Kurs BHP dla osób kierujących pracownikami

Program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie instruktażu i wykładu oraz w formie samokształcenia kierowanego forma szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 § 1a p.5 – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. Aktualne przepisy dotyczące stosowania do pracowników administracji biurowej artykułów Kodeksu pracy w zakresie bhp.
 2. Postępowanie administracyjne i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy;
 3. Obowiązki pracodawcy dotyczące równego traktowania w zatrudnianiu oraz mobbingu.
 4. Obowiązki pracodawcy w organizowaniu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy;
 5. Ogólne nieprawidłowości w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę;
 6. Odpowiedzialność karna pracodawcy i osób kierujących pracownikami za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 7. Zagrożenia pożarowe obiektu budowlanego, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Zadania i obowiązki pracowników zakresie zapobiegania pożaru;
 8. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi oraz środki ewakuacyjne;
 9. Podręczny sprzęt pożarniczy;
 10. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwym dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 11. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 12. Ocena ryzyka zawodowego.
 13. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 14. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 15. Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 16. Choroby zawodowe.
 17. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami;
 18. Postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Łącznie 16 godz.

WYKŁADOWCY:

Starszy Inspektor BHP inż. Zbigniew Ślizowski,  magister prawa Ryszard Widawski

ORGANIZATOR;

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Telefon: 91321777
osoba do kontaktów: Małgorzata Chmielewska

CENA:

 • w zależności od ilości uczestników w granicach od 225 zł – 115 zł
 • Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości w postaci testu oraz wydaniem zaświadczenia.