Resocjalizacja

Dołącz do grupy zajęciowej!

   

 

 

Rezerwuję miejsce

W pracy resocjalizacyjnej warto 'się zakochać
chociażby po to, aby świat lepszym był.

dr Jerzy Łukomski, Lider specjalności Resocjalizacja

Studia na specjalności Resocjalizacja pomogą zdobyć Ci nie tylko wiedzę i umiejętności, lecz przede wszystkim ukształtować predyspozycje osobowościowe koniecznie do podejmowania działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.

Wykładowcy ZPSB są bardzo pozytywnie nastawieni do wszystkich studentów tej uczelni. Niejednokrotnie wykazują się dużą wyrozumiałością. W przypadkach losowych ustosunkowują się indywidualnie do studenta np.: ustalając z nim dogodny termin zaliczenia przedmiotu. To bardzo ważne, szczególnie dla osób, które łączą studia z pracą, czy życiem rodzinnym.

Wiesława Czerniak, absolwentka studiów na kierunku Pedagogika, ZPSB w Gryficach

Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest formą poszukiwania, a spotkania z 'ludźmi w kryzysie' mobilizują do działania i samorozwoju.

dr Marzena Łukomska, Lider specjalności Resocjalizacja

Czego się nauczysz?

Specjalność Resocjalizacja pozwoli uzyskać Ci nie tylko ogólną wiedzę pedagogiczną, lecz również szerokie informacje z zakresu socjologii, filozofii i psychologii oraz prawa i teorii działalności resocjalizacyjnej. Nauka w tym kierunku uczuli Cię na dostrzeganie prawidłowości rządzących rozwojem człowieka, dostrzeganie jego potrzeb z uwzględnieniem przypadków nieprawidłowo wychowanych i socjalizowanych osób. Poznasz również założenia i mechanizmy pracy resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej oraz terapii zaburzeń emocjonalnych, które przy wsparciu metodami i technikami pedagogicznymi pozwolą Ci na efektywną pracę z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i tymi, które są niedostosowane społecznie w środowisku otwartym/lokalnym oraz placówkach zajmujących się oddziaływaniem profilaktycznym i resocjalizacyjnym dla nieletnich, jak i dla dorosłych. Dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzeniami, będziesz mógł także udzielać pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Resocjalizacja jako specjalność sprawdzi się również w organizowaniu pracy zespołowej, kierowaniu grupami ludzi i komunikowaniu się z otoczeniem.

Nowoczesne metody kształcenia

W ZPSB nie brakuje elastycznych i zróżnicowanych zajęć. Nasi wykładowcy wykorzystują najnowocześniejsze metody kształcenia – ćwiczenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej, gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty specjalnościowe czy dyskusje moderowane.

Przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności Resocjalizacja:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Psychologia penitencjarna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka profilaktyki i resocjalizacji
 • Podstawy terapii indywidualnej

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • kurator sądowy
 • wychowawca w ogniskach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich
 • pedagog w placówkach wychowawczych, świetlicach środowiskowych
 • wychowawca w placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • specjalista w instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką, pomocą w sytuacjach trudnych

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 3 Średnia: 5]