Kurs asystenta medycznego

Wykonywanie zawodu Asystenta Medycznego wymaga wysokich umiejętności i kwalifikacji. Praca asystenta medycznego związana jest nie tylko z prowadzeniem dokumentacji medycznej, ale i również z prowadzeniem rejestru związanego z ewidencjonowaniem usług medycznych. Ostatnia zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje nowe uprawnienia asystentom medycznym. Mogą oni otrzymywać upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym e-zwolnień po uprzednim wpisaniu osób uprawnionych do Rejestru Asystentów Medycznych.

Po ukończeniu kursu dla Asystentów Medycznych każda osoba otrzyma certyfikat  ukończenia kształcenia w zawodzie Asystenta Medycznego wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

Adresatami kursu dla Asystentów Medycznych są:

  • Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych,
  • osoby wykonujące zawód medyczny (pielęgniarka, ratownik),
  • każda osoba zainteresowana poszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych kwalifikacji.

Program kursu został tak dopasowany, aby w zupełności spełniał wymogi kwalifikacyjne obowiązujące na stanowisku asystenta medycznego w różnych podmiotach leczniczych.

Kurs dla Asystentów medycznych nadaje kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Asystent Medyczny.

Wykładowcy

Doświadczeni profesorowie i adiunkci, a także praktycy znający specyfikę ochrony zdrowia. Co więcej, program zakłada spotkania ze specjalistami z instytucji takich jak m.in. Narodowy Funduszu Zdrowia czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Organizacja kursu

Spotkania w ramach kursu dla Asystentów Medycznych trwają 3 miesiące i obejmują 5-6 zjazdów odbywających się w soboty: od 9.00 do 13.30 i w niedziele: od 9.00 do 13.30 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB, Świnoujście.

Wymagane dokumenty

Warunki ukończenia kursu

  • Co najmniej 80% obecności na zajęciach,
  • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu.

Zapisy

Koszt uczestnictwa

1189 zł ( możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Społecznego lub Bazy Usług Rozwojowych )   Nr 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin 71-210

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 91 321 77 77

Ramowy program kursu

  1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami akredytacyjnymi (historii chorób, bieżących informacji o stanie zdrowia pacjentów, uzyskiwanie świadomych zgód pacjentów itp.) – 20 godz.
  2. Wystawianie zaświadczeń lekarskich, e- zwolnień – 14 godz. (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
  3. Analizowanie dokumentacji medycznej w zakresie pełnego i efektywnego rozliczania z płatnikiem – 16 godz.
  4. Podstawy psychologii, etyka zawodowa (budowanie relacji z pacjentami, ze współpracownikami i lekarzami) – 8 godz.
  5. Pierwsza pomoc medyczna – 2 godz.