Akademia Innowacji

Kierunek
 • Akademia Innowacji
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online (pierwszy i ostatni zjazd stacjonarny)
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • I grupa – 28.10.2022; II grupa – 05.11.2022
Opis
Studia bezpłatne realizowane w ramach zamówienia finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji w ramach projektu „Pomorze Zachodnie– gdzie biznes łączy się z nauką”. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami? Skontaktuj się z nami!

Cel studiów podyplomowych

Akademia Innowacji to nowoczesne studia podyplomowe, które zostały stworzone z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się lub planują w swojej przyszłości zawodowej zajmować się przygotowywaniem, zarządzaniem i komercjalizacją przedsięwzięć innowacyjnych różnego typu w organizacjach. Słuchacze dowiedzą się, jak ocenić słuszność zastosowania danego pomysłu, odkrycia, badania lub wdrożenia w biznesie. Słuchacze dowiedzą się, jak ocenić słuszność zastosowania danego pomysłu, odkrycia, badania lub wdrożenia w biznesie w oparciu o zwinne eksperymenty biznesowe. Przedstawione zostanie im bliżej zarządzanie procesem transferu wiedzy i technologii, a także metody pozyskiwania na ten cel środków finansowych.

Na kierunku Akademia Innowacji nacisk zostanie położony także na networking, budowanie sieci kontaktów i powiązań między uczelniami wyższymi czy ośrodkami badawczymi a biznesem i współpracą z różnymi grupami interesariuszy. Uczestnicy zdobędą też wiedzę z obszaru ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz zostaną zapoznani ze ścieżką komercjalizacji.

Organizator i zamawiający

Organizatorem studiów jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji – wzp.pl

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Akademia Innowacji?

Studia podyplomowe na kierunku Akademia Innowacji skierowane są do osób, które są związane z zachodniopomorskimi instytucjami otoczenia biznesu, klastrów, jednostek samorządu terytorialnego, a także centrów transferu technologii. To kierunek, który dedykowany jest przedstawicielom podmiotów wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Studia podyplomowe na tym kierunku będą realizowane w ramach dwóch ścieżek:

 1. Akademia Innowacji – ścieżka podstawowa: dedykowana jest dla osób bez codziennego kontaktu z komercjalizacją innowacji. W ramach studiów na tej ścieżce większy nacisk zostanie położony na przedmioty dotyczące innowacji
  i biznesu.
 2. Akademia Innowacji – ścieżka zaawansowana: dedykowana jest dla osób mających doświadczenia w pracy w centrach transferu technologii, ośrodkach innowacji, itp. W ramach programu tej ścieżki większy nacisk zostanie położony na zaawansowane zagadnienia komercjalizacyjne.

Najważniejsze atuty kierunku Akademia Innowacji w ZPSB

 • praca na konkretnych przypadkach i studiach przypadków (case studies),
 • zajęcia warsztatowe w oparciu o pracę zespołową oraz wirtualne narzędzia z wykorzystaniem metod i narzędzi, gotowych do zastosowania w każdej branży, takich, jak: Design thinking, User experience design, Lean stratup, Agile, i inne,
 • praca nad wyzwaniem projektowym przez cały czas studiów z indywidualną opieką mentora i praktyka biznesu,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych z poszczególnych modułów na platformie e-learningowej e-studia.zpsb.pl o dowolnej porze,
 • rozwój i zdobywanie nowej, praktycznej wiedzy pod okiem praktyków z centrów transferu technologii i działów B+R w organizacjach z terenu Pomorza Zachodniego i nie tylko,
 • możliwość zapoznania się ze dobrymi praktykami z zakresu przygotowania i realizacji innowacji,
 • praca dyplomowa w postaci projektu zespołowego zakończona prezentacją dyplomową.

Organizacja studiów Akademia Innowacji w ZPSB

Zajęcia w ZPSB w ramach studiów podyplomowych na kierunku Akademia Innowacji będą realizowane w następującym systemie:

 1. Zajęcia stacjonarne (zajęcia prowadzone na sali)
 • sesja wprowadzająca: piątek od 17:00 do 21:00, sobota od 9:00 do 17:00, niedziela od 9:00 do 15:00
 • sesja podsumowująca na zakończenie zajęć: piątek od 17:00 do 21:00, sobota od 9:00 do 17:00.
 1. Zajęcia synchroniczne online (zajęcia realizowane za pomocą platformy MS Teams)
 • Wszystkie pozostałe zjazdy realizowane w piątki w godzinach od 17:00 do 21:00, soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Program studiów

Poniżej przedstawiony został dokładny plan studiów na kierunku Akademia Innowacji na studiach podyplomowych w ZPSB

Akademia Innowacji

Ścieżka  podstawowa

Akademia Innowacji

Ścieżka zaawansowana

SESJA WPROWADZAJĄCA

– wprowadzenie – o studiach i o procesie projektowania innowacji

– lider innowacji, broker innowacji, lider zmian – cechy, podobieństwa, różnice, kompetencje

– budowanie zespołów i prezentacja wyzwań projektowych

22 godz.

 

28-30.10.2022

22 godz.

 

04-06.11.2022

PRZEDSIĘBIORCZE ODKRYWANIE

– typy innowacji i strategie innowacji

– myślenie krytyczne i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

– proces projektowania nowego przedsięwzięcia

– trendy i praca na trendach

– badanie rynku

30 godz.

 

18-19.11.2022

9-10.12.2022

20 godz.

 

25-26.11.2022

16.12.2022

TWORZENIE INNOWACJI

– tworzenie innowacji i prototypowanie

– modele biznesowe innowacji i testowanie

30 godz.

 

13-14.01.2023

27-28.01.2023

20 godz.

 

17.12.2022

20-21.01.2023

ROZWÓJ INNOWACJI

– źródła i mechanizmy finansowania projektów innowacyjnych

– Strategie biznesowe w kontekście innowacji

– ocena opłacalności przedsięwzięć i ocena ryzyka

-zwinne zarządzanie projektem B+R oraz zespołem projektowym

– wycena własności intelektualnej (tylko grupa zaawansowana)

30 godz.

 

17-18.02.2023

10-11.03.2023

40 godz.

 

21.01.2023

10-11.02.2023

03-04.03.2023

24.03.2023

KOMERCJALIZACJA

– komunikowanie innowacyjnego pomysłu

– współpraca nauka-biznes – komunikacja z naukowcami (tylko grupa zaawansowana)

– marketing i sprzedaż produktu innowacyjnego (tylko grupa zaawansowana)

– tworzenie zakresu umów udziałów, sprzedaży (tylko grupa zaawansowana)

– ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe

– tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych

– formy przedsiębiorczości akademickiej i transferu technologii (tylko grupa początkująca)

– strategie komercjalizacji innowacji

30 godz.

 

31.03-01.04.2023

21-22.04.2023

40 godz.

 

25.03.2023

14-15.04.2023

12-13.05.2023

KULTURA INNOWACJI

– negocjacje

– facylitacja procesu innowacji

– networking – aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych

– skuteczna prezentacja rozwiązań

25 godz.

 

12-13.05.2023

02-03.06.2023

25 godz.

 

26-27.05.2023

16-17.06.2023

FINAŁ (PROJEKT DYPLOMOWY)

10 godz.

 

24.06.2023

10 godz.

 

24.06.2023

*Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć

Lider kierunku

dr Hubert Dyba – adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Doświadczony trener i projektant innowacji. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human-Centered Design. Doradca w programie Akademia Managera Innowacji PARP. Facylitator metody Creative Skills for Innovation Lab w programie Projektanci Innowacji PFR. Analizuje, projektuje i testuje modele biznesowe startupów i firm z sektora MŚP.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hubertdyba/

Wykładowcy na studiach:

dr Michał Bzunek – adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, trener, analityk i konsultant, specjalista w zakresie finansów korporacyjnych, w tym w szczególności w obrębie zagadnień́ analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, a także zastosowań metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Jest laureatem nagród i wyróżnień za działalność dydaktyczną, a także popularyzatorem wiedzy ekonomicznej.
Profil linkedin: https://www.linkedin.com/in/michal-bzunek/

prof. ZPSB Dorota Dżega-Pietruszkiewicz – prorektor ds. rozwoju, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.

Krystian Gurba – zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prawnik, ekspert w zakresie praw własności intelektualnej. Ekspert w regionalnych, krajowych i europejskich projektach dotyczących innowacji i transferu technologii. Członek Rady Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Członek zarządu ASTP – europejskiego stowarzyszenia na rzecz transferu technologii i wiedzy.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/krystian-gurba-3597491/

dr inż. Jakub Jasiczak – doktor nauk ekonomicznych, od 2014 roku Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2021 roku Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych (forum współpracy spółek celowych 29 uczelni). Nadzorował ponad 330 projektów doradczo-badawczych dla 190 przedsiębiorstw i instytucji. Pozyskał i zrealizował ponad 50 projektów z zakresu rozwoju nowych produktów, strategii B+R, badań marketingowych.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jasiczak/

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii (w tym RODO i cyberbezpieczeństwo) i transferze technologii – w tym ostatnim zakresie od 12 lat obsługuje zarówno instytucje publiczne jak i zespoły naukowe, czy konsorcja nauki z biznesem. Istotną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów IT, w tym cloudowych (FinTech, MedTech), licencjonowanie oprogramowania oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Prowadzi Kancelarię malujda.pl w Szczecinie oraz Pasewalku (Niemcy).
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rafalm/

Sławomir Olejnik – prezes fundacji Polska Innowacyjna. Doświadczony manager w instytucjach prywatnych i rządowych wspierających innowacje i transfer technologii. Członek Rady Programowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/slawomirolejnik/

dr Jarosław Osiadacz – ekspert w zakresie komercjalizacji technologii. Doświadczony manager. Zarządzał Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, laboratoriami badawczymi oraz uruchamianymi na podstawie technologii start-upami. Specjalizuje się w analizie i wycenie technologii, strategiach zarządzania własnością intelektualną, ocenie i rozwoju potencjału rynkowego przedsięwzięć.
Profil linekdin: https://www.linkedin.com/in/jaroslaw-osiadacz-4528963/

prof. ZPSB Justyna Osuch-Mallett – wykładowca, trener, konsultant i doradca w obszarze zarządzania marketingowego i projektowego; od 2021 Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (w latach 2015-2021 Prorektor ds. Rozwoju Uczelni). Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Menedżer projektów edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Ekspert krajowy
w ramach funduszy unijnych. Doradca biznesowy w zakresie przygotowania i realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Posiada bogate i długoletnie doświadczenie w kierowaniu
i realizacji projektów. Pełni role doradczą w Komitetach Gospodarczych przy Marszałku Woj. Zachodniopomorskiego.
Profil na linkedin: https://www.linkedin.com/in/prof-justyna-osuch-mallett-ph-d-02574b2/

Kamila Pępiak-Kowalska – konsultant i trener biznesu. Prowadzi szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne w oparciu o narzędzia i techniki coachingu oraz facylitacji. Ekspert w zakresie projektowania i facylitowania procesu grupowego w organizacji. Wykładowca akademicki, autorka książki „Jęczing? Powiedz „dość!” i naucz się czerpać z optymizmu”.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kamilapepiakkowalska/

Paweł Płatek – wiceprezes fundacji Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, koordynator facylitacji wydziałowej w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się komunikacją i skautingiem projektów o potencjale komercjalizacyjnym wśród pracowników badawczych UW. Ekspert w zakresie nawiązywania relacji
z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Profil linkedin: https://www.linkedin.com/in/paweł-płatek-uottuw/

Paweł Popow – Ukończył Psychologię na Uniwersytecie SWPS i Socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W chwili obecnej jest doktorantem na Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Poza tym ukończył ICAN Institute by Harvard oraz studia podyplomowe na temat sztucznej inteligencji na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat Coach ACTP ICF, certyfikaty ukończenia trzech szkół trenerów, moderatora Design Thinking, asesora AC/DC, Sandler Selling System oraz program certyfikacyjny Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Bronze Level. Przez 16 lat jako trener i konsultant przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleniowych i kilka dużych projektów. W Aviva sp. z o. o. zarządzał rozwojem kompetencji menadżerskich sieci sprzedaży oraz pracą liczącej 41 osób grupy trenerów i konsultantów. Tylko w 2021-2022 roku współpracował min. z: Canal Plus, Carrefour, Ergo Hestia, Danone, DOZ, Europejski Fundusz Leasingowy, mBank, MPWiK Wrocław, Oferteo, Porsche, Prescient, PZU, Samsung, Santander, Skanska, Ten Square Games, Volkswagen Group, UNIQA, Warta, WestRock.

Radek Ratajczak – założyciel i prezes agencji kreatywnej SHOPA Design&Strategy. Doświadczony projektant rozwiązań kliento-centrycznych, ekspert w zakresie Design Thinking i User Experience. Procesami innowacji zarządzał w firmach z sektora MŚP oraz instytucjach wsparcia biznesu, w tym na stanowisku dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/radek-ratajczak/

Rafał Kamiński – Mentor i trener biznesu. Projektant innowacji biznesowych, społecznych i technologicznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod projektowania skoncentrowanego na człowieku (human-centered design). Facylitator i moderator pracy zespołów w podejściu: design thinking, service design, outcome-driven innovation, lean startup, agile, scrum, lean UX. Certyfikowany: auditor oceniający skuteczność procesów biznesowych; Green Belt Lean Six Sigma; Agile Scrum Product Owner (CSPO®). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP i School of Form. Aktualnie: Trener EY Academy of Business; Ekspert ds. badań i testowania koncepcji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PO-PO-JUTRZE 2.0; Customer Journey Owner w UPC Polska; Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych na kierunku „Lider Innowacji” na Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca wizytujący Collegium Civitas na kierunku studiów podyplomowych „Innovation & Technology Project Management”. Z pasji trener młodych adeptów tenisa stołowego.

Tomasz Stypułkowski – prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobywał w licznych krajowych i międzynarodowych projektach związanych z rozwojem ekosystemów innowacji. Ekspert z dziedziny transferu technologii, komercjalizacji, wsparcia biznesu i zarządzania projektami. Odpowiedzialny lider, trener, doradca.
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tomaszstypulkowski/

prof. dr hab. Aneta Zelek – wykładowca, trener, konsultant i doradca w obszarze zarządzania strategicznego; od 2013 do 2021 r Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Od 1998 roku pełni funkcje kierownicze, zyskując tym samy olbrzymie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacjami oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi, badawczymi i naukowymi. Jest inicjatorką wielu innowacji produktowych i procesowych oraz skuteczną orędowniczką realizacji strategii szkoły biznesu jako uczelni specjalistycznej, wyznaczającej standardy kształcenia menedżerów. Pełni role doradczą w Komitetach Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Szczecin, Marszałku Woj. Zachodniopomorskiego.
Profil na linkedin: https://www.linkedin.com/in/aneta-zelek-83b683210/ 

Nabór na studia otwarty do 26.10.2022

Rekrutacja na studia

Proces kwalifikacyjny na studia:

 1. Weryfikacja kandydatów odbywa się na podstawie złożonych w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń dokumentów aplikacyjnych:
 1. Ankieta ewaluacyjna wraz z pre-testem z tematyki zarządzania innowacjami pozwalający na kwalifikacje do poszczególnej ścieżki w ramach Akademii Innowacji wraz z ankietą motywacji
 2. Wyłonienie słuchaczy oraz podpisane z nimi umów szkoleniowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów w stosunku do ilości miejsc o zakwalifikowaniu na studia decyduje:
 • Rodzaj instytucji z której pochodzi kandydat i jej znaczenie dla tworzenie warunków dla stabilnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego województwa, opartego o rozwój innowacji,
  w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji
 • Przydatność studiów w pracy zawodowej
 • Kolejność złożenia dokumentów

Kontakt: Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich studentów.