Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj 1 pełną ratę gratis! Opłatę wpisową też dostajesz za darmo!

   

Profesjonalna opieka i wychowanie, jak i praca z rodziną są współcześnie bardzo potrzebne. Tym bardziej, że rodzina – pełniąc istotną funkcję wychowawczą, socjalizacyjną, opiekuńczą i emocjonalną – ulega ciągłym przemianom i przyjmuje różne modele.

Studia w ramach specjalności adresowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach pomocy społecznej.

Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i społecznej, socjologii, poznaje pojęcia, twierdzenia i modele teoretyczne w odniesieniu do rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej komponentów, podstaw prawnych i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Potrafi rozpoznać współczesne zagrożenia społeczne i ich konsekwencje. Uzyskuje umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie człowieka w różnym okresie życia i w różnych rolach społecznych.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie mediacji i wsparcia rodziny, (szczególnie dysfunkcyjnej); jest przygotowany do profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • pedagogika rodziny i metodyka pracy z rodziną
 • profilaktyka i metody pracy z osobą uzależnioną
 • trening w zakresie zapobiegania agresji
 • psychoterapia i socjoterapia
 • konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie
 • podstawy pracy socjalnej
 • społeczne, kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia psychicznego

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w obrębie ukończonej specjalności i może podjąć pracę w charakterze:

 • wychowawcy w placówkach opieki całkowitej (pogotowie opiekuńcze, domy spokojnej starości, domy dziecka),
 • wychowawcy w placówkach opieki częściowej (bursy, internaty),
 • wychowawcy w placówkach szkolnych (internaty, świetlice),
 • szkolnego pedagoga
 • asystenta i opiekuna środowiskowego (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych),
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich,
 • asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w centrach pomocy rodzinie, domach samotnej matki i innych podobnych placówkach,
 • specjalisty w wydziałach pomocy społecznej,
 • specjalisty w instytucjach i organizacjach pozarządowych, które zajmują się profilaktyką i pomocą dla osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych.

Sylwetka absolwenta – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 2 Średnia: 5]