobrze jest uzyskać od bibliotekarza informacje jak korzystać z zasobów Biblioteki Cyfrowej.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI CYFROWEJ ZPSB

 • Studenci ZPSB mają prawo dostępu do obiektów cyfrowych umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej ZPSB, jeśli nie mają one zabezpieczeń.
 • Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.
 • Kopia cyfrowa dokumentu jeśli nie ma on zabezpieczeń może być zgodnie z prawem:
  • wykonywana na własny użytek,
  • wykonywana dla celów naukowych i edukacyjnych bez zgody właściciela kopii cyfrowej, z powołaniem się na źródło, zacytowaniem opisu bibliograficznego i podaniem identyfikatora zasobu.
 • Dozwolone jest cyfrowe kopiowanie dokumentów, o ile proces publikacji ich treści nie będzie nosił znamion działalności komercyjnej, a każda kopia będzie wskazywała na źródło pochodzenia.
 • Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych w Bibliotece Cyfrowej ZPSB.

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI CYFROWEJ ZPSB

Art. 28. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Uprawnienia instytucji oświatowych, uczelni i instytutów badawczych
Instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 podstawowa działalność instytutu ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk prowadzące działalność, o której mowa w art. 50 zadania instytutu ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), biblioteki, muzea oraz archiwa mogą:

 • użyczać, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych,
 • zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów,
 • udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek – jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.