Kurs księgowego

Czas trwania kursu wynosi 150 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

  • podręcznik i zbiór zadań,
  • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
  • wzorcowy wykaz kont,
  • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
  • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia np. wzory druków i formularzy, zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu, programy komputerowe finansowo – księgowe, prezentacje przygotowane przez wykładowców, przykładowe zadania egzaminacyjne.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie 2 prac kontrolnych z Rachunkowości i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Par. 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) – zał. nr 5.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego – potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

Koszt kursu 2900 PLN