Pedagogika zdrowia i dietetyka

 

Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika zdrowia i dietetyka
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej oraz stres to częste przyczyny wywołujące kłopoty zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o zdrowiu, niezbędne do planowania i realizacji profilaktyki, poradnictwa i promocji zdrowia z uwzględnieniem problemów odżywiania człowieka.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 595 zł/mc!

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika zdrowia i dietetyka to ścieżka kariery dla wszystkich, którzy pragną skupić się na rozwiązywaniu przyczyn zdrowotnych kłopotów współczesnego społeczeństwa, takich jak złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej czy stres.

Rezerwuję miejsce

Cel specjalności:

 • zdobycie podstaw teoretycznych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o zdrowiu, niezbędnych do planowania i realizacji profilaktyki, poradnictwa i promocji zdrowia, z uwzględnieniem problemów odżywiania człowieka
 • nabycie kompetencji metodycznych w zakresie wspomagania zdrowia i zachowań żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • umiejętność planowania i realizacji programów promocyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i odżywiania, a także planowania i przygotowania różnego typu diety
 • umiejętność prowadzenia działalności oświatowej w zakresie prawidłowego żywienia w praktyce oraz prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej, związanej z różnego rodzaju
 • zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią) czy chorobami dietozależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca)
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami, wykorzystywanymi w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej i żywieniowej
 • nabycie gotowości do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, rozwijania wrażliwości prozdrowotnej oraz własnych zdolności do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy z zakresu zdrowotnych i żywieniowych zachowań człowieka
 • możliwość inspirowania, informowania i doradzania w zakresie możliwości zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne

Dla kogo jest specjalność Pedagogika zdrowia i dietetyka?

 1. Osoby zainteresowane pracą w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Osoby chcących odnaleźć się w roli edukatora zdrowia – nowym zawodzie, powstałym w odpowiedzi na wymogi współczesnego systemu ochrony zdrowia.
 3. Osoby pracujące w placówkach o podobnych charakterze, chcące zdobyć profesjonalne wykształcenie kierunkowe.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program studiów został stworzony przez zróżnicowaną kadrę dydaktyczną, składającą się zarówno z nauczycieli akademickich o bogatym dorobku naukowym, jak również doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat współpracują z placówkami ochrony zdrowia, angażując się w przedsięwzięcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Takie połączenie sprawia, że treści programowe poszczególnych kursów są zsynchronizowane, aktualne i dostosowane do realnych wyzwań, dzięki czemu studenci w innowacyjny i dynamiczny sposób mogą kształtować praktyczne umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

Absolwenci tej specjalności będą profesjonalnie przygotowani do używania odpowiednich strategii edukacyjnych wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. Będą również potrafili rozwijać programy, interwencje czy kształtować politykę społeczną sprzyjającą zdrowiu jednostek, grup, określonych społeczności.

Zajęcia realizowane są przy użyciu aktywizujących metod nauczania, nastawionych przede wszystkim na ćwiczenie umiejętności praktycznych. Do toku studiów włączone zostały również wizyty studyjne, podczas których studenci mogą poznać realia danej jednostki oraz uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć o szereg umiejętności praktycznych, wymaganych w pracy w sanatoriach, placówkach systemu oświaty czy wydziałach zdrowia i opieki społecznej, funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizując program studiów studenci będą mogli rozbudować go również o liczne kursy i szkolenia, które umożliwią im zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Program studiów

Program studiów składa się z 9 modułów wiedzy i kompetencji, przygotowujących przyszłych pedagogów do pracy z wykorzystaniem zarówno bazy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Są to:

 • Społeczno-humanistyczne podstawy pedagogiki.
 • Kompetencje kluczowe.
 • Teoretyczne podstawy wychowania.
 • Psychologia. Rozwój osobisty i interpersonalny.
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Praktyczne aspekty pedagogiki
 • Współczesne problemy wychowania i kształcenia
 • Moduł aktywności praktycznych (700 godz.)

Dodatkowo, realizowany jest także Moduł specjalnościowy, który pokrywa przedmioty wspierające charakterystykę każdej specjalności. W tym przypadku są to:

 • Pedagogika zdrowia,
 • Podstawy żywienia człowieka,
 • Psychologia zdrowia,
 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne,
 • Podstawy dietetyki,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Dietoterapia,
 • Metodyka edukacji i profilaktyki zdrowia,
 • Zdrowy styl życia,
 • Social media w promocji zdrowia.

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika zdrowia i dietetyka, pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy:

 • w sanatoriach i uzdrowiskach,
 • w placówkach systemu oświaty,
 • w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,
 • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • w instytucjach prowadzących działalność informacyjną i edukacyjną za pośrednictwem mass-mediów,
 • w placówkach opieki zdrowotnej i firmach medycznych działających na rynku zdrowia,
 • w podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych realizujących projekty edukacyjne i profilaktyczne związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia.

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery. Przygotowanie pedagogiczne umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze wychowawcy lub specjalisty w obrębie ukończonej specjalności.

Organizacja studiów

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne to formuła zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele) i częściowych zajęć online. Dostęp do materiałów oraz platformy e-learningowej umożliwia elastyczne zdobywanie wiedzy, a przedmioty są zorganizowane w klarowne moduły tematyczne.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika zdrowia i dietetyka, studenci muszą zgodnie z regulaminem spełnić następujące wymagania:

 • zaliczyć kursy/przedmioty w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów
 • odbycie praktyki zawodowej, egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej) z zakresu biznesu międzynarodowego, o tematyce zgodnej z zainteresowaniami studenta lub wykonywaną przez studenta pracą.

Lider specjalności:

dr Agnieszka Jankowska – pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.

Rezerwuję miejsce