Zarządzanie w oświacie

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w oświacie w ZPSB w Świnoujściu umożliwiają zdobycie potrzebnych kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołą lub inną placówką edukacyjną. Słuchacze kierunku, po jego ukończeniu, zostają wyposażeni w kompetencje dające im uprawnienia do pełnienia stanowiska dyrektora szkoły lub innych stanowisk kierowniczych w jednostkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Adresatami studiów na kierunku Zarządzanie w oświacie są:

 • pracownicy nadzoru pedagogicznego,
 • nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania,
 • pracownicy placówek oświatowych,
 • osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane doskonaleniem zawodowym,
 • pracownicy organów prowadzących szkoły.

Kwalifikacje:

Ukończenie kierunku Zarządzanie w oświacie wiąże się z uzyskaniem kompetencji niezbędnych do pełnienia stanowisk kierowniczych w szkole, przedszkolu oraz innych jednostkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Umiejętności:

Ramowy program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Oświacie wyposaża absolwenta w umiejętności w następujących dziedzinach:

 1. komunikacji społecznej,
 2. kierowania zespołem ludzkim,
 3. stosowania prawa oświatowego i finansowego,
 4. kierowania procesem wspierania jakości pracy w szkole,
 5. kierowania rozwojem szkoły,
 6. organizacji pracy administracyjno-biurowej,
 7. wsparcia rozwoju zawodowego nauczyciela.

Kompetencje społeczne:

Efektem ukończenia tego kierunku jest szereg kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent nauczy się łatwości i otwartości w nawiązywaniu relacji społecznych – z jednej strony na linii dyrektor-nauczyciel, a z drugiej na linii wychowawca-uczeń. Ponadto zapoznanie się z wymogami pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku, poszerzy wiedzę słuchacza kierunku Zarządzanie w oświacie w zakresie obowiązujących praw i zakresu działań.

Wykładowcy w ZPSB w Świnoujściuto doświadczeni profesorowie i adiunkci, a także praktycy znający specyfikę funkcjonowania systemu edukacji. Mając na uwadze jakość i efektywność kształcenia na kierunku Zarządzanie w Oświacie, zajęcia będą prowadzone również przez ekspertów w zakresie prawa oświatowego.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i  obejmują 10-12 zjazdów odbywających się w piątki w godzinach: od 16.00 do 19.30 oraz soboty: od 8.00 do 17.30 (łącznie 16 godz. dydaktycznych/zjazd), w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB w Świnoujściu.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej,
 • odpis dyplomu oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 zdjęcia.

Warunki ukończenia studiów:

 • co najmniej 80% obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu.

Ramowy program:

Lp.

Moduły

LICZBA GODZIN
ECTS
 BLOK I – Prawne aspekty w oświacie (42)
Podstawy prawa w oświacie 12 2
Postępowanie administracyjne w szkole i innej placówce oświatowej 6 1
Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z aktów prawnych 8 1
Prawo pracy w placówce oświatowej 12 2
Sytuacja cywilno-prawna ucznia 6 1
BLOK II – Aspekty zarządcze w oświacie (46)
Podstawy zarządzania 12 2
Zarządzanie jakością kształcenia 12 2
Etyka w zarządzaniu placówką oświatową 8 1
Dyrektor jako menedżer. Kierowanie zespołem i zarządzanie zmianą. 8 1
Zarządzanie sobą w czasie 6 1
BLOK III – Ekonomika w oświacie (24)
Planowanie rocznego budżetu 6 2
Sprawozdania finansowe w jednostkach oświatowych 12 2
Źródła finansowania zadań statutowych jednostek oświatowych 6 1
BLOK  IV – Kształtowanie umiejętności menedżerskich (32)
Zastosowanie zasad komunikacji społecznej w zarządzaniu szkołą/placówką oświatową 12 1
Konflikty i negocjacje 6 1
Radzenie sobie ze stresem w pracy na stanowisku dyrektora szkoły 6 1
Dyrektor jako Coach. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. 8 2
BLOK VI –  kompetencje kluczowe (30)

Zarządzanie wiedzą,

Praca w zespole,

Kreatywność.

10

10

10

3
BLOK VI – odbycie i zaliczenie praktyk oraz egzamin końcowy  (38)
Praktyka kierownicza 30
Test końcowy  8 3
Ogółem godziny 212 30

 

Rezerwuję miejsce