Pedagogika

Specjalności:

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

 

Rezerwuję miejsce

Praca z dziećmi i młodzieżą to trudne zadanie. Choć zawód nauczyciela zalicza się do niezwykle satysfakcjonujących zajęć, aby się w nim sprawdzić, konieczne jest odpowiednie wykształcenie. W ZPSB w Świnoujściu na bieżąco obserwujemy zmiany w oświacie oraz transformacje, które przechodzi ta dziedzina, dlatego nasze studia I stopnia na kierunku Pedagogika kompleksowo przygotowują słuchaczy do pracy na stanowiskach takich jak nauczyciel (przedszkolny i wczesnoszkolny), pedagog oraz wychowawca w placówkach oświatowych lub resocjalizacyjnych.

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika w ZPSB w Świnoujściu pozwalają studentom zgłębić dziedziny takie jak wychowanie i praca opiekuńcza, a także zdobyć niezbędną wiedzę historyczno-filozoficzną oraz socjologiczną i społeczną, pomagającą w zrozumieniu znaczenia kształcenia w kontekście kulturowym. Dzięki kadrze wykładowców z wieloletnim doświadczeniem prowadzone wykłady oraz ćwiczenia mają ogromną wartość merytoryczną, a do tego są w stanie wyposażyć słuchaczy w praktyczne umiejętności przydatne w pracy z uczniami w każdym wieku.

Interdyscyplinarne przygotowanie do zawodu

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w ZPSB w Świnoujściu zapewnią przyszłym absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Kształcenie na kierunku Pedagogika adresowane jest do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną: szkolną i pozaszkolną, w różnych środowiskach, wśród których można wyodrębnić następujące grupy:

  • osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach 1-3 szkoły podstawowej i w przedszkolu, w tym: osoby młode (bez doświadczenia zawodowego), będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i legitymujące się świadectwem maturalnym, oraz osoby dorosłe (z doświadczeniem zawodowym), zmuszone przez sytuację na rynku pracy do zmiany dotychczas realizowanego modelu kariery zawodowej;
  • osób przygotowujących się wykonywania pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego;
  • osób przygotowujących się wykonywania pracy w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi;
  • osób zajmujących się zawodowo działaniami opiekuńczo-wychowawczymi, chcących zdobyć, zaktualizować i pogłębić swoją dotychczasową wiedzę.

Struktura programu kształcenia zapewnia studentom:

  • uzyskanie określonego zasobu wiedzy,
  • kształtowanie umiejętności umożliwiających im rozwiązywanie różnorodnych problemów natury wychowawczej i doskonalenie własnego warsztatu pracy,
  • podstawę do kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez przyszłych pracodawców i niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Realizowany model kształcenia ma charakter praktyczny. Dotyczy to nie tylko wykładowców, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach nauczania, ale także specyfiki wykładów i ćwiczeń. Zajęcia o charakterze praktycznym są dostosowane do potrzeb rynku pracy.