Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

 

Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Profesjonalna opieka i wychowanie, jak i praca z rodziną są współcześnie bardzo potrzebne. Tym bardziej, że rodzina – pełniąc istotną funkcję wychowawczą, socjalizacyjną, opiekuńczą i emocjonalną – ulega ciągłym przemianom i przyjmuje różne modele.Studia w ramach specjalności adresowane są do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zmagającymi się z trudnościami, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach pomocy społecznej.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • Już od 595 zł/mc!

Studia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną to droga do poznania dynamicznego charakteru opieki i wychowania w ujęciu profesjonalnym i jej znaczącej roli w życiu społecznym.

Rezerwuję miejsce

Cel studiów I stopnia

 • zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i społecznej, teorii pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki rodziny
 • zdobycie wiedzy z zakresu działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych i profesjonalizacji w zawodzie opiekuna-wychowawcy oraz poznanie współczesnych zagrożeń społecznych i ich konsekwencji
 • zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, w tym profesjonalnej pomocy rodzinie oraz wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie jednostki

Dla kogo jest specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną?

 1. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zmagającymi się z trudnościami, przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i korzystającymi z usług instytucji pomocy społecznej.
 2. Osoby pracujące w placówkach o podobnych charakterze, chcące zdobyć profesjonalne wykształcenie kierunkowe.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program studiów został stworzony przez zróżnicowaną kadrę dydaktyczną, składającą się zarówno z nauczycieli akademickich o bogatym dorobku naukowym, jak również doświadczonych praktyków, którzy od wielu lat pracują z dziećmi oraz młodzieżą w wieku szkolnym. Takie połączenie sprawia, że treści programowe poszczególnych kursów są zsynchronizowane, aktualne i dostosowane do realnych wyzwań, dzięki czemu studenci w innowacyjny i dynamiczny sposób mogą kształtować praktyczne umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

Zajęcia realizowane są przy użyciu aktywizujących metod nauczania, nastawionych przede wszystkim na ćwiczenie umiejętności praktycznych. Do toku studiów włączone zostały również wizyty studyjne, podczas których studenci mogą poznać realia danej jednostki oraz uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć o szereg umiejętności praktycznych, które są wymagane w pracy w szkole, przedszkolu czy ośrodku pomocy rodzinie. Realizując program studiów studenci będą mogli rozbudować go również o liczne kursy i szkolenia, które umożliwią im zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

 • Korzyści dla studenta
 1. Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i społecznej, socjologii, poznaje pojęcia, twierdzenia i modele teoretyczne w odniesieniu do rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej komponentów, podstaw prawnych i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Słuchacz po ukończeniu specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną potrafi rozpoznać współczesne zagrożenia społeczne i ich konsekwencje. Uzyskuje umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie człowieka w różnym okresie życia i w różnych rolach społecznych.
 3. Student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie mediacji i wsparcia rodziny, (szczególnie dysfunkcyjnej); jest przygotowany do profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Kariera po studiach

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery. Przygotowanie pedagogiczne umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze wychowawcy lub specjalisty w obrębie ukończonej specjalności.

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną znajdują zatrudnienie przede wszystkim w placówkach opieki całkowitej – takich jak domy dziecka czy pogotowia opiekuńcze, ale również w świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich czy centrach pomocy rodzinie i domach samotnej matki. Bogata wiedza zdobyta w toku studiów pozwala również na pracę w wydziałach pomocy społecznej, funkcjonujących w ramach jednostek samorządu terytorialnego.

Program studiów

Program studiów składa się z 9 modułów wiedzy i kompetencji, przygotowujących przyszłych pedagogów do pracy z wykorzystaniem zarówno bazy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Są to:

 • Społeczno-humanistyczne podstawy pedagogiki.
 • Kompetencje kluczowe.
 • Teoretyczne podstawy wychowania.
 • Psychologia. Rozwój osobisty i interpersonalny.
 • Psychologia.
 • Pedagogika.
 • Praktyczne aspekty pedagogiki.
 • Współczesne problemy wychowania i kształcenia.
 • Moduł aktywności praktycznych (700 godz.)

Dodatkowo, realizowany jest także Moduł specjalnościowy, który pokrywa przedmioty wspierające charakterystykę każdej specjalności. W tym przypadku są to:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Pedagogika rodziny,
 • Wsparcie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej,
 • Diagnostyka pedagogiczna,
 • Profilaktyka i metody pracy z osobą uzależnioną,
 • Podstawy pracy socjalnej,
 • Psychoterapia i socjoterapia,
 • Metodyka pracy asystenta rodziny,
 • Konflikty rodzinne i ich rozwiazywanie,
 • Warsztat wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Organizacja studiów

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne to formuła zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele) i częściowych zajęć online. Dostęp do materiałów oraz platformy e-learningowej umożliwia elastyczne zdobywanie wiedzy, a przedmioty są zorganizowane w klarowne moduły tematyczne.

Metodyka

W ZPSB duży nacisk kładziemy na praktykę. Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia był prowadzone przez osoby z doświadczeniem naukowym, ale także zawodowym. Dzięki temu poza suchą teorią, studenci są zapoznawani z konkretnymi przykładami zastosowania różnych metod i możliwości. Poznają dokładnie środowisko, z którym wiążą swoją karierę, dzięki czemu mogą się z nim oswoić zdecydowanie wcześniej. Praktyczne zajęcia w postaci dyskusji, case study oraz warsztatów pozwalają na przyswojenie wiedzy oraz przygotowanie się do różnych wyzwań zawodowych w przyszłości.

Warunek ukończenia studiów

Warunkiem ukończenie studiów i otrzymania dyplomu jest zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie egzaminów, odbycie określonych w planie studiów praktyk zawodowych, złożenie projektu dyplomowego oraz jego obrona podczas egzaminu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne w obrębie ukończonej specjalności i może podjąć pracę w charakterze:

 • wychowawcy w placówkach opieki całkowitej (pogotowie opiekuńcze, domy spokojnej starości, domy dziecka),
 • wychowawcy w placówkach opieki częściowej (bursy, internaty),
 • wychowawcy w placówkach szkolnych (internaty, świetlice),
 • szkolnego pedagoga
 • asystenta i opiekuna środowiskowego (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych),
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich,
 • asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w centrach pomocy rodzinie, domach samotnej matki i innych podobnych placówkach,
 • specjalisty w wydziałach pomocy społecznej,
 • specjalisty w instytucjach i organizacjach pozarządowych, które zajmują się profilaktyką i pomocą dla osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych.

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery. Przygotowanie pedagogiczne umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze wychowawcy lub specjalisty w obrębie ukończonej specjalności.

Lider specjalności:

dr Joanna Balcer – doktor nauk pedagogicznych z wieloletnim doświadczeniem w edukacji. Wcześniej adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 8 lat adiunkt ZPSB w Szczecinie, Wydział w Gryficach. Prowadziła własną poradnię pedagogiczno-psychologiczną, gdzie pomagała innym rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze.

Rezerwuję miejsce