Prawo zamówień publicznych- szkolenie

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI PRZEPISÓW”

TERMIN SZKOLENIA 27 MARCA 2019 r. Godz: 10.00-15.00

MIEJSCE : HOTEL „HAMPTON BY HILTON „ Świnoujście ul. Wojska Polskiego 14

Prawidłowe wykonywanie obowiązków w zakresie zamówień publicznych wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy wynikającej z aktualnych przepisów prawa. Również bardzo istotne są umiejętności  praktyczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobyć cenną wiedzę opartą na praktycznych przykładach z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. Nie bez znaczenia są proponowane zmiany w Prawie zamówień publicznych, które podczas szkolenia będą szeroko przedstawione Uczestnikom, a w szczególności: odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia,  obniżenie wysokości opłat sądowych czy nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Postaramy się Uczestnikom przybliżyć  regulację dotyczącą postępowania koncyliacyjnego   w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim do przedstawicieli Zarządów Firm, kierowników działów zamówień publicznych, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są poszerzeniem swojej wiedzy  w tym zakresie.

Prosimy rejestrować się telefonicznie pod numerem tel. 91 321 77 77 lub mailowo na adres: klomza@zpsb.pl najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. Koszt udziału w szkoleniu        435 zł. za osobę.

Wpłat należy dokonać na konto Uczelni: 101240391411110000030876970                                                       Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie  71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Prelegenci:

Mec. Jakub Cieślicki – radca prawny, jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (1996 – 2001) Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku Prawo. Dodatkowo w 2002 roku uzyskał specjalizację z Zarządzania Projektami Unii Europejskiej na studiach podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. W latach 2009-2011 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Od początku kariery zawodowej, czyli od 2001 roku, jest związany z rynkiem nieruchomości

i budownictwa w tym prawa zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki miał możliwość świadczenia usług doradczych wykonawcom występującym w procedurach zamówień publicznych, w tym wielokrotnie w sprawach zawisłych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. W trakcie praktyki doradzał także zamawiającym podczas przygotowywania i prowadzenia postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych zamawiającym, co obejmowało pracę nad SIWZ, wsparcie w korespondencji z wykonawcami oraz reprezentację przed KIO w Warszawie.

Mec. Maciej Nowakowski – radca prawny i doradca podatkowy.  Specjalizuje się w prawie działalności leczniczej, prawie medycznym oraz prawie podatkowym, w szczególności w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej. Doradza podmiotom gospodarczym i reprezentuje ich interesy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.  Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego ( m.in. Podatki; Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC); Szkolenie wewnętrzne dla przedsiębiorców; Prawo podatkowe – Podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbowa w praktyce; Prawo podatkowe – Stawki. Zwolnienia podmiotowe  i przedmiotowe  od podatku VAT).

Plan szkolenia

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia

a) Opis przedmiotu zamówienia (w tym opis przy robotach budowlanych);

b) Poleganie na zdolności innych podmiotów (pożyczanie zasobów);

c) Uzupełnianie ofert (wadium, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej);

d) Oferta w wersji elektronicznej (skan oferty, a oferta)

e) Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rola i znaczenie zadawania pytań);

f) Odwołanie i postępowanie przed Wysoką Izbą;

2) Umowy w sprawach zamówień publicznych:

a) Zakres świadczenia wykonawcy (ograniczenie)

b) Konsorcjum i solidarna odpowiedzialność;

c) Obligatoryjna waloryzacja (przypadki i warunki)

d) Roboty budowlane (odpowiedzialność za dostawy i usługi)

e) Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego;

f) Konflikty i spory (zasady wykładni umów w sprawach zamówień publicznych).

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny Certyfikatem potwierdzający  ukończenie szkolenia.