Pedagogika zdrowia i opieka senioralna

 

Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika zdrowia i opieka senioralna
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Proponowana specjalność jest pedagogiczną  odpowiedzią  na rosnące wyzwania związane z rosnącą świadomością znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa Polski i Europy, oraz wynikającymi z tego faktu realnymi potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 595 zł/mc!
Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika zdrowia i dietetyka to ścieżka kariery dla wszystkich, którzy pragną skupić się na rozwiązywaniu przyczyn zdrowotnych kłopotów współczesnego społeczeństwa, takich jak złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej czy stres.
Rezerwuję miejsce

Cel specjalności:

 • zdobycie podstaw teoretycznych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o zdrowiu, niezbędnych do planowania i realizacji profilaktyki, poradnictwa i promocji zdrowia, z uwzględnieniem problemów odżywiania człowieka
 • nabycie kompetencji metodycznych w zakresie wspomagania zdrowia i zachowań żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • umiejętność planowania i realizacji programów promocyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i odżywiania, a także planowania i przygotowania różnego typu diety
 • umiejętność prowadzenia działalności oświatowej w zakresie prawidłowego żywienia w praktyce oraz prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej, związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią) czy chorobami dietozależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca)
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej i żywieniowej
  nabycie gotowości do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, rozwijania wrażliwości prozdrowotnej oraz własnych zdolności do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy z zakresu zdrowotnych i żywieniowych zachowań człowieka.
 • możliwość inspirowania, informowania i doradzania w zakresie możliwości zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne

Dla kogo jest specjalność Pedagogika zdrowia i opieka senioralna?

 1. Osoby zainteresowane pracą w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Osoby chcących odnaleźć się w roli edukatora zdrowia – nowym zawodzie, powstałym w odpowiedzi na wymogi współczesnego systemu ochrony zdrowia.
 3. Osoby pracujące w placówkach o podobnych charakterze, chcące zdobyć profesjonalne wykształcenie kierunkowe.

Program studiów

Program studiów składa się z 9 modułów wiedzy i kompetencji, przygotowujących przyszłych pedagogów do pracy z wykorzystaniem zarówno bazy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Są to:

 • Społeczno-humanistyczne podstawy pedagogiki.
 • Kompetencje kluczowe.
 • Teoretyczne podstawy wychowania.
 • Psychologia. Rozwój osobisty i interpersonalny.
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Praktyczne aspekty pedagogiki
 • Współczesne problemy wychowania i kształcenia
 • Moduł aktywności praktycznych (700 godz.)

Dodatkowo, realizowany jest także Moduł specjalnościowy, który pokrywa przedmioty wspierające charakterystykę każdej specjalności. W tym przypadku są to:

 • Pedagogika zdrowia,
 • Psychologia zdrowia,
 • Gerontologia społeczna,
 • Gerontopedagogika,
 • Psychologia starzenia się,
 • Senior we współczesności,
 • Metodyka terapii zajęciowej,
 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne,
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna
 • Pedagogika czasu wolnego,
 • Żywienie osób starszych.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program studiów został stworzony przez zróżnicowaną kadrę dydaktyczną, składającą się zarówno z nauczycieli akademickich o bogatym dorobku naukowym, jak również doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat angażują się w przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób straszych. Takie połączenie sprawia, że treści programowe poszczególnych kursów są zsynchronizowane, aktualne i dostosowane do realnych wyzwań, dzięki czemu studenci w innowacyjny i dynamiczny sposób mogą kształtować praktyczne umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

Absolwenci tej specjalności zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, nauk o zdrowiu, gerontologii społecznej, psychologii starzenia się, a także edukacji i promocji zdrowia, pracy socjalnej i terapeutycznej oraz pomocy społecznej, koniecznej do wsparcia oraz działalności opiekuńczej i aktywizującej na rzecz seniorów.

Zajęcia realizowane są przy użyciu aktywizujących metod nauczania, nastawionych przede wszystkim na ćwiczenie umiejętności praktycznych. Do toku studiów włączone zostały również wizyty studyjne, podczas których studenci mogą poznać realia danej jednostki oraz uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć o szereg umiejętności praktycznych, które są wymagane w pracy w domach seniora, sanatoriach czy świetlicach środowiskowych. Realizując program studiów studenci będą mogli rozbudować go również o liczne kursy i szkolenia, które umożliwią im zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Pedagogika zdrowia i opieka senioralna

Studia niestacjonarne to formuła zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele) i częściowych zajęć online. Dostęp do materiałów oraz platformy e-learningowej umożliwia elastyczne zdobywanie wiedzy, a przedmioty są zorganizowane w klarowne moduły tematyczne.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Warunkiem ukończenie studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie egzaminów, odbycie określonych w planie studiów praktyk zawodowych, złożenie projektu dyplomowego oraz jego obrona podczas egzaminu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery. Przygotowanie pedagogiczne umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze wychowawcy lub specjalisty w obrębie ukończonej specjalności.

Absolwenci specjalności Pedagogika zdrowia i opieka senioralna znajdują zatrudnienie przede wszystkim w jednostkach Narodowego Funduszu Zdrowia, sanatoriach, domach pomocy społecznych, klubach seniora czy uniwersytetach trzeciego wieku. Bogata wiedza zdobyta w toku studiów pozwala również na pracę w wydziałach zdrowia i opieki społecznej, funkcjonujących w ramach jednostek samorządu terytorialnego, a także otwarcie własnej działalności gospodarczej, świadczącej usługi w ramach ukończonej specjalności.

Lider specjalności

dr Edward Radecki, prof. ZPSB – specjalista w zakresie nauk społecznych i pedagogicznych, aktywny badacz problemów społecznych w różnych obszarach życia. Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przez wiele lat sprawował stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy lub współautor 48 prac zbiorowych. Wieloletni współredaktor ogólnopolskiego wydawnictwa „Pedagogika Szkoły Wyższej” oraz redaktor naczelny Zeszytu Naukowego ZPSB: „Około Pedagogii”. Organizator cyklu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Partnerzy

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Leśna Polana” w Gryficach.

Rezerwuję miejsce