Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Pracujesz w jednostce samorządu terytorialnego bądź wiążesz z nią swoje plany zawodowe? Zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej w ZPSB i uzupełnij swoją wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania jednostek publicznych, a także zdobądź przydatne w tej pracy umiejętności.

Program

Podczas studiów na tym kierunku poznasz prawne i organizacyjne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, a także metody i narzędzia pracy wykorzystywane w tym sektorze. Będziesz analizować aktualne case studies w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego, zapoznasz się też z zasadami zarządzania w obszarach takich jak zasoby ludzkie, jakość oraz finanse publiczne. Nauczysz się również prowadzić projekty unijne i dowiesz się, jak pozyskiwać fundusze z UE na realizację statutowych zadań administracji, a praktyczne warsztaty pozwolą Ci zapoznać się bliżej z zagadnieniami dotyczącymi standardów obsługi klienta oraz wizerunku pracownika administracji.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Administracja w Polsce i w Unii Europejskiej 5
Wstęp do organizacji i zarządzania 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI PRAWNYCH 55
Prawne aspekty funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej 10
Ustawa Prawo zamówień publicznych 10
Pomoc publiczna 5
Ustawa o finansach publicznych 10
Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych 5
Podstawy prawa administracyjnego 10
Prawo pracy 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI EKONOMICZNYCH 40
Zarządzanie zasobami ludzkimi 10
Marketing terytorialny 10
Zarządzanie finansami publicznymi 10
Zarządzanie strategiczne w administracji 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 40
Zarządzanie jakością w administracji 5
Powszechny Model Samooceny CAF 10
Dokumenty strategiczne w administracji publicznej 5
Dostępne źródła finansowania działalności administracji ze środków UE 5
Zarządzanie projektami unijnymi 10
Kontrola i nadzór administracji publicznej 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH 15
Wizerunek pracownika administracji – warsztat 10
Standardy obsługi klienta – warsztat 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 208

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Adresaci

Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

 

Rezerwuję miejsce