Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

Współpraca regionalna między uczelniami, biznesem oraz administracją publiczną i samorządową ma ogromne znaczenie. Mając na uwadze wynikające z niej korzyści, Wydział w Gryficach zainicjował działalność Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego. To cykl corocznych spotkań przedstawicieli różnych środowisk, których ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządu lokalnego i administracji rządowej, przedsiębiorcami, reprezentantami instytucji rynku pracy oraz otoczenia biznesu, organizacji społecznych oraz sektora nauki i edukacji, a także ekspertami. Celem Forum jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających aktywności gospodarczej, a także integracja lokalnej społeczności wokół działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego oraz powiatów ościennych.

W ramach Forum zawsze poruszamy aktualne zagadnienia. Przedmiotem dyskusji są na przykład:

  • aktualna kondycja ekonomiczno-społeczna powiatu, jego potencjał i perspektywy rozwojowe,
  • rozwój na poziomie lokalnym – szanse i problemy Gryfic i okolic,
  • perspektywiczne branże, atrakcyjność inwestycyjna powiatu i okolic,
  • uwarunkowania powadzenia działalności gospodarczej w powiecie gryfickim,
  • oczekiwania i perspektywy Gryfic w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
  • stan i perspektywy zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
  • cele i formy współpracy samorządów, w tym z samorządami po niemieckiej stronie granicy,
  • edukacja i nauka dla regionu – formy i możliwości współpracy,
  • biznes społecznie odpowiedzialny (CSR),
  • przykłady dobrych praktyk, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości.