Zniżki i stypendia

ZPSB dba o to, byś idąc na studia zaoczne lub studia dzienne, uczył się i zdobywał przydatną w dalszej karierze zawodowej wiedzę oraz umiejętności. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy więc specjalne zniżki i promocje, które to ułatwią.

Zacznij studia po czterdziestce!

Osobom, które rozpoczynają studia w ZPSB po 40. roku życia, gwarantujemy 10% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie, Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, Wydziale Przedsiębiorczości w Stargardzie, Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu oraz na studia II stopnia na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie.
 • W ramach promocji na II i III roku studiów I stopnia, a w przypadku studiów II stopnia – na II roku studiów student otrzymuje zniżkę na czesne w wysokości 10% podstawowej ceny studiów (czesnego) określonej w Regulaminie płatności ZPSB na bieżący rok akademicki dla danej formy i kierunku studiów.

Studiuj bez barier!

Osobom niepełnosprawnym, które rozpoczynają studia w ZPSB, gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie, Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, Wydziale Przedsiębiorczości w Stargardzie, Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu oraz na studia II stopnia (z uwagi na fakt, że studia II stopnia trwają dwa lata, promocja odnosi się do II roku studiów II stopnia) na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie.
 • Promocja obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w bieżącym roku akademickim oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia podpisania umowy na studia włącznie. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zniżka obowiązuje na II i III roku studiów I stopnia oraz na II roku studiów II stopnia i odliczana jest od wysokości czesnego płaconego we wskazanych okresach studiów.

Stypendia

Prężnie działający system stypendialny Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu pozwoli Ci uzyskać wsparcie finansowe w kwocie nawet 1000 zł miesięcznie!

W ZPSB możesz składać wnioski o:

 • stypendia socjalne
 • stypendia mieszkaniowe
 • stypendia naukowe
 • stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • stypendia sportowe – za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomogi jednorazowe – przydzielane w przypadkach losowych

Zasady przyznawania stypendiów
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10% studentów z każdego kierunku studiów prowadzonego na Uczelni.
 • Na stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych Uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć nie mniej niż 60% środków z otrzymanej dotacji, a pozostałe – na stypendia Rektora.

Regulamin pomocy materialnej oraz zarządzenia znajdziesz w zakładce Plikownia.

Terminy składania wniosków
Rozpoczynając studia w październiku (semestr zimowy), odpowiednie wnioski dostarcz do 20 października.
Rozpoczynając studia w marcu (semestr letni), odpowiednie wnioski dostarcz do 20 marca.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Plikownia.

Skontaktuj się z nami

Wybrałeś studia II stopnia i chcesz uzyskać więcej informacji o stypendiach? Skontaktuj się z nami!
Helena Kuźmińska
tel.: 91 814 94 33
e-mail: hkuzminska@zpsb.pl