Resocjalizacja i socjoterapia

 

Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Resocjalizacja i socjoterapia
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Profilaktyka niedostosowania społecznego, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie działań resocjalizacyjnych i probacyjnych to wciąż aktualne wyzwania stojące przed pedagogami. W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz resocjalizacji i socjoterapii, niezbędne do planowania i realizacji działań diagnostycznych i terapeutycznych dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 595 zł/mc!

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja i socjoterapia skupiają się na najbardziej aktualnych wyzwaniach, stojących przed pedagogami: profilaktyce niedostosowania społecznego, wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzeniu działań resocjalizacyjnych i probacyjnych.

Rezerwuję miejsce

Cel studiów I stopnia na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia

 • zdobycie wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji działań diagnostycznych i terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • nabycie kompetencji metodycznych w zakresie planowania i organizacji procesów resocjalizacji i socjoterapii jednostek i grup w środowisku otwartym oraz zamkniętym
 • umiejętność stosowania technik negocjacyjnych i mediacji w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia wsparcia rodziny dysfunkcyjnej czy osoby uzależnionej

Dla kogo jest specjalność Resocjalizacja i socjoterapia?

 1. Osoby zainteresowane pracą w z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz pracą z dorosłymi, którzy weszli w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.
 2. Osoby pracujące w placówkach o podobnych charakterze, chcące zdobyć profesjonalne wykształcenie kierunkowe.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program studiów został stworzony przez zróżnicowaną kadrę dydaktyczną, składającą się zarówno z nauczycieli akademickich o bogatym dorobku naukowym, jak również doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat współpracują z ośrodkami wychowawczymi oraz zakładami poprawczymi i karnymi, angażując się w przedsięwzięcia profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec nieletnich i dorosłych. Takie połączenie sprawia, że treści programowe poszczególnych kursów są zsynchronizowane, aktualne i dostosowane do realnych wyzwań, dzięki czemu studenci w innowacyjny i dynamiczny sposób mogą kształtować praktyczne umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

Absolwenci tej specjalności zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki (wychowawczej, społecznej, resocjalizacyjnej), psychologii (rozwojowej, społecznej, penitencjarnej), profilaktyki społecznej, socjoterapii, diagnozy i metodyki pracy resocjalizacyjnej.

Zajęcia realizowane są przy użyciu aktywizujących metod nauczania, nastawionych przede wszystkim na ćwiczenie umiejętności praktycznych. Do toku studiów włączone zostały również wizyty studyjne, podczas których studenci mogą poznać realia danej jednostki oraz uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć o szereg umiejętności praktycznych, wymaganych w pracy w zakładach karnych, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych czy schroniskach dla nieletnich. Realizując program studiów studenci będą mogli rozbudować go również o liczne kursy i szkolenia, które umożliwią im zdobycie dodatkowych kwalifikacji

Program studiów

Program studiów składa się z 9 modułów wiedzy i kompetencji, przygotowujących przyszłych pedagogów do pracy z wykorzystaniem zarówno bazy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Są to:

 • Społeczno-humanistyczne podstawy pedagogiki
 • Kompetencje kluczowe
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Psychologia. Rozwój osobisty i interpersonalny
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Praktyczne aspekty pedagogiki
 • Współczesne problemy wychowania i kształcenia
 • Moduł aktywności praktycznych (700 godz.)

Dodatkowo, realizowany jest także Moduł specjalnościowy, który pokrywa przedmioty wspierające charakterystykę każdej specjalności. W tym przypadku są to:

 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Diagnostyka resocjalzacyjna,
 • Psychologia penitencjarna,
 • Psychoterapia i socjoterapia,
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej,
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych,
 • Metodyka pracy kuratora sądowego,
 • Trening w zakresie neutralizacji agresji,
 • Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej.

Warunek ukończenia studiów

Warunkiem ukończenie studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie egzaminów, odbycie określonych w planie studiów praktyk zawodowych, złożenie projektu dyplomowego oraz jego obrona podczas egzaminu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery. Przygotowanie pedagogiczne umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze wychowawcy lub specjalisty w obrębie ukończonej specjalności.

Absolwenci specjalności Resocjalizacja i socjoterapia znajdują zatrudnienie przede wszystkim w placówkach zajmujących się oddziaływaniami profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi wobec nieletnich i dorosłych – zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych czy ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych. Zdobyta w cyklu studiów wiedza może posłużyć również do pracy w policji czy straży miejskiej.

Lider specjalności

dr Edward Radecki, prof. ZPSB – specjalista w zakresie nauk społecznych i pedagogicznych, aktywny badacz problemów społecznych w różnych obszarach życia. Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przez wiele lat sprawował stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy lub współautor 48 prac zbiorowych. Wieloletni współredaktor ogólnopolskiego wydawnictwa „Pedagogika Szkoły Wyższej” oraz redaktor naczelny Zeszytu Naukowego ZPSB: „Około Pedagogii”. Organizator cyklu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Partnerzy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie.

Rezerwuję miejsce