Kurs BHP dla pracowników biurowych

Ramowy program szkolenia okresowego  dla  pracowników administracyjno – biurowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno- biurowych

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie realizowane przy wykorzystaniu technik multimedialnych z wykorzystaniem filmów poglądowych, zostanie również przeprowadzone omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

WYKŁADOWCY:

Praktycy z branży BHP

ORGANIZATOR;

Wydział w Świnoujściu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Telefon: 91321777;

CENA:

  • w zależności od ilości uczestników w granicach 300 zł ( grupa minimum 10 osób)
  • Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości w postaci testu oraz wydaniem zaświadczenia.

TEMATYKA SZKOLENIA

L.p Temat szkolenia Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia)
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa  pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem;

a)        praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

b)       ochrony pracy kobiet i młodocianych

c)        wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nim związanych

d)       profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

2  
2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi  w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

 

1  
3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy  biurowej z uwzględnieniem  zasad ergonomii,  w tym stanowisk wyposażonych  w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

 

2  
4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru ), w tym udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

 

2  
5

 

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1  

 

Razem

8