Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

 

Dr Elżbieta Kasprzak

 

Dr Elżbieta Kasprzak – lider specjalności Pedagogika zdrowia z opieką senioralną

 

Aktualna i perspektywiczna sytuacja demograficzna Europy to największe współczesne wyzwanie społeczne. Również w naszym kraju dynamicznie wzrasta udział procentowy obywateli  w wieku senioralnym. Dlatego też konieczne jest zupełnie nowe podejście do opieki nad osobami starszymi, ale i również nad dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją zdrowotną, której potrzeby są często niedostrzegane. To tworzy olbrzymią niszę na rynku pracy i usług, rosną potrzeby kadrowe wynikające z konieczności podołania nowym wyzwaniom związanym ze starzeniem się Polaków. Słuchacze po ukończeniu studiów w ZPSB w Świnoujściu nabędą umiejętności efektywnego i skutecznego wspierania osób wymagających aktywizacji fizycznej, psychicznej i społecznej w różnych środowiskach lokalnych.

Wiedza:

W ramach specjalności Pedagogika zdrowia z opieką senioralną student zdobędzie podstawową wiedzę pedagogiczną i psychosocjologiczną z zakresu wychowania zdrowotnego. Kluczowym pojęciem w ramach tej specjalności jest pojęcie ZDROWIA, dlatego też student pozyska wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu:

 • uwarunkowań biomedycznych i psychospołecznych zdrowia,
 • kształtowania nawyków służących prewencji zdrowotnej, leczenia i pielęgnacji,
 • zasad budowania edukacyjnych programów profilaktycznych i aktywizujących.

Umiejętności i kompetencje:

Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • rozpoznawania potrzeb edukacyjnych związanych z kształtowaniem postaw wobec własnego zdrowia,
 • praktycznych umiejętności skutecznego modelowania zachowań zdrowotnych.

Perspektywy zawodowe:

Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji w ZPSB są między innymi następujące podmioty:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • wydziały zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • placówki oświatowe pozaszkolne,
 • uzdrowiska,
 • jednostki prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • domy pomocy społecznej,
 • szpitale (oddziały opieki długoterminowej),
 • świetlice środowiskowe,
 • internaty i bursy.

Problematyka kształcenia:

 • ekonomika zdrowia i choroby,
 • socjologia medycyny,
 • problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa,
 • współczesne znaczenie pedagogiki zdrowia i opieki senioralnej,
 • gerontologia społeczna,
 • andragogika i geragogika,
 • edukacja zdrowotna w rodzinie,
 • turystyka zdrowotna,
 • aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych,
 • aktywność fizyczna w zespołach chorobowych,
 • alternatywne formy aktywności fizycznej,
 • żywienie i dietetyka,
 • konstruowanie programów zdrowotnych dla seniorów,
 • warsztaty metodyczne pracy z seniorami.