Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Studia w ZPSB w Świnoujściu na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna to okazja do rozwijania swoich umiejętności jako wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego.

Charakterystyka kierunku

Studia na tym kierunku trwają 3 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie przygotowuje do pracy w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych z dziećmi o różnych trudnościach w nauce oraz do określania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Specjalny program studiów na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Cel studiów Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Głównym celem jest wyposażenie nauczycieli, pedagogów i wychowawców w umiejętności oraz kompetencje, które pozwolą na sprawne diagnozowanie, organizowanie zajęć czy tworzenie indywidualnych planów terapeutycznych dla podopiecznych mających trudności w nabywaniu wiedzy oraz z zaburzeniami zachowania. Co więcej, studia te umożliwią również lepszą ewaluację planów w zakresie postępów rozwojowych uczniów.

W trakcie zajęć słuchacze zostaną zaznajomieni z następującymi zagadnieniami:

  • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej,
  • wybrane zagadnienia odnoszące się do zaburzeń w rozwoju zarówno dzieci, jak i młodzieży,
  • organizacja oraz cel terapii pedagogicznej,
  • wybrane zagadnienia logopedyczne.

Studia na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna to praktyka, dlatego studentów czeka 60 godzin zajęć w takich miejscach, jak poradnie, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej czy specjalistyczne ośrodki.

Adresaci studiów

  1. osoby z przygotowaniem pedagogicznym (które ukończyły studia I lub II stopnia),
  2. słuchacze zainteresowani diagnozą pedagogiczną,
  3. nauczyciele, wychowawcy, psychologowie czy pedagodzy, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne w ośrodkach takich jak przedszkola, szkoły czy w podobnych placówkach oświatowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ukończyć studia i uzyskać świadectwo?

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych.
  3. Zrealizowanie obowiązkowej praktyki.
  4. Napisanie, a następnie obrona pracy dyplomowej.
Program studiów
Moduł Liczba godzin
BLOK – Przedmioty specjalistyczne (170)
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne i organizacyjne 5
Trening umiejętności interpersonalnych 5
Elementy psychologii klinicznej, rozwojowej i wychowawczej (Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej) 15
Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej 15
Elementy pedagogiki specjalnej 10
Współpraca i terapia rodziny 10
Wybrane zagadnienia z logopedii i terapii zaburzeń mowy 10
Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznych 15
Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym – diagnoza, metodyka zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-wychowawczych i wyrównawczych 15
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, itp.) 15
Zaburzenia w rozwoju wzroku i słuchu – diagnoza, metodyka zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-wychowawczych i wyrównawczych 15
Wprowadzenie do resocjalizacji 10
Alternatywne metody pracy terapeutycznej 10
Praca z dzieckiem zdolnym 10
Techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE   (40)
  • Autoprezentacja,
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Kreatywność,
  • Praca w zespole,
  • Prawo w działalności gospodarczej,
  • Ugruntowane podstawy matematyki,
  • Zarządzanie wiedzą,
  • Zarządzanie zespołem.
40
Seminarium 15
Praktyka 60
Liczba godzin łącznie 285

 

 

Rezerwuję miejsce