Plikownia

Potrzebujesz wzoru jakiegoś dokumentu, wniosku czy podania, a może chcesz coś sprawdzić w jednym z regulaminów? Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne pliki.

Zdalne nauczanie

Obejrzyj nasz przewodnik logowania się na platformach online w ZPSB:

Organizacja roku akademickiego

Umowy

Podania

Regulaminy

Procedury dyplomowe

Zagadnienia na obronę

Praktyki studenckie

  1. DOKUMENTACJA PRAKTYK DLA STUDENTÓW Z NABORÓW 2018/19 I WCZEŚNIEJSZYCH
  2. DOKUMENTACJA PRAKTYK DLA STUDENTÓW OD NABORU 2019/2020

Stypendia

Szanowni Studenci ZPSB,

W związku z  wprowadzeniem strefy czerwonej w całym kraju, Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwia ponownie przyznawanie zapomóg przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnych), oraz zniosło limit dwóch zapomóg w roku akademickim.
W związku z tym, informujemy, że wnioski o zapomogi będą rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Prosimy o składanie wniosków w wersji elektronicznej na adres: stypendia2020@zpsb.pl.

Kolejne wnioski będą przyjmowane do 15 dnia danego miesiąca i wypłacone do końca miesiąca.

Przyznawanie i wypłata zapomóg będzie kontynuowana w zależności od posiadanych środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021 upływa z dniem 07 listopada 2020 r.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf.) na adres stypendia2020@zpsb.pl lub pocztą tradycyjną. Na adres ZPSB ul. Żołnierska 53 70-210 z dopiskiem Stypendia.

Uprzejmie informujemy, że w szczególnych przypadkach jest możliwość złożenia wniosku osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na dany termin drogą telefoniczną.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – komisja odmawia przyznania stypendium.

Utrata dochodu

Obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), który wszedł w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., uległ rozszerzeniu katalog dochodu utraconego stosowny przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.).

W związku z powyższym za dochód utracony dodatkowo uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu odpowiednio ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19. 

Powyższy dochód utracony jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do: 31.10.2021r.

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora  

Zapomoga

Inne