Resocjalizacja i socjoterapia

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

   
Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Resocjalizacja i socjoterapia
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Profilaktyka niedostosowania społecznego, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie działań resocjalizacyjnych i probacyjnych to wciąż aktualne wyzwania stojące przed pedagogami. W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz resocjalizacji i socjoterapii, niezbędne do planowania i realizacji działań diagnostycznych i terapeutycznych dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Korzyści ze specjalności:

Zdobędziesz wiedzę na temat systemowych i instytucjonalnych rozwiązań problemów społecznych, w tym problemu niedostosowania społecznego. Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania. Nabędziesz kompetencje metodyczne w zakresie planowania i organizacji procesu resocjalizacji i socjoterapii jednostek i grup w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Zdobędziesz umiejętność stosowania technik negocjacyjnych i mediacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotujesz się do prowadzenia wsparcia rodziny dysfunkcyjnej oraz osoby uzależnionej.

Będziesz gotów do identyfikacji uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz twórczego podejmowania działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Będziesz wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego i otwarty na nowe koncepcje profilaktyki  i terapii. Przygotujesz się do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych oraz postrzegania rozwoju zawodowego w kategorii „stawania się” wychowawcą.

Największe zalety specjalności resocjalizacja i socjoterapia:

 • perspektywiczna specjalność, odpowiadająca na problemy współczesnego społeczeństwa i potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów, którzy są przygotowani do podjęcia pracy stwarzającej dużo wyzwań,
 • dobrze przygotowany program studiów, oparty o aktualne standardy kształcenia (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 18 lipca 2018r., Rozp. MNiSW w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela),
 • w programie m.in.: zagadnienia z zakresu pedagogiki (wychowawczej, społecznej, resocjalizacyjnej), psychologii (rozwojowej, społecznej, penitencjarnej), profilaktyki społecznej, socjoterapii, diagnozy i metodyki pracy resocjalizacyjne,
 • liczne szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych/uzupełniających kwalifikacji,
 • utylitarny charakter pracy dyplomowej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej,
 • metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych,
 • metodyka pracy kuratora sądowego,
 • trening w zakresie zapobiegania agresji,
 • mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej,

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja i socjoterapia, pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy:

 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego,
 • w placówkach wsparcia dziennego (świetlice, kluby, ogniska wychowawcze),
 • w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych,
 • w zakładach karnych, policji, straży miejskiej.

Lider specjalności:

dr Edward Radecki, prof. ZPSB – specjalista w zakresie nauk społecznych i pedagogicznych, aktywny badacz problemów społecznych w różnych obszarach życia. Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przez wiele lat sprawował stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy lub współautor 48 prac zbiorowych. Wieloletni współredaktor ogólnopolskiego wydawnictwa „Pedagogika Szkoły Wyższej” oraz redaktor naczelny Zeszytu Naukowego ZPSB: „Około Pedagogii”. Organizator cyklu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.