Uczelnia dla osób z niepełnosprawnościami

W ZPSB podejmujemy wiele działań, by ułatwić studiowanie osobom z niepełnosprawnościami i przystosować naszą Uczelnię do ich potrzeb. Wszystko po to, by stworzyć warunki, które pozwolą zdobywać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na zawodowy sukces i pozwolą się usamodzielnić. Jako studenci ZPSB osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać między innymi ze specjalnych zniżek oraz oferty e-learningu. Wsparciem dla nich jest także Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Również w samych budynkach zadbaliśmy o ułatwienia, między innymi szerokie podjazdy i windę. Do dyspozycji są także wygodne miejsca parkingowe.

Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI”

Zapraszamy do uczestnictwa na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz
środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/
oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

Konsultacje z psychologiem  dla studentów i pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu  Akademii Nauk Stosowanych

w ramach projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ANS zatrudniła Panią psycholog mgr Beatę Dobińską, która prowadzi konsultacje psychologiczne dla wszystkich z Państwa, którzy być może potrzebują pomocy w rozwiązaniu problemów natury emocjonalnej, psychicznej, rodzinnej, społecznej lub uczeniu się.

Uprzejmie zapraszam do korzystania ze wsparcia Pani psycholog, a na konsultacje można umówić się drogą mailową, na adres: bdobinska@zpsb.pl lub epiechowiak@zpsb.pl.

Elżbieta Piechowiak

Menadżer Projektu

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Działając dziś, zmieniam jutro – program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie rozpoczyna kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
„Działając dziś, zmieniam jutro – program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Wsparciem projektowym zostanie objętych łącznie 40 beneficjentów, w tym 26 kobiet oraz 14 mężczyzn. Są to osoby z niepełnosprawnością posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej oraz pochodzą z 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego (polickiego, goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego) oraz miasta Szczecina.
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia u 40 niepełnosprawnych Uczestników Projektu posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej w terminie od 01.11.2022r. do 30.09.2023 r.

Cele i rezultaty projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu tj. wzmocnienia postawy społecznej, nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, a w konsekwencji podjętych działań – podjęcie zatrudnienia.

FORMY WSPARCIA:

 • PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • REALIZACJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE ZAWODOWE
 • REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH I POŚREDNICTWA PRACY

REKRUTACJA odbędzie się w terminie: XII.2022-III.2023

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy (magdalena@uniwersytetludowy.pl), pocztą oraz osobiście w biurze projektu (Mierzyn, ul. Welecka 13b) w dni robocze, w godz. 8.00-16.00.
Każdy z formularzy zgłoszeniowych zostanie oceniony pod kątem kryteriów obligatoryjnych.

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie Work4All osoby z niepełnosprawnościami.

Studenci mogą skorzystać z takich form wsparcia jak:

 1. Konsultacje indywidualne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik);
 2. Job crafting;
 3. Warsztaty grupowe;
 4. Praktyki/staże zawodowe;
 5. Szkolenia zawodowe;
 6. Webinaria.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Poddziałanie 1.5.1)

Działania rekrutacyjne prowadzimy do końca lutego 2023. 

Wskazane działania adresowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które:

 • pozostają w wieku aktywności zawodowej, od 18 lat.
 • są bez zatrudnienia i świadczeń przedemerytalnych,
 • nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej i nie są pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja – www.aktywizacja.org.pl,

Biuro Fundacji Aktywizacja Filia w Szczecinie mieści się przy ul. Firlika 20/501

Zapraszamy do udziału w programie S-A-M! Samodzielność – Aktywność-Mobilność!

S-A-M to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną:

 • posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym
  lub
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,

możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy. Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). Wniosek należy kierować do Powiatu jaki na dzień złożenia tego wniosku jest miejscem zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, której wniosek dotyczy.
Umowy dofinansowania z osobami niepełnosprawnymi będą zawierane do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

 

Zapraszamy do aplikowania do projektu TWOJA NOWA PRACA – ABSOLWENT

Masz ważne orzeczenie o niepełnosprawności? Jesteś osobą niezatrudnioną? 

To coś dla Ciebie: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

DLACZEGO WARTO: 

 • pomagamy w byciu SAMODZIELNYM i NIEZALEŻNYM, 
 • zapewnimy WSPARCIE w rozwijaniu Waszych kompetencji, 
 • DORADZTWO wykwalifikowanych doradców zawodowych,  

Dla najaktywniejszych: 

 • Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
 • Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe.
 • Pomoc w znalezieniu stażu/pracy.
 • Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
 • Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:
http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/
lub pod nr telefonu: 509 702 883 i 690 173 353

Projekt jest aktualny do 2023 roku.

Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Osobom z niepełnosprawnościami, studiującym w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przysługuje indywidualne wsparcie z Funduszu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Regulamin przyznawania takiego wsparcia znajduje się poniżej. Aby ubiegać się o wsparcie należy wypełnić załączony wniosek, a następnie złożyć go u Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami ZPSB (drogą mailową, osobiście lub pocztą tradycyjną).

Procedura Wsparcia dla Studentów z Niepełnosprawnościami

Kontakt
Elżbieta Piechowiak, Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób z Niepełnosprawnościami
tel. 91 81 49 460
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl

Zniżki

Studiuj bez barier!

Osobom z niepełnosprawnościami, które rozpoczynają studia w ZPSB gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i na III roku studiów.

Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie, Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, Wydziale Przedsiębiorczości w Stargardzie, Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu oraz na studia II stopnia na Wydziale Ekonomii i Informatyki w Szczecinie.

Promocja obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w bieżącym roku akademickim oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia podpisania umowy na studia włącznie. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zniżka obowiązuje na II i na III roku studiów i odliczana jest od wysokości czesnego płaconego w tych latach.

Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny w dziekanacie.

Studia online

Obawiasz się, że tradycyjne studia to dla Ciebie zbytu duże wyzwanie? Nie rezygnuj z edukacji! Zapoznaj się z naszą ofertą e-learningu – to wygodny sposób na zdobywanie wiedzy, bo uczysz się głównie przez internet, a dostęp do materiałów dydaktycznych masz z dowolnego miejsca i o dowolnej, wygodnej dla Ciebie porze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

PFRON dla studentów

Aktualne informacje na temat programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” oraz wnioski o dofinansowanie kosztów nauki znajdziesz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

Aktualne informacje dotyczące spotkania dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika w ramach projektu ” Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego funkcjonowania”. Więcej informacji: komunikat

Nasi partnerzy

parnerzy_siegnijpopomoc

Kontakt

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Potrzebujesz wsparcia w trakcie studiów? Skontaktuj się z naszym Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

Elżbieta Piechowiak
ZPSB Szczecin – Rektorat (parter)
tel. 91 81 49 460
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl