Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.zpsb.pl/

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
ZPSB Szczecin.

  • Data publikacji strony internetowej:
    2014-04-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
    2023-08-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-08-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-08-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Elżbieta Piechowiak,

epiechowiak@zpsb.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

91 814-94-60
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, położona w Gryficach

Piłsudskiego 34
72 – 300 Gryfice

1. Przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnościami są wytyczone i w sposób wymagany oznaczone (oznaczenia poziomie i pionowe) 2 miejsca parkowania dla osób z niepełnosprawnościami

o powierzchni wymaganej stosownymi przepisami.

2. Od miejsc parkowania podjazdu prowadzi droga komunikacyjna pozbawiona przeszkód w postaci progów, schodów lub krawężników.

3. Podjazd spełnia wymagania dla tego typu obiektów.

4. Drzwi wejściowe, wyposażone w video domofon, są uruchamiane automatycznie za pomocą breloka zbliżeniowego lub przez przywołanie pracownika dziekanatu, który po identyfikacji video uruchamia automat otwierający drzwi. Rozmieszczenie urządzeń uruchamiających automat/przywołujących obsługę jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach oraz umieszczone w sposób uniemożliwiający osobie z niepełnosprawnościami zajęcie miejsca kolizyjnego ze skrzydłem drzwi automatycznie otwieranych. Zabezpiecza to osobę

z niepełnosprawnościami przez uderzeniem skrzydła drzwi. Drzwi wejściowe są pozbawione progów.

5. Wewnątrz budynku, droga komunikacyjna do platformy pionowej dla osób

z niepełnosprawnościami, prowadzi przez drzwi ppoż posiadające progi, które zostały wyposażone w odpowiednie podjazdy.

6. Platforma pionowa jest urządzeniem dźwigowym specjalnym dla osób z niepełnosprawnościami

(szczególnie poruszających się na wózkach) i ma przystanki na każdej kondygnacji budynku.

7. Wewnątrz budynku progi drzwi ppoż zostały wyposażone w odpowiednie podjazdy. Pozostałe drzwi nie mają progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Na każdej kondygnacji, na której odbywają się zajęcia znajdują się toalety (damskie i męskie) przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Osoba z niepełnosprawnościami poruszająca się wewnątrz budynku korzysta z systemu znaków informujących o numerze kondygnacji oraz numerach poszczególnych pomieszczeń.

9. Wszystkie sale wykładowe są wyposażone w wideoprojektory. Oświetlenie sal zostało poddane inwentaryzacji pod względem natężenia światła i równomierności oświetlenia blatów stolików oraz podłogi, na podstawie której opracowano nowe projekty oświetlenia i realizowana jest inwestycja wymiany tradycyjnych opraw świetlówkowych na oprawy LED.

10. Na terenie budynku nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poruszania się z psem asystującym.

budynku Zachodniopomorska Szkoa Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, położonego w Szczecinie

Żołnierska 53
71-210 Szczecin

1. Przy ścianie budynku są wytyczone i w sposób wymagany oznaczone (oznaczenia poziomie

i pionowe) 3 miejsca parkowania dla osób z niepełnosprawnościami o powierzchni wymaganej stosownymi przepisami.

2. Od miejsc parkowania do wejścia budynku prowadzi droga komunikacyjna pozbawiona przeszkód w postaci progów, schodów lub krawężników.

3. Drzwi wejściowe, wyposażone w video domofon, są uruchamiane automatycznie za pomocą breloka zbliżeniowego lub przez przywołanie portierni, której obsługa po identyfikacji video uruchamia automat otwierający drzwi. Rozmieszczenie urządzeń uruchamiających automat/przywołujących obsługę jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach oraz umieszczone w sposób uniemożliwiający osobie z niepełnosprawnościami zajęcie miejsca kolizyjnego ze skrzydłem drzwi automatycznie otwieranych. Zabezpiecza to osobę

z niepełnosprawnościami przez uderzeniem skrzydła drzwi. Drzwi wejściowe są pozbawione progów.

4. Wewnątrz budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych, znajduje się winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, która ma przystanki na każdej kondygnacji budynku.

5. Wewnątrz budynku nie ma progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

6. Na każdej kondygnacji, na której odbywają się zajęcia znajdują się toalety (damskie i męskie) przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Osoba z niepełnosprawnościami, poruszająca się wewnątrz budynku, korzysta z systemu znaków informujących o numerze kondygnacji oraz numerach poszczególnych pomieszczeń. Każda kondygnacja ma oznakowanie i numerację w innym kolorze, co ułatwia lokalizację położenia.

8. Drzwi wejściowe do sal wykładowych są wyposażone w skrzydła szklane. Pozwala to osobie

z niepełnosprawnościami uniknąć kolizji z osobą wychodząca z pomieszczenia. Powierzchnia skrzydła szklanego jest oklejona pasami w kolorze zgodnym z kondygnacją, które pozwalają uniknąć kolizji z otwartym skrzydłem.

9. Wszystkie sale wykładowe są wyposażone w wideoprojektory.

10. W wybranych salach powierzchnia podłogi pokryta jest ciemną, w jednolitym kolorze, igłowaną wykładziną tłumiącą kroki (ważne dla osób niedosłyszących, korzystających z urządzeń wspomagających słuch) i nie dającą refleksów świetlnych (ważne dla osób niedowidzących).

11. Oświetlenie sal zostało poddane inwentaryzacji pod względem natężenia światła i równomierności oświetlenia blatów stolików oraz podłóg, na podstawie której opracowano nowe projekty oświetlenia i realizowana jest inwestycja wymiany tradycyjnych opraw świetlówkowych na oprawy LED.

12. W recepcji budynku znajduje się zestaw mobilnych pętli indukcyjnych do wypożyczenia na zajęcia z osobami niedosłyszącymi.

13. Na terenie budynku nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poruszania się z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje