Zarządzanie usługami społecznymi

 

Kierunek
 • Polityka Społeczna
Specjalność
 • Zarządzanie usługami społecznymi
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 4 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Nauki społeczne we współczesnym środowisku bardzo dynamicznie się rozwijają. Znaczące zmiany społeczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat oraz stałe doskonalenie się ludzi sprawia, że ciągle kształtowane są nowe potrzeby i oczekiwania ogółu. Zarządzanie usługami społecznymi to specjalność na kierunku polityka społeczna, która skupia się na zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów dotyczących społeczeństwa.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 692 zł!

Studia na kierunku Polityka społeczna o specjalności Zarządzanie usługami społecznymi to odpowiedź na aktualne wyzwania i dokonujące się zmiany w systemie realizacji usług społecznych w Polsce, które powodują wzrost zapotrzebowania na profesjonalistów z obszaru polityki społecznej.
Ten interdyscyplinarny i perspektywiczny kierunek studiów o profilu praktycznym, nastawiony jest na diagnozę i rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, migracje, mieszkalnictwo, wykluczenia społeczne, rodzina czy pomoc społeczna, na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Rezerwuję miejsce

Cel studiów II stopnia

 • łączenie wiedzy i umiejętności z kilku dyscyplin nauk społecznych: nauk o administracji, zarządzania, socjologii i pedagogiki
 • przygotowanie do wieloaspektowej analizy problemów społecznych, projektowania odpowiednich rozwiązań i innowacji społecznych oraz efektywnego zarządzania dostarczanymi usługami
 • poznania specyfiki, roli i rodzajów usług społecznych na rzecz osób, rodzin, grup społecznych o określonych potrzebach
 • metod diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz zasad programowania i zarządzania systemem lokalnej polityki społecznej, w tym w kontekście wielokulturowości (migracje), uwarunkowań psychologicznych itp.
 • realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych
 • organizację i funkcjonowanie instytucji sektora społecznego
 • poznanie znaczenia organizacji pozarządowych (sektora NGO) w kształtowaniu lokalnego runku usług społecznych

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie usługami społecznymi?

 1. Osoby aspirujące do bycia specjalistami i menadżerami w podmiotach realizujących zadania z obszaru polityki społecznej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 2. Osoby obecnie pracujące w sektorze polityki społecznej, chcące sformalizować swoje wykształcenie oraz uzupełnić je o bazę merytoryczną.

Główne korzyści i atuty specjalności

Studia na kierunku polityka społeczna dają kompetencje łączące dorobek współczesnych nauk społecznych, co sprzyja elastyczności i rozwojowi zawodowemu w warunkach zmiennego rynku pracy.

Specjalność Zarządzanie usługami społecznymi oferuje liczne szkolenia i kursy, umożliwiające zdobycie dodatkowych/uzupełniających kwalifikacji, wsparcie psychologiczne i dydaktyczne, w tym materiały do studiowania na platformie e-learningowej oraz e-dziekanat.

Studia oferują także system stypendialny, możliwość dostosowania procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb studentów, nowoczesne, aktywizujące metody kształcenia, nastawione na ćwiczenie umiejętności praktycznych;

Ważnym elementem są nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym i z doświadczaniem praktycznym, eksperci – praktycy oraz włączenie w proces kształcenia wizyt studyjnych i możliwość łączenia studiów z pracą zawodową.

Kariera po studiach

Zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych, szczególnie na poziomie lokalnym, stanowi obecnie jedno z największych wyzwań polityki społecznej i rodzi duże zapotrzebowanie na profesjonalne kadry. Specjalność Zarządzanie usługami społecznym daje duże możliwości zatrudnienia. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych:

 • w sektorze publicznym, np.: instytucjach administracji krajowej lub jednostkach samorządowych, instytucjach wsparcia rodziny, pomocy i integracji społecznej, instytucjach rynku pracy, agencjach rozwoju i pomocy regionalnej,
 • w sektorze prywatnym: w przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem środkami unijnymi,
 • w organizacjach pozarządowych: w przedsiębiorstwach społecznych, stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego itp.).

Program studiów

Program studiów na kierunku Polityka Społeczna II stopnia obejmuje następujące moduły kierunkowe: psychologia społeczna, demografia społeczna, współczesne wyzwania i problemy społeczne, podstawy ekonomii i zarządzania, teoria i praktyka polityki społecznej. W programie specjalności Zarządzanie usługami społecznymi znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • prawne i instytucjonalne aspekty pomocy
 • lokalna polityka społeczna
 • innowacyjna polityka społeczna
 • polityka równościowa
 • instrumenty finansowania polityki społecznej
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • Design Thinking w rozwiązywaniu problemów społecznych

Organizacja studiów

Studia niestacjonarne: zjazdy weekendowe (piątki, soboty, niedziele), częściowo zajęcia w trybie on-line, praca na platformie e-learningowej, przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Materiały do studiowania umieszczane są na platformie e-learningowej.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgodnie z Regulaminem studiów spełnienie wszystkich wymagań, tj. zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

Lider kierunku

Dr Andżelika Retmańczyk, pedagog-wykładowca i praktyk w zakresie pomocy społecznej z wieloletnim doświadczeniem (w tym jako kierownik ośrodka pomocy społecznej), obecnie pełni funkcję dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie. Posiada doświadczenie zawodowego m.in. w zakresie: doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, pracy socjalnej, pobudzania społecznej aktywności i działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, w tworzeniu i wdrożeniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, tworzeniu systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, zarządzaniu funduszami strukturalnymi i in. Jest czynnym licencjonowanym trener szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Wzięła udział (czynnie) w kilkunastu konferencjach naukowych i seminariach, jest autorką kilkunastu artykułów naukowych poświęconych problematyce polityki społecznej.

 

Rezerwuję miejsce