Kadry i płace

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Zmieniające się otoczenie makro- i mikroekonomiczne tworzy przed przedsiębiorstwami i instytucjami unikalne szanse. Jednym z niezwykle ważnych zasobów firmy, jeśli nie najważniejszym, są ludzie. Szczególnie istotny staje się aspekt prawny związany z zatrudnianiem i optymalizacją struktury zatrudnienia do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zmieniające się przepisy prawne nakładają na pracodawcę konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy na temat prawnych aspektów zatrudniania pracowników.

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadrowych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej.

W trakcie zajęć na kierunku Kadry i płace w Szczecinie słuchacze poznają podstawy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania wynagrodzeń pracowniczych. Nabędą także praktyczne umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Zajęcia na studiach podyplomowych w Szczecinie prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. W trakcie zajęć prowadzonych przez praktyków z zakresu prawa pracy, specjalistów ds. kadr, osób z otoczenia biznesowego, słuchacze zostaną zaznajomieni z typowymi sytuacjami związanymi z pracą specjalisty ds. kard i płac.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w Szczecinie są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnictwo w studium pomoże zaktualizować wiedzę związaną z polskimi przepisami prawa pracy, czasu pracy oraz odpowiednich regulacji Unii Europejskiej.

ZPSB to uczelnia, która stawia przede wszystkim na praktykę i praktyków. Nie tylko ja jestem tu wykładowcą, który ma duże doświadczenie zawodowe – jest takich osób dużo więcej. Jesteśmy uczelnią bardzo przyjazną studentom, bo wierzymy, że najważniejsza jest właśnie relacja między studentem, a wykładowcą.

Agnieszka Pawłowska, wykładowca ZPSB

 

Rozwój Kompetencji Kluczowych

Studia podyplomowe są prowadzone w oparciu o autorski model ZPSB Knowledge@Work. Dla słuchacza oznacza to konkretne korzyści:

 • pozyskanie dodatkowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość autodiagnozy, weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, lepsze poznanie swoich silnych i słabych stron w obszarze kompetencji kluczowych za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • indywidualna ścieżka kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uwzględniająca doświadczenie, wiedzę i umiejętności słuchacza wraz ze wsparciem Brokera Edukacyjnego,
 • możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności dotyczących kompetencji kluczowych dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym,
 • możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu z wykorzystaniem gry „Pigułki kompetencji” jako sposobu utrwalania wiedzy.

Atuty studiów Kadry i płace w ZPSB:

 • zajęcia prowadzą praktycy – prawnicy z zakresu prawa pracy, specjaliści ds. kadr z ogromnym doświadczeniem biznesowym
 • praca na casusach i typowych sytuacjach związanych z pracą specjalisty ds. kadr i płac
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Zajęcia integracyjne 3
BLOK PRAWNY 110
PRAWO PRACY
Przedmioty realizowane w ramach tego modułu: 

 • Nawiązanie, zmiana i zakończenie stosunku pracy – 10 h
 • Wynagrodzenia za pracę – 5 h
 • Odpowiedzialność majątkowa pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy i osobie trzeciej – 5 h
 • Uprawnienia rodzicielskie pracownika – 5 h
 • Zatrudnienie cywilnoprawne i wybrane zagadnienia prawa cywilnego – 5 h
 • Zasady dochodzenia roszczeń pracowniczych. Zmiany w prawie pracy – 10 h
40
Prawna ochrona pracy 10
Wypadki przy pracy 10
Ustawa o ochronie danych osobowych. Rola orzecznictwa sądowego w stosunkach pracowniczych 5
Ubezpieczenia społeczne 5
Świadczenia pracownicze – świadczenia w razie choroby i macierzyństwa, emerytury i renty 10
Kontrola płatników składek przez ZUS 5
Czas pracy 15
Zakaz konkurencji 5
Badania lekarskie 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 60
Dokumentacja kadrowa 15
Dokumentacja płacowo-podatkowa 20
Praktyczne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników 15
Program Płatnik – warsztaty 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Egzamin dyplomowy  2
Łącznie liczba godzin 215

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest doskonale przygotowany w 3 obszarach:

Wiedza

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • zna zasady rozliczania umów cywilnoprawnych,
 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie zasad rekrutacji, selekcji oraz controllingu pracowników,
 • posiada wiedzę na temat sporządzania listy płac,
 • zna terminologię oraz teorię z zakresu tematu pracy.

Umiejętności

 • umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą,
 • potrafi naliczać wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń,
 • potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym z czasu pracy, urlopów pracowniczych, rozwiązania stosunku pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON,
 • potrafi obsługiwać systemy komputerowe wspomagające pracę kadr,
 • posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty ds. kadr i płac.

Kompetencje społeczne

 • ma umiejętność samokształcenia się,
 • potrafi dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb,
 • rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej,
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce