Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Studia na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia pozwalają na uzyskanie przydatnych kompetencji ułatwiających zarządzanie podmiotami leczniczymi. Specjalistyczne przygotowanie kadry kierowniczej sprawia, że osoba posiadająca odpowiednie umiejętności i pracująca na tym stanowisku będzie umiała w twórczy i nowoczesny sposób sama kontrolować i nadzorować instytucje medyczne. Edukacja skupi się również na prawie restrukturyzacyjnym i realizacji programów w tym zakresie, a ponadto słuchacze zdobędą wiedzę, jak umiejętnie i skutecznie zarządzać jednostką leczniczą podczas kształtowania się nowego rynku usług medycznych zarówno w państwowych, jak i prywatnych ośrodkach zdrowia.

Adresatami studiów na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia są:

  • Osoby zatrudnione w różnych ośrodkach z sektora ochrony zdrowia, w firmach ubezpieczeniowych czy związanych z administracją samorządową.
  • Osoby zarządzające oddziałami ochrony zdrowia.
  • Każda osoba zainteresowana poszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych kwalifikacji umożliwiających skuteczne i nowoczesne zarządzanie.

Program nauczania został tak dopasowany, aby w zupełności spełniał wymogi kwalifikacyjne obowiązujące na wyższych stanowiskach (kierowniczych, menadżerskich) w różnych oddziałach leczniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U.  Nr 151, poz. 896).

Studia nadają kwalifikacje niezbędne do zarządzania różnymi podmiotami działającymi w infrastrukturze ochrony (np. szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, dom pomocy społecznej). Uczestnicy poznają priorytety polityki zdrowotnej w Polsce i UE oraz  prawne podstawy funkcjonowania ochrony zdrowia. Słuchacze zapoznają się z aspektami finansowymi, inwestycyjnymi, budowy marki, marketingu i promocji, jak również pozyskają umiejętności planowania strategicznego i budżetowania podmiotów leczniczych funkcjonujących w ,,sieci szpitali”.

Wykładowcy to doświadczeni profesorowie i adiunkci, a także praktycy znający specyfikę ochrony zdrowia oraz umiejący skutecznie zarządzać podmiotami z tego sektora i ich finansami. Co więcej, program zakłada spotkania ze specjalistami z instytucji takich jak m.in. Narodowy Funduszu Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy czy Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i  obejmują  10-12 zjazdów odbywających się w piątki w godzinach: od 16.00 do 19.30 oraz soboty: od 8.00 do 17.30 (łącznie 16 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB, Świnoujście.

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
  • Odpis dyplomu oraz jego kserokopia
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia

Warunki ukończenia studiów:

  • Co najmniej 80% obecności na zajęciach,
  • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu

Ramowy program:

Lp. Moduły l. godz. ECTS
Blok I – Prawne aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (40 godz.)
1. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i UE 8 1
2. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych 8 2
3. Prawo pracy 8 1
4. Rola samorządu w polityce zdrowotnej 8 1
5. Kodeks Spółek Handlowych a Prawo Upadłościowe i restrukturyzacyjne 8 1
Blok II – Rynek usług medycznych  (34 godz.)
6. Kontraktowanie świadczeń medycznych 6 1
7. Polityka ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej 6 1
8. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja 6 2
9. Ubezpieczenia na rynku usług medycznych 8 1
10. Unijne środki pomocowe. Zarządzanie projektami w sektorze usług medycznych 8 1
Blok III – organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym (46 godz.)
11. Podstawy organizacji i zarządzania. Narzędzia zarządzania i ich wykorzystanie 6 1
12. Planowanie strategiczne 8 2
13. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym 8 2
14. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych. Elementy zmian 8 1
15. Zarządzanie efektywnością w zespole. Komunikacja interpersonalna 8 1
16. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia 8 1
Blok IV – Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym  (18 godz.)
17. Rachunek zysków i strat 6 1
18. Budżetowanie, controlling i benchmarking w praktyce podmiotu leczniczego 6 1
19. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Analiza finansowa 6 2
Blok V – blok kompetencji kluczowych e-learning  (30 godz.)
20.

Pigułki:

Zarządzanie wiedzą

Praca w zespole

Kreatywność

         10

10

10

3
Blok VI  – weryfikacja wiedzy i umiejętności (8 godz.)
21. Test końcowy 8 3
Ogółem godziny 176 30

 

Rezerwuję miejsce