Kurs na kierownika wypoczynku

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu zaprasza na kurs na kierownika wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony na podstawie art. 92  Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.), podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

 

Termin: 18 czerwca 2019

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku można odbyć po odbyciu kursu na wychowawcę wypoczynku w wymiarze 36 godzin.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba*, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczejCzas trwania kursu: 10 godzin dydaktycznych.
  Zapisy do dnia 8 czerwca 2019 (liczba miejsc ograniczona)

  Koszt uczestnictwa:  350 zł (możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Społecznego lub Bazy Usług Rozwojowych)   Nr 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin 71-210

  Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 91 321 77 77

  Program kursu:

  Lp.

   

  Temat Liczba godzin Formy realizacji
  1 Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne
  2.        Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

  1) podział na grupy

  2) wybór samorządu

  3) rada kolonii – obozu

  4) rozkład dnia

  5) rada wychowawców

  1 wykład i zajęcia praktyczne
  3 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

  1) zdrowia i higieny

  2) przejazdu na miejsce wypoczynku

  3) trwania wypoczynku

  4) przeciwpożarowym

  5) korzystania z obszarów wodnych

  6) poruszania się po drogach

  7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

  8) norm żywienia

  9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych 10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

  3 wykład i zajęcia praktyczne
  11) pierwszej pomocy  z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 3 Zajęcia praktyczne
  4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 Wykład i zajęcia praktyczne
  5 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 wykład

  RAZEM:

  w tym:

   

  10

   

  6

  3

  1

   

   

  wykład i zajęcia praktyczne

  zajęcia praktyczne

  wykład