Pedagogika zdrowia i opieka senioralna

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj 1 pełną ratę gratis! Opłatę wpisową też dostajesz za darmo!

   

Proponowana specjalność jest pedagogiczną  odpowiedzią  na rosnące wyzwania związane z rosnącą świadomością znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa Polski i Europy, oraz wynikającymi z tego faktu realnymi potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy ujmującej zdrowie i dbałość o niego jako proces trwający całe życie, i dotyczący wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, nauk o zdrowiu, gerontologii społecznej, psychologii starzenia się, a także edukacji i promocji zdrowia, pracy socjalnej i terapeutycznej oraz pomocy społecznej, koniecznej do wsparcia oraz działalności opiekuńczej i aktywizującej na rzecz seniorów.

Studenci, zdobywając wiedzę o przebiegu później dorosłości oraz systemach wsparcia seniorów, rozwijają równolegle umiejętności diagnozowania potrzeb osób starszych oraz realizacji zadań opiekuńczych i wspierających utrzymywanie wysokiej jakości życia poprzez aktywizację społeczną, zawodową, kulturalną i sportową.

Studia na ramach tej specjalności przygotowują do propagowania i wspierania działań prozdrowotnych oraz sposobu życia pozwalającego na zwiększenie samodzielności i satysfakcjonującej aktywności osób starszych. Sprzyjają kształtowaniu postawy życzliwości oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych  oraz kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych i wspomagania ich w sytuacjach trudnych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Pedagogika zdrowia
 • Psychologia zdrowia
 • Gerontologia społeczna
 • Psychologia starzenia się
 • Senior we współczesności
 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do skutecznego planowania i realizacji prozdrowotnych programów profilaktycznych, edukacyjnych i aktywizujących. Potrafi podjąć konstruktywne działania na rzecz osób w wieku późnej dorosłości, będących w trudnej sytuacji wskutek zmieniających się relacji społecznych, zawodowych, rodzinnych i zdrowotnych.

Absolwent specjalności może podjąć pracę w:

 • jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wydziałach zdrowia i opieki społecznej jednostek samorządu terytorialnego,
 • sanatoriach i obiektach rekreacyjnych,
 • szpitalach i in. placówkach medycznych,
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia),
 • domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki,
 • klubach seniorów, uniwersytetach trzeciego wieku i in. podmiotach przeznaczonych dla seniorów,
 • pozaszkolnych placówkach oświatowych,
 • świetlicach środowiskowych,

a także pracować w roli opiekuna osoby starszej w jej domu, lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 0 Średnia: 0]