Kurs na wychowawcę wypoczynku

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu zaprasza na kurs na wychowawcę wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony na podstawie art. 92  Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.), podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

 

Termin: 11 czerwca 2019

  • czas trwania kursu: 36 godzin

Zapisy do dnia 8 czerwca 2019 (liczba miejsc ograniczona)

Koszt uczestnictwa:  750 zł (możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Społecznego lub Bazy Usług Rozwojowych)   Nr 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin 71-210

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 91 321 77 77

 

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) koordynacyjna rola władz oświatowych

2) obowiązujące przepisy

 

 

 

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2

 

 

 

2

 

Wykład

 

 

 

Wykład i zajęcia praktyczne

 

2 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku 2 Wykład i zajęcia praktyczne
3

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1)      opracowanie planu wychowawczego grupy

2)      dokumentacja wychowawcy

3)      obowiązki wychowawcy grupy

4)      metody i formy realizacji planów wychowawczych

4 Wykład i zajęcia praktyczne
4

Ruch i rekreacja:

1)      Cele i zadania zajęć wychowania fizycznego

2)      Metody nauki technik pływania

 

3)      Gry i zabawy ruchowe

4)      Gry zespołowe

5)      Sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka

6)      Organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

1

 

 

 

4

Wykład

 

 

 

Zajęcia praktyczne

 

5

Turystyka i krajoznawstwo:

1)      Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

2)      Organizacja wycieczek

3)      Organizacja biwaków

4)      Gry terenowe

4 Wykład i zajęcia praktyczne
6

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1)      Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych

2)      Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich

3)      Elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia

4)      Prowadzenie kroniki

5)      Organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

6)      Gry i zabawy świetlicowe

7)      Konkursy, wystawy, dyskusje

8)      Śpiew, muzyka, plastyka itp.

5 Wykład i zajęcia praktyczne
7

Zajęcia praktyczno-techniczne:

1)      Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych

2)      Formy i rodzaje zajęć praktyczno-techniczych

3)      Prace dekoracyjne i zdobnicze

4)      Indywidualne zainteresowania uczestników

5)      Rozwój zainteresowań uczestników

2 Wykład i zajęcia praktyczne
8

Prace społeczno-użyteczne:

1)      Cele i zadania prac społeczno-użytecznych

2)      Wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat

3)      Prace w zakresie samoobsługi

4)      Prace na rzecz miejsca wypoczynku

5)      Prace na rzecz środowiska

2 Wykład i zajęcia praktyczne
9

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1)      Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

2)      Przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

 

3)      Pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Wykład i zajęcia praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia praktyczne

 

RAZEM

W tym:

 

36

25

3

8

 

Wykład i zajęcia praktyczne

Wykład

Zajęcia praktyczne

 

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu