Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rekrutacja zakończona.

 

Branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to dynamiczna gałąź gospodarki, dlatego podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie jest istotne. Studia na kierunku Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ZPSB w Świnoujściu umożliwiają rozwój nie tylko kompetencji, ale także niezbędnej wiedzy, która przydaje się w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.

Jakie zagadnienia zostaną omówione w trakcie studiów?

Wśród najważniejszych kwestii należy wymienić:

  • logistykę produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji,
  • zarządzanie logistyczne,
  • rolę logistyki w strukturze organizacyjnej firmy.

Ponadto słuchacze poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania logistycznego, a także zdobędą umiejętności takie jak wykorzystanie w pracy komputerowych systemów logistycznych czy analiza czynników makrootoczenia (m.in. systemów celnych czy aspektów prawnych). Program obejmuje również zapoznanie z systemami makrologistycznymi.

Kto jest adresatem kierunku Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

  1. menadżerowie z firm produkcyjnych, usługowych czy handlowych specjalizujący się w logistyce,
  2. absolwenci studiów wyższych, którzy swoją karierę zawodową chcą rozwinąć w branży TSL.

Kompetencje kluczowe to blok zajęć w ramach programu studiów podyplomowych, który pozwala na uzupełnienie wiedzy oraz nabycie umiejętności miękkich, niezbędnych w pracy na każdym stanowisku. Za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych możliwa jest autodiagnoza, dzięki której uczelnia może dostosować konkretne zajęcia do specjalnych potrzeb słuchacza. Punkty te realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej czy mobilnej gry „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK I – PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (45)
Zarządzanie łańcuchem dostaw 10
Metody i techniki zarządzania 5
Controlling logistyczny 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi 5
Aspekty prawa (transportowego, handlowego, ubezpieczeniowego) 5
Inteligentne łańcuchy dostaw 5
Zielony łańcuch dostaw i logistyka zwrotna 5
Zarządzanie projektami logistycznymi 5
BLOK II – PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (90)
BPM – Business process management 5
Procesy i sieci wartości w logistyce 5
Monitorowanie i analiza procesów logistycznych 5
Statystyczne sterowanie procesem 10
Certyfikacja i standaryzacja procesów logistycznych 5
Stymulacja i optymalizacja w logistyce 5
Organizacja procesów transportowych 10
Proces zaopatrzenia i gospodarka materiałowa 5
Sterowanie i planowanie produkcji 5
Prognozowanie i zarządzanie zapasami 10
Automatyka magazynowa 5
Projektowanie i zarządzanie sieciami dystrybucji 10
Technologiczne wyzwania sieci dostaw 5
Konfigurowanie procesów obsługi klienta 5
Blok III –  KOMPETENCJE KLUCZOWE (30)
Zarządzanie wiedzą 10
Praca w zespole 10
Kreatywność 10
Blok IV – ODBYCIE I ZALICZENIE PRAKTYK ORAZ EGZAMIN KOŃCOWY (38)
Praktyka kierownicza 30
Test końcowy 8
Liczba godzin łącznie 203

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%).