Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dołącz do grupy zajęciowej!

   

 

 

Rezerwuję miejsce

Pracując jako pedagog lub osoba zajmująca się osobami starszymi i dziećmi niezbędna jest nie tylko wiedza dotycząca metodyki nauczania czy wychowywania, ale także szereg umiejętności praktycznych, dzięki którym możliwa będzie praca w zawodzie. Na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza można nauczyć się nie tylko tego, jak pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, ale także jak skutecznie reagować na tego typu wydarzenia. Co więcej, to okazja do bliższego zapoznania się z problematyką rozwoju dziecka oraz z różnymi aspektami jego wychowania.

prof.dr Edward W. Radecki

Prawdziwym wychowawcą może być tylko ktoś nietuzinkowy, wręcz wyjątkowy. Ktoś, kto chce i potrafi wykorzystać swoje doświadczenie, pomysłowość, kompetencje pedagogiczne oraz walory osobiste do skutecznego wprowadzania podopiecznych w otaczający świat. Kto potrafi zachęcać ich do myślenia, poznawania i nieustannego próbowania, a wreszcie do dobrego działania. Takich staramy się wykształcić w ZPSB w Świnoujściu.

prof. dr Edward W. Radecki, lider specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Czego się nauczysz?

Zajęcia na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przekazują nie tylko ogólną wiedzę z takich dziedzin jak filozofia, psychologia, socjologia czy pedagogika, ale także kształcą w zakresie przeprowadzania terapii pedagogicznej wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co więcej, pozwalają na przygotowanie się do pracy z nieletnimi oraz dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub z zagrożeniem takiego niedostosowania. W trakcie nauki poruszone zostaną także istotne aspekty umożliwiające pracę z podopiecznymi, wśród których wymienić można prognozowanie sprofilowanych oddziaływań wychowawczych, odpowiednie identyfikowanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz zapoznanie się z uwarunkowaniami odpowiadającymi za rozwój nieletnich. Dzięki temu absolwent tej specjalności będzie mógł sprawować opiekę wychowawczą nad młodzieżą i dziećmi, które zostały trwale lub czasowo pozbawione opieki rodzicielskiej.

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Świnoujściu wyposaża słuchacza w wiedzę umożliwiającą niesienie pomocy nie tylko samym uczniom, ale także wychowawcom, nauczycielom czy rodzicom. Program obejmuje również edukację w zakresie tworzenia programów terapeutycznych czy przeprowadzania terapii pedagogicznej, niezbędnej w przypadku problemów w opiece nad podopiecznymi. Dodatkowo po zakończeniu nauki student będzie umiał diagnozować zjawiska niekorzystne z perspektywy wychowawczej oraz odnajdywać sposoby na zapobieganie im lub ich likwidowanie.

Innowacyjne metody kształcenia

Warsztaty i treningi specjalnościowe, dyskusje moderowane, gry symulacyjne oraz decyzyjne, a także ćwiczenia z wykorzystaniem e-learningu to nowoczesne metody kształcenia, które można spotkać podczas zajęć w ZPSB.

Przedmioty na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

  • Warsztaty terapeutyczno-kompensacyjne,
  • Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych.

Studia na tym kierunku umożliwiają pracę na stanowisku:

  • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • pedagoga przedszkolnego, szkolnego oraz zajmującego się podopiecznymi w ośrodkach wychowawczych i świetlicach środowiskowych,
  • nauczyciela z zakresu profilaktyki i pomocy w trudnych sytuacjach w różnych organizacjach, instytucjach oraz stowarzyszeniach,
  • wychowawcy specjalizującego się w pracy w schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych czy ośrodkach profilaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 1 Średnia: 5]