Menadżer BHP (online)

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora BHP oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bhp (uzyskanie tytułu specjalisty do spraw bhp oraz głównego specjalisty), aby na podstawie zdobytej podczas studiów wiedzy potrafili pomóc przedsiębiorstwom przystosować się do polskich i unijnych procedur z obszaru BHP.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

Do kogo są adresowane?

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku „Menadżer BHP” są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w studium pomoże w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uruchomienia z nią związanej działalności.

Dodatkowe korzyści

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Menedżer BHP potwierdza uzyskanie kwalifikacji Starszego Inspektora BHP, ale już po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468.). Absolwenci uzyskują także Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

Studia podyplomowe Menedżer BHP kierowane są do: osób posiadających wykształcenie wyższe, zajmujących już stanowiska kierownicze w firmie, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o nowe obszary działania a także do pracowników, którzy dążą do awansu zawodowego.

 

TEMATYKA Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3

Prawna ochrona pracy

– zatrudnienie a regulacje prawne

– podstawowe zapisy Kodeksu Pracy

– czas pracy

10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 130

Zagrożenia w środowisku pracy

– klasyfikacja czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy

– czynniki szkodliwe w środowisku pracy

– substancje niebezpieczne

20

Ocena ryzyka zawodowego

– wstępna analiza zagrożeń (PHA)

– metoda pięciu kroków

– metoda Score Risk

– metoda graf ryzyka

– metoda matrycy ryzyka według PN-N-18002:2000

– metoda oceny ryzyka dla czynników zmierzalnych według PN-N-18002:2000

20

Techniczne bezpieczeństwo pracy

– pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń spowodowanych energią elektryczną

– wymagania dla sprzętu elektrycznego

– wymagania dotyczące użytkowania maszyn

– niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne

– system oceny zgodności

– środki ochrony

– barwy i znaki bezpieczeństwa

15

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

– choroby zawodowe

– środki ochrony indywidualnej

– badania wypadków przy pracy

– pierwsza pomoc medyczna

10

Metodyka szkoleń BHP

– instruktaż stanowiskowy BHP

– szkolenia BHP

10

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

– źródła ergonomii

– sfery oddziaływania ergonomii

– projektowanie ergonomiczne

10

Psychologia pracy

– psychospołeczne uwarunkowania człowieka w środowisku pracy

– organizacja przestrzenna pracy

– organizacja i planowanie pracy

– wypalenie zawodowe

5

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– systemy zarządzania BHP

30
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning)
Autoprezentacja  
Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym  
Komunikacja interpersonalna  
Kreatywność  
Praca w zespole  
Prawo w działalności gospodarczej  
Ugruntowane podstawy matematyki  
Zarządzanie wiedzą  
Zarządzanie zespołem  
Znajomość technologii informatycznych  
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 148

*liczba godzin i zakres może zmienić się do 20%

 

 

Rezerwuję miejsce