Oligofrenopedagogika (blended learning)

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 
 

 

Umiejętność pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej to główny cel tego kierunku. Zarówno ich rehabilitacja, jak i edukacja wymaga odpowiednich kompetencji, które to absolwenci uzyskają w trakcie zajęć. Co więcej, słuchacze zdobędą wiedzę, ułatwiającą im określenie potencjału rozwojowego osób niepełnosprawnych, zdiagnozowanie ich problemów i potrzeb oraz ograniczeń związanych z procesami intelektualnymi, motywacyjnymi, wychowawczymi czy emocjonalno-poznawczymi.

Studia na kierunku Oligofrenopedagogika mogą podjąć osoby, które mają wyższe wykształcenie (ukończone co najmniej studia licencjackie na kierunku Pedagogika), a także wszyscy wychowawcy. Wiedza ta przydaje się zwłaszcza nauczycielom wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy na co dzień mają do czynienia z osobami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz z niepełnosprawnymi intelektualnie (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi).

Ukończenie studiów i uzyskanie świadectwa daje uprawnienia do rehabilitacji i edukacji zarówno dzieci, jak i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (na stanowisku zależnym od podstawowych kwalifikacji nauczycielskich posiadanych przez absolwenta). Zdobyte kwalifikacje pozwalają na:

  1. Pełnienie funkcji wychowawcy w szkołach i ośrodkach dla dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
  2. Piastowanie stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach integracyjnych lub ogólnodostępnych oddziałach (głównie dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym lub wykazujące zaburzenia zachowania).
  3. Pracę m.in. w ośrodkach rehabilitacyjnych czy placówkach edukacyjnych i prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych itp.

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy oraz wykładowcy akademiccy o bogatym doświadczeniu zawodowym; ćwiczenia praktyczne poprowadzą metodycy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się  w siedzibie Wydziału  w Świnoujściu, 2 – 3 razy w miesiącu, w soboty i w niedzielę w godzinach: 8:30-17:00.

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Odpis dyplomu oraz jego kserokopia
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia

Warunki ukończenia studiów: obecność na zajęciach (min 80% wymaganych godzin), odbycie obowiązkowej praktyki, zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych oraz przedstawienie projektu końcowego (pracy dyplomowej) w postaci programu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Ramowy program:

Lp. Moduły l. godz. ECTS
Blok kompetencji dotyczących przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (140 h)
1. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 15 2
2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 15 1
3. Diagnostyka psychopedagogiczna 15 2
4. Psychologia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 15 2
5. Psychopedagogika rodziny 15 1
6. Rewalidacja indywidualna 15 1
7. Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 15 2
8. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną 15 1
9. Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim 15 2
10. Regulacje prawne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną 5 1
Blok kompetencji dotyczący dydaktyki specjalnej (90 h)
11. Dydaktyka specjalna 30 2
12. Diagnoza funkcjonalna i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą 15 2
13. Technologie informacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 10 1
14.  Wczesne wspomaganie rozwoju 15 2
15. Seminarium 20 3
16. Praktyka zawodowa 120 5
Ogółem godziny 350 30

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 2 Średnia: 4.5]