Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Jeszcze możesz dołączyć do grupy!

   
Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Profesjonalna opieka i wychowanie, jak i praca z rodziną są współcześnie bardzo potrzebne. Tym bardziej, że rodzina – pełniąc istotną funkcję wychowawczą, socjalizacyjną, opiekuńczą i emocjonalną – ulega ciągłym przemianom i przyjmuje różne modele.Studia w ramach specjalności adresowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach pomocy społecznej.
Aktualna zniżka
 • Jeszcze możesz dołączyć do grupy!
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Korzyści dla studenta:

Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i społecznej, socjologii, poznaje pojęcia, twierdzenia i modele teoretyczne w odniesieniu do rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej komponentów, podstaw prawnych i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Słuchacz po ukończeniu specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną potrafi rozpoznać współczesne zagrożenia społeczne i ich konsekwencje. Uzyskuje umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie człowieka w różnym okresie życia i w różnych rolach społecznych.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie mediacji i wsparcia rodziny, (szczególnie dysfunkcyjnej); jest przygotowany do profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • pedagogika rodziny i metodyka pracy z rodziną,
 • profilaktyka i metody pracy z osobą uzależnioną
 • trening w zakresie zapobiegania agresji,
 • psychoterapia i socjoterapia,
 • konflikty rodzinne i ich rozwiązywanie,
 • podstawy pracy socjalnej,
 • społeczne, kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia psychicznego.

Metodyka

W ZPSB duży nacisk kładziemy na praktykę. Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia był prowadzone przez osoby z doświadczeniem naukowym, ale także zawodowym. Dzięki temu poza suchą teorią, studenci są zapoznawani z konkretnymi przykładami zastosowania różnych metod i możliwości. Poznają dokładnie środowisko, z którym wiążą swoją karierę, dzięki czemu mogą się z nim oswoić zdecydowanie wcześniej. Praktyczne zajęcia w postaci dyskusji, case study oraz warsztatów pozwalają na przyswojenie wiedzy oraz przygotowanie się do różnych wyzwań zawodowych w przyszłości.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w obrębie ukończonej specjalności i może podjąć pracę w charakterze:

 • wychowawcy w placówkach opieki całkowitej (pogotowie opiekuńcze, domy spokojnej starości, domy dziecka),
 • wychowawcy w placówkach opieki częściowej (bursy, internaty),
 • wychowawcy w placówkach szkolnych (internaty, świetlice),
 • szkolnego pedagoga
 • asystenta i opiekuna środowiskowego (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych),
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich,
 • asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w centrach pomocy rodzinie, domach samotnej matki i innych podobnych placówkach,
 • specjalisty w wydziałach pomocy społecznej,
 • specjalisty w instytucjach i organizacjach pozarządowych, które zajmują się profilaktyką i pomocą dla osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych.

Lider specjalności:

dr Joanna Balcer – doktor nauk pedagogicznych z wieloletnim doświadczeniem w edukacji. Wcześniej adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 8 lat adiunkt ZPSB w Szczecinie, Wydział w Gryficach. Prowadziła własną poradnię pedagogiczno-psychologiczną, gdzie pomagała innym rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze.