Erasmus dla pracowników

W ramach programu Erasmus do innych krajów mogą wyjeżdżać również wykładowcy i pracownicy naszej Uczelni. To świetna okazja do doskonalenia swoich kompetencji naukowo-dydaktycznych oraz nawiązywania kontaktów z osobami reprezentującymi zagraniczne szkoły wyższe i instytucje.
Wszelkich informacji na temat korzystania z programu Erasmus+ można znaleźć w podręczniku tutaj!

Zasady realizacji wyjazdów

 • Każdy z pracowników etatowych ZPSB, wydziałów mających siedzibę w Szczecinie, Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu, ma prawo ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa. Są dwa typy wyjazdów przeznaczonych dla pracowników Uczelni:
  • STT: wyjazdy pracowników na szkolenia,
  • STA: wyjazdy nauczycieli akademickich celem prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Pracownik zakwalifikowany na wyjazd musi być zatrudniony w ZPSB na podstawie umowy o pracę.
 • Pierwszeństwo podczas kwalifikacji będą miały osoby ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy.
 • Celem wyjazdu pracownika (STT) jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej na Uczelni macierzystej. Pracownicy Uczelni mogą wyjeżdżać na szkolenia, warsztaty, krótkie wizyty typu „work shadowing” do partnerskich szkół wyższych, instytucji, organizacji lub firm za granicą. Szkolenia nie mogą odbywać się w instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach zarządzających programami UE oraz polskich placówkach dyplomatycznych.
 • Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego (STA) jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
 • Pierwszym krokiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej na wyjazd typu STT (do pobrania tutaj) lub STA (do pobrania tutaj).
 • Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena uzgodnionego wcześniej z instytucją przyjmującą
  • „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme – formularz do pobrania tutaj) – wyjazd typu STA,
  • „Indywidualnego programu szkolenia” / „Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme – formularz do pobrania tutaj) – wyjazd typu STT.
   Oba dokumenty stanowią o celach wyjazdu, zawartości programu nauczania/uczenia się oraz oczekiwanych rezultatach.
 • Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w wyznaczonym okresie. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu 5 dni roboczych co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wyjazd trwający krócej (minimum 2 dni robocze w uczelni partnerskiej), pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych. Długość pobytu szkoleniowego również powinna wynosić 5 dni roboczych.
 • Pracownicy dydaktyczni mogą także ubiegać się o wyjazd na szkolenie podnoszące kwalifikacje, z tym że pracownicy administracyjni mają tutaj pierwszeństwo.Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem zostanie zawarta umowa finansowa. Przekazanie pracownikowi wsparcia finansowego może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy finansowej.
 • Wsparcie finansowe stanowi dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Nie musi pokrywać pełnych kosztów pobytu w instytucji przyjmującej. Wsparcie finansowe na koszty pobytu będzie wypłacane zgodnie z krajem docelowym wg stawek dziennych ustalonych dla Polski przez Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Finansowane będą jedynie dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej, bez dni przeznaczonych na podróż. Uczelnia w miarę dostępności środków będzie mogła wypłacić w ramach przyznanego przez NA budżetu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu uzależniona od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży i miejsca docelowego została określona prze Komisje Europejską. Do obliczenia odległości Uczelnia będzie zobowiązana wykorzystywać kalkulator, który zostanie opracowany prze KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+.

 

Kraje należące do danej grupy  Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80
 • Wsparcie finansowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części przekraczającej wysokość diet dziennych zgodnych ze stawkami diety za dobę wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz.167; dostępne tutaj). Szczegółowe informacje są dostępne w Biurze Współpracy Międzynarodowej.
 • Po zakończeniu wyjazdu pracownik jest zobowiązany do dostarczenia z uczelni/instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji w terminie określonym w umowie między pracownikiem i uczelnią. Ponadto, pracownik otrzyma dane dostępu do wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (Online EU Survey), która jest niezbędna do pełnego rozliczenia wyjazdu, a także, w przypadku dofinansowania podróży, przedstawienia odpowiednich dokumentów jej odbycia.
 • Każdy pracownik zobowiązuje się we własnym zakresie do:
  • uzyskania z Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie UE,
  • ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.