Menadżer BHP

 

Kierunek
 • Menedżer BHP
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Zgodnie z obowiązującymi normami każda firma czy instytucja zatrudniająca powyżej 100 pracowników zobligowana jest do zatrudnienia inspektora BHP. Z kolei właściciele mniejszych działalności gospodarczych zatrudniają zewnętrznych specjalistów BHP. Każdy absolwent tego kierunku na studiach podyplomowych uzyska możliwość założenia własnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Menadżer BHP

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora BHP oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbie bhp (uzyskanie tytułu specjalisty do spraw bhp oraz głównego specjalisty), aby na podstawie zdobytej podczas studiów wiedzy potrafili pomóc przedsiębiorstwom przystosować się do polskich i unijnych procedur z obszaru BHP.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

Do kogo są adresowane?

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Menedżer BHP są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w studium pomoże w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uruchomienia z nią związanej działalności.

Warunki ukończenia studiów

 • minimum 80 % obecności na zajęciach;
 • egzamin (on-line)

Dodatkowe korzyści

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Menedżer BHP potwierdza uzyskanie kwalifikacji Starszego Inspektora BHP, ale już po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468.). Absolwenci uzyskują także Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Studia podyplomowe Menedżer BHP kierowane są do: osób posiadających wykształcenie wyższe, zajmujących już stanowiska kierownicze w firmie, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o nowe obszary działania a także do pracowników, którzy dążą do awansu zawodowego.

Każdy absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje pozwalające mu na pracę jako starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wraz ze wzrostem długości stażu otworzą się przed Tobą kolejne stanowiska:

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (minimum 1 rok stażu pracy w służbie BHP)
 • Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (minimum 3 lata stażu pracy w służbie BHP)
 • Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (minimum 5 lat stażu pracy w służbie BHP)

Każdy absolwent tego kierunku na studiach podyplomowych uzyska możliwość założenia własnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY. 10 godz.

1. Prawna ochrona pracy (zatrudnienie a regulacje prawne, podstawowe zapisy Kodeksu Pracy, czas pracy).

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. 130 godz.

1. Zagrożenia w środowisku pracy (klasyfikacja czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy, czynniki szkodliwe w środowisku pracy, substancje niebezpieczne).
2. Ocena ryzyka zawodowego (wstępna analiza zagrożeń PHA), metoda pięciu kroków, metoda Score Risk, metoda graf ryzyka, metoda matrycy ryzyka według PN-N-18002:2000, metoda oceny ryzyka dla czynników zmierzalnych według PN-N-18002:2000).
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy (pojęcia, rodzaje i charakterystyka zagrożeń spowodowanych energią elektryczną, wymagania dla sprzętu elektrycznego, wymagania dotyczące użytkowania maszyn, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, system oceny zgodności, środki ochrony, barwy i znaki bezpieczeństwa).
4. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (choroby zawodowe, środki ochrony indywidualnej, badania wypadków przy pracy, pierwsza pomoc medyczna).
5. Metodyka szkoleń BHP (instruktaż stanowiskowy BHP, szkolenia BHP).
6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (źródła ergonomii, sfery oddziaływania ergonomii, projektowanie ergonomiczne).
7. Psychologia pracy (psychospołeczne uwarunkowania człowieka w środowisku pracy, organizacja przestrzenna pracy, organizacja i planowanie pracy, wypalenie zawodowe).
8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (systemy zarządzania BHP).

WARSZTAT PRAKTYCZNY. 10 godz.

1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

w trybie e-learningowym – słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu. 20 godz.
1. Autoprezentacja
2. Komunikacja interpersonalna
3. Kreatywność
4. Praca w zespole
5. Prawo własności intelektualnej
6. Zarządzanie wiedzą
7. Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 170 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Lider specjalności:

Anna Szwarnóg – główny specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, nauczyciel akademicki przedmiotów BHP i PPOŻ oraz państwowy egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie Technik BHP. Anna Szwarnóg to oświadczona trenerka i wykładowczyni, która z powodzeniem łączy praktykę z teorią. W sposób jak najbardziej przystępny i interesujący stara się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie słuchaczom, a także właścicielom firm, ich pracownikom i każdemu, kto wie jak ważna i potrzebna jest wiedza z zakresu BHP w codziennym życiu.

 

Rezerwuję miejsce