Kurs BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Ramowy program szkolenia okresowego osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie seminarium – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie będzie  realizowane przy wykorzystaniu technik multimedialnych z wykorzystaniem filmów poglądowych, zostanie również przeprowadzone omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

WYKŁADOWCY:

Starszy Inspektor BHP inż. Zbigniew Ślizowski,

ORGANIZATOR;

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Telefon: 91321777;
osoba do kontaktów: Małgorzata Chmielewska

CENA:

  • w zależności od ilości uczestników w granicach od 80 zł – 115 zł
  • Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości w postaci testu oraz wydaniem zaświadczenia.

TEMATYKA SZKOLENIA

L.p Temat szkolenia Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia)
1

 

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1  
2

      Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

 

1  
3

     Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Prace pożarowo niebezpieczne. Zagrożenia pożarowe obiektu budowlanego, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Zadania i obowiązki pracowników zakresie zapobiegania pożaru. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi oraz środki ewakuacyjne. Podręczny sprzęt pożarniczy.

 

3  
4      Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 1  
5

 

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1  
6

 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1  

 

Razem

8