Pedagogika zdrowia i opieka senioralna

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

   
Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika zdrowia i opieka senioralna
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Proponowana specjalność jest pedagogiczną  odpowiedzią  na rosnące wyzwania związane z rosnącą świadomością znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa Polski i Europy, oraz wynikającymi z tego faktu realnymi potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 595,83 zł!
.
Rezerwuję miejsce
.
Specjalność pedagogika zdrowia i opieka senioralna jest pedagogiczną odpowiedzią na coraz większe wyzwania związane z rosnącą świadomością znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa Polski i Europy, a także wynikającymi z tego faktu realnymi potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.
Studia pierwszego stopnia w ramach specjalności pedagogika zdrowia i opieka senioralna przygotowują do propagowania i wspierania działań prozdrowotnych oraz sposobu życia pozwalającego na zwiększenie samodzielności i satysfakcjonującej aktywności osób starszych. Sprzyjają kształtowaniu postawy życzliwości oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych oraz kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych i wspomagania ich w sytuacjach trudnych.

Korzyści dla studenta:

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy ujmującej zdrowie i dbałość o niego jako proces trwający całe życie, i dotyczący wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, nauk o zdrowiu, gerontologii społecznej, psychologii starzenia się, a także edukacji i promocji zdrowia, pracy socjalnej i terapeutycznej oraz pomocy społecznej, koniecznej do wsparcia oraz działalności opiekuńczej i aktywizującej na rzecz seniorów.

Studenci, zdobywając wiedzę o przebiegu później dorosłości oraz systemach wsparcia seniorów, rozwijają równolegle umiejętności diagnozowania potrzeb osób starszych oraz realizacji zadań opiekuńczych i wspierających utrzymywanie wysokiej jakości życia poprzez aktywizację społeczną, zawodową, kulturalną i sportową.

Studia na ramach tej specjalności przygotowują do propagowania i wspierania działań prozdrowotnych oraz sposobu życia pozwalającego na zwiększenie samodzielności i satysfakcjonującej aktywności osób starszych. Sprzyjają kształtowaniu postawy życzliwości oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych  oraz kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych i wspomagania ich w sytuacjach trudnych.

Metodyka:

Zajęcia w ZPSB prowadzone są w trybie modułowym. Pozwala to na lepsze i bardziej usystematyzowane przyswajanie wiedzy z konkretnych sekcji, które podzielone są w sposób tematyczny. Dzięki temu słuchacze stopniowo poszerzają swoje umiejętności, zdobywając nowe informacje i wchodząc na nowe obszary dopiero, gdy podstawy są już ugruntowane i usystematyzowane.

Prowadzący zajęcia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to nie tylko wykładowcy i ćwiczeniowcy z doświadczeniem dydaktycznym, ale przede wszystkim praktycy. Dzięki temu popierają teorię konkretnymi przykładami z życia zawodowego. Pomaga to na jeszcze lepsze przygotowanie studentów na wyzwania zawodowe w przyszłości.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika zdrowia,
 • psychologia zdrowia,
 • gerontologia społeczna,
 • psychologia starzenia się,
 • senior we współczesności,
 • polityka zdrowotna i zdrowie publiczne,
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna,

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do skutecznego planowania i realizacji prozdrowotnych programów profilaktycznych, edukacyjnych i aktywizujących. Potrafi podjąć konstruktywne działania na rzecz osób w wieku późnej dorosłości, będących w trudnej sytuacji wskutek zmieniających się relacji społecznych, zawodowych, rodzinnych i zdrowotnych.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w:

 • jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wydziałach zdrowia i opieki społecznej jednostek samorządu terytorialnego,
 • sanatoriach i obiektach rekreacyjnych,
 • szpitalach i in. placówkach medycznych,
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia),
 • domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki,
 • klubach seniorów, uniwersytetach trzeciego wieku i in. podmiotach przeznaczonych dla seniorów,
 • pozaszkolnych placówkach oświatowych,
 • świetlicach środowiskowych,

a także pracować w roli opiekuna osoby starszej w jej domu, lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Lider specjalności:

dr Edward Radecki, prof. ZPSB – specjalista w zakresie nauk społecznych i pedagogicznych, aktywny badacz problemów społecznych w różnych obszarach życia. Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przez wiele lat sprawował stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy lub współautor 48 prac zbiorowych. Wieloletni współredaktor ogólnopolskiego wydawnictwa „Pedagogika Szkoły Wyższej” oraz redaktor naczelny Zeszytu Naukowego ZPSB: „Około Pedagogii”. Organizator cyklu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.