Prawo medyczne

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne pozwalają  uczestnikom zdobyć niezbędne umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Warto zaznaczyć, że kierunek ten służy zapoznaniu słuchaczy z prawnymi aspektami roszczeń pacjentów i postępowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji niepożądanych. Słuchacze w trakcie nauki zapoznają się z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej oraz odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej i administracyjnej). W związku z obowiązkiem rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej, osoby studiujące Prawo medyczne w ZPSB zostaną zaznajomione z zasadami prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej z zachowaniem ochrony danych osobowych oraz medycznych.

Adresatami studiów na kierunku Prawo Medyczne są:

  • lekarze, pielęgniarki oraz osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne,
  • osoby zatrudnione w różnych ośrodkach z sektora ochrony zdrowia, w firmach ubezpieczeniowych czy związanych z administracją samorządową,
  • osoby zarządzające oddziałami ochrony zdrowia,
  • każda osoba zainteresowana poszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych kwalifikacji umożliwiających odpowiednie zarządzanie w kwestiach prawa medycznego.

Głównym założeniem kierunku jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z elementami wiedzy teoretycznej, która oparta jest na przepisach prawa, ale także z praktycznym wymiarem posługiwania się tymi umiejętnościami.

Kwalifikacje

Absolwent kierunku Prawo medyczne w ZPSB w Świnoujściu nie tylko zrozumie prawną i etyczną istotę wykonywanego zawodu medycznego czy uzyska umiejętność sprawnego posługiwania się przepisami prawa, ale także podniesie swoje kwalifikacje w ramach prawidłowej interpretacji obowiązujących aktów prawnych w systemie ochrony zdrowia, które będą przydatne w przypadku roszczeń pojawiających się ze strony pacjentów i ich rodzin.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo Medyczne absolwent będzie potrafił prawidłowo interpretować zależności między kwestiami prawnymi a medycznymi. Co więcej, studia w ZPSB w Świnoujściu przygotowują słuchaczy do rozwiązywania problemów w oparciu o nabytą wiedzę w zakresie prawa oraz etyki, jednak pozostającą w związku z medycyną.

Kompetencje społeczne

Studia podyplomowe na tym kierunku wiążą się z nabyciem dodatkowych kompetencji społecznych, wśród których wymienić można m.in. otwartość w zakresie relacji społecznych i ich nawiązywania, zwłaszcza na linii lekarz – pacjent czy wzrost poziomu świadomości na temat odpowiedzialności medycznej, dzięki zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi wykonywanych czynności zawodowych.

Wykładowcy pracujący w ZPSB to doświadczeni profesorowie i adiunkci, a także praktycy znający specyfikę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Mając na uwadze jakość i efektywność kształcenia na kierunku Prawo Medyczne, zajęcia będą prowadzone również przez ekspertów w zakresie prawa medycznego i ubezpieczeń społecznych. Co więcej, program zakłada spotkania ze specjalistami z instytucji takich jak m.in. Narodowy Funduszu Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy czy Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i  obejmują 10-12 zjazdów odbywających się w piątki w godzinach: od 16.00 do 19.30 oraz soboty: od 8.00 do 17.30 (łącznie 16 godz. dydaktycznych/zjazd), w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB w Świnoujściu.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej,
  • odpis dyplomu oraz jego kserokopia,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • 2 zdjęcia.

Warunki ukończenia studiów

  • co najmniej 80% obecności na zajęciach,
  • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu.

Ramowy program:

Lp.

Moduły

LICZBA GODZIN

ECTS

BLOK I – Podstawowe aspekty prawa medycznego (26)
1. Prawo medyczne – charakterystyka i zakres 6 2
2. Formy prowadzenia działalności leczniczej 6 1
3. Prawa i obowiązki lekarza, pielęgniarki i innych osób wykonujących zawody medyczne – wykład 6 2
4. Prawa i obowiązki lekarza, pielęgniarki i innych osób wykonujących zawody medyczne – warsztat 4 1
5. Formalno-prawne aspekty zgody leczniczej 4 1
BLOK II – Odpowiedzialność za pacjenta w systemie ochrony zdrowia (32)
6. Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i innych przedstawicieli zawodów medycznych 6 1
7. Zdarzenia niepożądane – odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne 12 2
8. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i administrowanie danymi medycznymi 6 1
9. Instytucjonalna ochrona praw pacjenta – charakterystyka działalności Rzecznika Praw Pacjenta 4 1
10. Prawna i etyczna problematyka eksperymentów medycznych oraz badań klinicznych 4 1
BLOK III – Działalność lecznicza w aspekcie procesów medycznych (44)
11. Rozstrzyganie sporów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 12 2
12. Procesy medyczne – perspektywa podmiotu leczniczego/osoby wykonującej zawód medyczny 6 1
13. Procesy medyczne – perspektywa Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 6 1
14. Procesy medyczne – perspektywa sędziego 6 1
15. Praktyka sądów lekarskich 6 1
16. Polskie prawo medyczne na tle regulacji międzynarodowych i europejskich 8 1
BLOK IV – Aspekty mające wpływ na bezpieczne wykonywanie zawodu medycznego (24)
17. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w działalności medycznej 6 1
18. Relacje lekarz – pacjent. Zasady prawidłowej komunikacji 12 2
19. RODO w ochronie zdrowia 6 1
BLOK V – Poszerzenie umiejętności i kompetencji społecznych (6)
20. Wykład na życzenie – tematyka zaproponowana przez  słuchaczy 6 2
BLOK VI – Kompetencje kluczowe (30)

Zarządzanie wiedzą,

Praca w zespole,

Kreatywność.

10

10

10

3
BLOK VI – Egzamin końcowy  (8)
21. Test końcowy  8 3
Ogółem godziny 170 32

 

Rezerwuję miejsce