Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Kierunek
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wspierania zdrowia psychicznego osób w kryzysach psychicznych, doświadczających różnorodnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, borykających się z zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami jedzenia czy uzależnieniami behawioralnymi.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 369 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wspierania zdrowia psychicznego osób w kryzysach psychicznych, doświadczających różnorodnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, borykających się z zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami jedzenia czy uzależnieniami behawioralnymi.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą też umiejętności prawidłowego diagnozowania problemów emocjonalnych dzieci i adolescentów, umiejętności terapeutyczne w pracy z trudnościami emocjonalnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Studia dedykowane są nauczycielom, pedagogom i psychologom pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnorodnych placówkach oświatowych, pomocowych i innych. Studia kierowane są również do osób niebędących nauczycielami i pedagogami zatrudnionymi w placówkach oświatowych i instytucjach pomocowych lub chcących poszerzyć wachlarz swoich kompetencji psychologicznych.

Atuty kierunku

 • studia mają charakter interdyscyplinarny
 • zajęcia prowadzą psychologowie i psychoterapeuci z doświadczeniem w pracy z dziećmi i adolescentami
 • autorski program, elementy superwizji (omawianie konkretnych i praktycznych przypadków)
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umięjętności na platformie Moodle.

Program studiów

 1. Podstawy psychopatologii i diagnozy. Klasyfikacja zaburzeń. 10 godz.
 2. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Wprowadzenie do metody. Warsztat specjalistyczny. 20 godz.
 3. Zaburzenia lękowe. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania. 10 godz.
 4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania. 10 godz.
 5. Zaburzenia depresyjne i zachowania suicydalne. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania. 10 godz.
 6. Zaburzenia odżywiania. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania. 10 godz.
 7. Regulacja emocji w profilaktyce i terapii. Techniki wspierania zdrowych strategii radzenia z emocjami. 10 godz.
 8. Zachowania ryzykowne dzieci i adolescentów. Praktyczna interwencja kryzysowa. Wybrane elementy działań terapeutycznych i psychoedukacyjnych w profilaktyce rozwoju uzależnień. 10 godz.
 9. Dialog motywujący. Warsztat specjalizacyjny. 10 godz.
 10. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Warsztat specjalizacyjny. 10 godz.
 11. Zaburzenia neurorozwojowe: zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD) oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci i adolescentów. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania. 10 godz.
 12. Transpłciowy uczeń. Wsparcie psychologiczne i standardy postępowania. 10 godz.
 13. Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Warsztat specjalizacyjny. 10 godz.
 14. Wsparcie i praca z ofiarą przemocy. Przemoc w rodzinie. Działania wspierające. 10 godz.
 15. PTSD i trauma emocjonalna. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci w sytuacji straty, żałoby. 10 godz.
 16. Zaburzenia osobowości rozpoczynające się w adolescencji. Nieprawidłowo kształtująca się osobowość. 10 godz.
 17. System rodzinny. Systemowe rozumienie objawów psychopatologicznych u dzieci i adolescentów. Wspieranie rodziny. 10 godz.
 18. Warsztat praktyczny. Superwizja przypadków. 10 godz. 19. Projekt dyplomowy – studium przypadku. 20 godz.

Łączna liczba godzin – 210 godz.

Organizacja studiów podyplomowych

Hybryda – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams i w trybie weekendowym, stacjonarnie w siedzibie Wydziału (z udziałem maksymalnie 40% zajęć on-line), 2- 3 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele: od godz. 9.00 do 17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów)
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu)

Lider kierunku

Beata Dobińska – psycholożka, psychoterapeutka CBT oraz Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par, wykładowczyni akademicka, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz adolescentami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania i innych; wspiera osoby, które doświadczają różnorodnych problemów w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne (CBT), szczególnie trzeciej fali – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), techniki terapii schematu oraz techniki psychoterapii Gestalt. Jest certyfikowaną trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi. Ukończyła dwuletni certyfikowany programu terapii Gestalt w Krakowie, roczne szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie) oraz certyfikowany przez ISST (International Society of Schema Therapy) kurs Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par. Obecnie kończy czteroletnie certyfikowane szkolenie podyplomowe CBT w akredytowanej szkole psychoterapii Crescentia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole. Pracuje pod stałą superwizją zarówno w obszarze CBT, jak i Terapii Schematu.