Zniżki i stypendia

Zależy nam na tym, aby nasi studenci zdobywali wiedzę i kwalifikacje potrzebne w przyszłej karierze zawodowej. Z tego powodu przygotowaliśmy dla nich zniżki i promocje, które to znacznie ułatwią.

W ZPSB tak naprawdę każdy ma możliwość studiowania, mimo że jest to uczelnia prywatna. Dzięki otrzymanemu stypendium koszty nauki są o wiele niższe. Można też bez problemy połączyć studia z pracą. Ułatwia to e-Dziekanat, umożliwiający łatwy i szybki przepływ informacji między Uczelnią a studentami. Także plan zajęć dopasowany jest do studentów. To wszystko nie obciąża czasowo osób pracujących zawodowo.

Beata Łukowiec, studentka kierunku Ekonomia, ZPSB w Gryficach

Zacznij studia po czterdziestce!

Osobom, które rozpoczynają studia w ZPSB po 40. roku życia, gwarantujemy 10% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale w Szczecinie, Wydziale w Gryficach, Wydziale w Stargardzie , Wydziale w Świnoujściu oraz na studia II stopnia na Wydziale w Szczecinie.
 • W ramach promocji na II i III roku studiów I stopnia, a w przypadku studiów II stopnia – na II roku studiów student otrzymuje zniżkę na czesne w wysokości 10% podstawowej ceny studiów (czesnego) określonej w Regulaminie płatności ZPSB na bieżący rok akademicki dla danej formy i kierunku studiów.

Studiuj bez barier!

Osobom niepełnosprawnym, które rozpoczynają studia w ZPSB gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale w Szczecinie, Wydziale w Gryficach, Wydziale w Stargardzie, Wydziale w Świnoujściu oraz na studia II stopnia (z uwagi na fakt, że studia II stopnia trwają dwa lata, promocja odnosi się do II roku studiów II stopnia) na Wydziale w Szczecinie.
 • Promocja obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w bieżącym roku akademickim oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia podpisania umowy na studia włącznie. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zniżka obowiązuje na II i III roku studiów I stopnia oraz na II roku studiów II stopnia i odliczana jest od wysokości czesnego płaconego we wskazanych okresach studiów.

Stypendia

Sprawnie działający system stypendialny w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu pozwoli Ci na uzyskanie wsparcia finansowego w kwocie nawet ponad 1000 zł miesięcznie.

Na naszej Uczelni można ubiegać się o:

 • stypendia socjalne
 • stypendia mieszkaniowe
 • stypendia naukowe
 • stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • stypendia sportowe – za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomogi jednorazowe – przydzielane studentom w przypadkach losowych

Zasady przyznawania stypendiów
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10% studentów z każdego kierunku studiów prowadzonego na Uczelni.
 • Na stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych Uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć nie mniej niż 60% środków z otrzymanej dotacji, a pozostałe – na stypendia Rektora.

Regulaminy i warunki znajdziesz w zakładce Plikownia.

Terminy składania wniosków
Rozpoczynając studia w semestrze zimowym (w październiku), wnioski złóż do 20 października.
Rozpoczynając studia w semestrze letnim (w marcu), wnioski złóż do 20 marca.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zapraszamy do kontaktu!
Helena Kuźmińska
tel.: 91 814 94 33
e-mail: hkuzminska@zpsb.pl